ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Dokumenti

 • Štampaj
Sakrij filter

Inicijative

Download
 • Inicijativa Ministarstvu finanasija za hitnu dopunu pravilnika o vođenju računa javnih prihoda 233Kb, PDF
 • Inicijativa Ministarstvu finanasija u vezi dobijanja mišljenja o prekršajnim postupcima 

  Predsedništvo SKGO uputilo je Ministarstvu finansija inicijativu, tj. zahtev za dobijanje zvaničnog mišljenja u vezi sa sledećim pitanjima:

  1. Da li nadležnost nad vođenjem prekršajnih postupaka po osnovu lokalnih izvornih prihoda, nakon početka funkcionisanja nove mreže sudova u Srbiji (između ostalih i Prekršajnih sudova), postaje nadležnost ovih sudova, ili nadležnost nad ovim pitanjem ostaje jedinicama lokalne samouprave?
  2. Da li novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a ne aktom skupštine jedinice lokalne samouprave, predstavljaju prihod lokalnog ili republičkog budžeta?

  399Kb, PDF
 • Inicijativa Ministarstvu finanasija u vezi naplate duga putem cesije i kompenzacije 

  Imajući u vidu da je članom 58. Zakona o budžetskom sistemu predviđeno da ministar (svojim aktom) bliže uređuje način nastanka obaveze po osnovu javnih prihoda, izveštavanje o preuzetim obavezama i način plaćanja, koje se vrši iz republičkog, odnosno budžeta lokalne vlasti, SKGO je podnela Ministarstvu finansija inicijativu za donošenje jednog ovakvog podzakonskog akta, kojim bi ministar bliže uredio gore navedena pitanja.
  Ova Inicijativa se, pre svega, odnosi na definisanje mogućnosti plaćanja tj. izmirenja dospelih a neplaćenih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda od strane obveznika (preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, privatizovana preduzeća i sl.) putem kompenzacije tj. bezgotovinskim plaćanjem.

  468Kb, PDF
 • Inicijativa Ministarstvu finanasija u vezi reprograma duga po osnovu izvornih prihoda 

  U cilju prevazilaženja problema u kome su se našle lokalne samouprave preuzevši zakonsku obavezu administriranja izvornih lokalnih prihoda, Predsedništvo SKGO uputilo je Ministarstvu finansija Inicijativu za davanje ovlašćenja jedinicama lokalne samouprave da mogu da odobravaju obveznicima lokalnih javnih prihoda reprogram za plaćanje dospelog duga, ali na način i pod uslovima koji su za obveznika povoljniji (odlaganje plaćanja ili plaćanje na rate duže od 12 meseci) nego oni koji su definisani čl. 73. st. 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, i to za dug koji je nastao do trenutka preuzimanja nadležnosti od strane lokalne samouprave nad administriranjem tih prihoda od Ministarstva finansija – Poreske uprave.

  389Kb, PDF
 • Inicijativa Ministarstvu infrastrukture za povećanje naknada za motorna vozila 121Kb, PDF
 • Inicijativa Ministarstvu kulture za uključivanje SKGO u izradu nacrta strategije za kulturu 64Kb, pdf
 • Inicijativa Ministarstvu poljoprivrede za ukljucivanje SKGO u nacionalni savet za ruralni razvoj 296Kb, pdf
 • Inicijativa Ministarstvu prosvete za ukljucivanje SKGO u radnu grupu za kriterijume školske mreže 64Kb, pdf
 • Inicijativa Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za saradnju u pripremi zakona o banjama 270Kb, pdf
 • Inicijativa Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za saradnju u pripremi zakona o zadrugama 271Kb, pdf