Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ekspertskih usluga u oblasti sistema stručnog usavršavanja u JLS

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije raspisala je javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ekspertskih usluga za pružanje tehničke podrške u izradi Posebnog programa stručnog usavršavanja i Objedinjenog godišnjeg plana stručnog usavršavanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi, u 50 lokalnih samouprava, a u cilju realizacije aktivnosti u okviru Projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – FAZA 2“

Nabavka ekspertskih usluga se raspisuje za poziciju:

Ekspert za sistem stručnog usavršavanja u JLS – 15 eksperata

Detaljan opis ove pozicije možete preuzeti OVDE

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ je nastavak projekta realizovanog u periodu od marta 2016. do decembra 2017. godine. Kao i u prethodnoj fazi, projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji i Savet Evrope, a realizuje Savet Evrope u saradnji sa projektnim partnerima: Stalnom konferencijom gradova i oppština (SKGO) i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS). Projekat je počeo 19. decembra 2019. godine, a trajaće do 19. decembra 2021. godine.

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - faza 2“ nastavlja da pruža neophodnu podršku gradovima i opštinama u daljem razvoju i unapređenju upravljanja ljudskim resursima i stručnom usavršavanju zaposlenih u lokalnoj samoupravi. S toga je, u cilju realizacije aktivnosti predviđenih ovim programom, SKGO raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za angažovanje eksperata.

Na ovaj poziv mogu da se jave isključivo eksperti kao fizička lica. 

Ponudu, sa popunjenom pratećom dokumentacijom, uz naznaku »Nabavka usluge eksperta za stručno usavršavanje u JLS u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“«, dostaviti putem elektronske pošte na adresu: secretariat@skgo.org najkasnije do 21. februara 2020. godine do 24:00 časa.

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. redovnom poštom, kurirom i sl.) ili dostavljene na bilo koju drugu elektronsku adresu biće automatski odbijene.

U prilogu ponude dostaviti:

  • CV – na srpskom jeziku usklađenim sa EU zahtevima (europass format, na primer)
  • Motivaciono pismo (u slobodnoj formi)
  • Obrazac ponude (dokument možete preuzeti OVDE)
  • Izjava o nepostojanju direktnog ili potencijalnog sukoba interesa angažovanjem u ovoj aktivnosti u odnosu na posao koji obavljaju (samo za zaposlene u javnom sektoru, dokument možete preuzeti OVDE)
  • Pismena saglasnost poslodavca za angažovanje u ovoj aktivnosti (samo za zaposlene u javnom sektoru, u formi u kojoj poslodavac daje saglasnost)

Na ovaj poziv ne mogu da se jave eksperti koji imaju zasnovan radni odnos kod direktnog korisnika projekta.

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponude nabavke ekspertskih usluga u oblasti ljudskih resursa:

Ekonomski najpovoljnija ponuda 

  • Ponuđena cena – najniža ponuđena cena ekspertskog dana / ponuđena cena ekspertskog dana x 20 - maks. 20 pondera
  • CV – ocena komisije – maks. 50 pondera
  • Motivaciono pismo – ocena komisije – maks. 30 pondera

Uz sve navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/angažmana. Reference/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Za više informacija možete kontaktirati Ninu Nikolić na elektronsku adresu nina.nikolic@skgo.org ili Miloša Mucoka, na elektronsku adresu milos.mucok@skgo.org.