Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za lokalnu inspekciju za puteve

Preuzmi

Vodič za jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća o izjašnjavanju korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga

Preuzmi

Metodologija za sprovođenje ispitivanja zadovoljstva korisnika komunalnim uslugama

Preuzmi

Smernice za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za komunalnu inspekciju jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi