Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku za nabavku dva (2) putnička vozila

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu u postupku za nabavku dva (2) putnička vozila, za potrebe Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija,  u skladu sa tehničkim specifikacijama istaknutim u obrascima ponude koji, uz model ugovora koji je potrebno popuniti, čine konkursnu dokumentaciju i nalaze se u prilogu ovog poziva.

Informacije o nabavci i dostavljanju ponuda:

Nabavka se raspisuje u dve PARTIJE: PARTIJA 1 - putničko vozilo kombi/8+1 sedišta i PARTIJA 2 - putničko vozilo SUV/CROSSOVER/5 sedišta.

Ponudu je moguće dostaviti kako za obe partije zajedno, tako i za samo jednu od partija.

  • Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za obe partije, potrebno je da popuni oba obrasca ponude, (obrazac ponude za Partiju 1 i obrazac ponude za Partiju 2) i model ugovora popuni u celosti, popunjavajući delove koji se odnose na obe partije.
  • Ukoliko ponuđač ponudu dostavlja samo za jednu partiju, neophodno je da to naznači u svojoj ponudi, da popuni odgovarajući obrazac ponude za partiju za koju dostavlja ponudu, i u modelu ugovora popuni samo delove koji se odnose na partiju za koju dostavlja ponudu, ostavljajući delove modela ugovora koji se odnose na partiju za koju ponudu ne dostavlja nepopunjenim.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 9. aprila 2019. godine do 12:00 časova, na adresu: Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, u zatvorenoj koverti, sa pečatom/žigom ponuđača, sa naznakom: „Ponuda: nabavka putničkih vozila - ne otvarati pre sastanka za otvaranje ponuda“.

Na koverti je potrebno naznačiti da li se ponuda odnosi na obe partije (Partija 1+Partija 2), ili na samo jednu od partija, i u tom slučaju je potrebno na koverti vidno naznačiti na koju od partija se ponuda odnosi.

Informacije o SKGO:

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

Kontakt za dodatne informacije: Aleksandar Stanković (aleksandar.stankovic@skgo.org)

U prilogu:

- Obrazac ponude za PARTIJU 1 - putničko vozilo kombi/8+1 sedišta

- Obrazac ponude za PARTIJU 2 - putničko vozilo SUV/CROSSOVER/5 sedišta

- Model Ugovora