ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

POZIV ZA IZRAŽAVANjE ZAINTERESOVANOSTI ZA: Identifikovanje stručnjaka/eksperata u oblastima u vezi sa upravljanjem imovinom na lokalnom nivou

 • Štampaj
Početak 31.01.2018. Kraj 02.03.2018.


U cilju jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO), pruža podršku za unapređenje usluga u oblasti upravljanja imovinom jedinicama lokalne samouprave (JLS). U skladu sa strateškim opredeljenjem SKGO, ovo je u narednom srednjoročnom periodu jedna od prioritizovanih oblasti podrške gradovima i opštinama koja podrazumeva kako ciljane aktivnosti za osnaživanje JLS, tako i nastojanja da se važeći pravni okvir unapredi. U tom smislu, SKGO organizuje podršku za JLS u različitim aspektima upravljanja imovinom, poput popisa, upisa i evidencije javne imovine koja predstavlja predmet prenosa vlasništva na JLS, zatim za uspostavljanje održivih organizacionih struktura za upravljanje imovinom u lokalnim samoupravama, unapređenje baza podataka za vođenje evidencije nepokretnosti u skladu sa domaćim zakonodavstvom, finansiranje geodetskih snimanja nadzemnih i podzemnih struktura/objekata i mreža, izrade elaborata za etažiranje, pripreme katastarskih i topografskih planova/mapa, procenu vrednosti nepokretnosti itd,. Ova podrška biće naročito pružena u okviru prve komponente pete faze Programa Exchange 5, koji se realizuje u okviru Nacionalnog programa IPA 2014, a koji finansira Evropska unija. S tim u vezi, predviđena su finansijska sredstva za realizaciju opštinskih projekata kroz grant šemu, ekspertska tehnička pomoć koja će biti pružena lokalnim samoupravama po konkursnom principu, savetodavna pomoć u rešavanju individualnih izazova sa kojima se susreću JLS, kao i za izradu analiza u oblasti i argumentovanih predloga za unapređenje pravnog okvira od uticaja na JLS.

U cilju pripreme za realizaciju navedene pomoći u oblasti upravljanja imovinom SKGO pravi bazu podataka zainteresovanih stručnjaka/konsultanata u sledećim oblastima:

 1. Stručnjaci u oblasti imovinsko-pravnih poslova sa posebnim akcentom na javnoj svojini jedinica lokalne samouprave
 2. Stručnjaci u oblasti građevinarstva i urbanizma
 3. Stručnjaci u oblasti procene vrednosti nepokretnosti
 4. Stručnjaci za finansijsko/računovodstveno upravljanje imovinom
 5. IT stručnjaci/programeri sa iskustvom u radu sa softverima za vođenje evidencija (imovine, knjigovodstvene, finansijske evidencije) i/ili geografskih informacionih sistema (GIS) koje koriste jedinice lokalne samouprave.

Svi stručnjaci treba da poseduju sledeće kvalifikacije/znanja/veštine/radno iskustvo:

 • univerzitetsko obrazovanje relevantno u oblasti za koju se prijavljuju,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti za koju se prijavljuju,
 • odlično poznavanje propisa u oblasti za koju se prijavljuju,
 • poznavanje sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost
 • analitičke veštine i veštine pismenog izražavanja.

Poželjno je:

 • Prethodno iskustvo na poslovima u vezi sa upravljanjem imovinom u lokalnoj samoupravi
 • Iskustvo u držanju obuka i mentoringu
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije

Rok za dostavljanje prijava kojima se izražava zainteresovanost za budući angažman je 15. februar 2018. godine do 24.00 časa.

Zainteresovani stručnjaci prilažu sledeću dokumentaciju (na srpskom jeziku) koja čini prijavu:

 1. Pismo zainteresovanosti za budući angažman u jednoj ili više navedenih oblasti. Pismo obavezno sadrži naznaku (redni broj i naziv)/e oblasti za koju/koje se zainteresovano lice prijavljuje, zatim sažeto obrazloženje kvalifikovanosti za pružanje stručne podrške/ekspertize lokalnim samoupravama u navedenoj/nim oblastima kao i sve informacije za kontakt (adresa, broj telefona, e-mail);
 2. Biografiju - CV stručnjaka u formatu na srpskom jeziku usklađenim sa EU zahtevima.

Prijave se uz naznaku/naslov:

 • - "Izražavanje zainteresovanosti za ekspertski angažman pri SKGO u oblasti upravljanja imovinom"
dostavljaju putem elektronske pošte, na adresu (e-mail): nina.cehov@skgo.org - najkasnije do 2. marta 2018. godine do 24:00 časa.  

Svi stručnjaci koji uđu u uži izbor biće uključeni u bazu podataka i po potrebi će biti kontaktirani za potencijalna buduća angažovanja.

 

Svi konkursi