Konkursi

Poziv za podnošenje prijava za angažovanje u svojstvu stručnjaka/eksperta za potrebe sprovođenja paketa podrške lokalnim samoupravama

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje poziv za podnošenje prijava za angažovanje u svojstvu stručnjaka/eksperta za potrebe sprovođenja paketa podrške u sledećim oblastima:

  • Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou
  • Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Poziv se objavljuje u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ koji ima za cilj da obezbedi podršku jedinicama lokalne samouprave (JLS) u jačanju kapaciteta potrebnih za usvajanje i primenu principa dobrog upravljanja (odgovornost, efikasnost, delotvornost, transparentnost, participacija, vladavina prava, ravnopravnost i antidiskriminacija) u svakodnevnoj praksi u cilju profesionalizacije i modernizacije rada lokalne samouprave kao servisa građanima.

Projekat se sprovodi u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO” koji podržava Vlada Švajcarske, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Podrška u podizanju svesti i opštih kapaciteta JLS za primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou realizuje se kroz brojne regionalne obuke, elektronske obuke, uspostavljanje baze znanja i informisanja o pitanjima dobrog upravljanja na lokalnom nivou, kao i kroz pružanje direktne ekspertske i savetodavne podrške koja se dodeljuje kroz pakete podrške lokalnim samoupravama.

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje stručnog znanja i ekspertske podrške u određenim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

U cilju realizacije paketa podrške SKGO oglašava ovaj javni poziv za podnošenje prijava za angažovanje u svojstvu stručnjaka/eksperta za sledeće pozicije:

  • Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou 

EKSPERTSKA POZICIJA BR. 1 – Ekspert za izradu (početne/završne) procene kapaciteta i usvajanje internih procedura za efikasniji rad lokalne samouprave

EKSPERTSKA POZICIJA BR. 2 – Ekspert za podršku doslednoj i punoj primeni Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o elektronskoj upravi, Uputstva i uredbi o kancelarijskom i elektronsko kancelarijskom poslovanju (e-ZUP)

EKSPERTSKA POZICIJA BR. 3 – Ekspert za podršku uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta

EKSPERTSKA POZICIJA BR. 4 – Ekspert za izradu analize potreba i definisanje preporuka za organizaciona, proceduralna i infrastrukturna unapređenja u cilju poboljšanja funkcionisanja u uslovima vanrednih situacija izazvanih pandemijom

Opis posla za ekspertske pozicije 1, 2, 3 i 4 za paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou možete preuzeti OVDE

Paketi podrške sprovodiće se u deset lokalnih samouprava, u okvirnom periodu od 15. oktobra 2020. godine do 31. avgusta 2021. godine.

  • Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

EKSPERTSKA POZICIJA BR. 1 – Ekspert za razvoj i sprovođenje antikorupcijskih politika

EKSPERTSKA POZICIJA BR. 2 – Ekspert za unapređenje normativno pravnog okvira za sprovođenje lokalnog antikorupcijskog plana

EKSPERTSKA POZICIJA BR. 3 – Ekspert za  transparentno finansiranje organizacija civilnog društva

Opis posla za ekspertske pozicije 1, 2 i 3 za paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou možete preuzeti OVDE

Paketi podrške sprovodiće se u četiri lokalne samouprave, u okvirnom periodu od 15. oktobra 2020. godine do 31. avgusta 2021. godine.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti za više ekspertskih pozicija i u zavisnosti od rezultata ostvarenih na konkursu, mogu biti angažovani na više ekspertskih pozicija u jednoj ili više lokalnih samouprava.

Odabrani eksperti će u međusobnoj saradnji kroz formiranje ekspertskih timova za svaku pojedinačnu JLS i uz koordinaciju stručnog tima SKGO realizovati aktivnosti predviđene paketom podrške i prilagođene potrebama i prioritetima JLS.

Rokovi i način dostavljanja prijava kojima se izražava zainteresovanost za angažman u okviru predmetnog poziva: 

Zainteresovani kandidati se pozivaju da dostave svoje prijave uz sledeću dokumentaciju:

  1. Biografiju na SRPSKOM JEZIKU u Europass ili sličnom formatu;
  2. Kontakti za 3 preporuke;
  3. Dokument u kome su ukratko obrazložene sledeće sposobnosti kandidata:

Odlično razumevanje lokalnog konteksta, strukture i funkcionisanja lokalne samouprave;

Iskustvo u timskom radu;

Veština izveštavanja;

Odlične komunikacione sposobnosti.

U prijavi je potrebno naznačiti za koju poziciju/e se prijavljujete.

Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: sara.talijan@skgo.org, sa naznakom: „Prijava na poziv za eksperte u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“, odnosno „Prijava na poziv za eksperte u oblasti antikorupcijskih politika na lokalnom nivou“. 

Rok za prijavu kandidata je 21. septembar 2020. godine (do 16 časova). Prijave primljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

SKGO poštuje rodnu ravnopravnost i garantuje jednake mogućnosti pri zapošljavanju.

Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor, a komisija će nakon bodovanja sastaviti rang listu kandidata na osnovu koje će predložiti kandidate za angažovanje.