Konkursi

Javni poziv: Izbor stručnjaka/eksperata u oblasti strateškog/akcionog planiranja, programskog budžetiranja i inkluzije Roma za direktnu podršku lokalnim samoupravama

POZIV ZA IZRAŽAVANjE ZAINTERESOVANOSTI ZA:

 Izbor stručnjaka/eksperata u oblasti strateškog/akcionog planiranja, programskog budžetiranja i inkluzije Roma za direktnu podršku lokalnim samoupravama u okviru Programa „PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor stručnjaka/eksperata u oblasti strateškog planiranja, programskog budžetiranja i inkluzije Roma za podršku lokalnim samoupravama u okviru Programa „PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” (Program) koji finansira Evropska unija. Korisnik Programa je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a Programa sprovodi SKGO. Program se realizuje od decembra 2017. godine u predviđenom trajanju od 36 meseci.

Opšti cilj Programa je podrška procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenju prioritetnih strateških mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine (Strategija). Program se sastoji iz tri komponente: Komponenta 1: Uspostavljanje/unapređenje lokalnih strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama; Komponenta 2: Podrška sprovođenju lokalnih mera za inkluziju Roma (grant šema); Komponenta 3: Podrška u legalizaciji stambenih jedinica, izradi urbanističkih planova i tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja.

U okviru Komponente 1 predviđena je tehnička podrška lokalnim samoupravama (LS) u svim fazama pripreme Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma (LAP). Podrška podrazumeva pružanje savetodavne i stručne pomoći prilikom definisanja lokalnih stateških pravaca u domenu inkluzije Roma sa osvrtom na mere i aktivnosti u ključnim oblastima definisanih nacionalnom Strategijom i to: obrazovanje i rani razvoj, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalna zaštita.

Stručnjaci/eksperti će kroz regionalne obuke pružiti direktnu podršku lokalnim samouprava izabranim od strane Programa koje dobijaju podršku u izradi LAP. Stručnjaci/eksperti će kroz svoje angažovanje, takođe, doprineti i pripremi Vodiča za izradu LAP za inkluziju Roma sa posebnim naglaskom na participativno planiranje, programsko budžetiranje i finansiranje, upravljanje i praćenje politika u oblasti inkluzije Roma u lokalnim zajednicama.

Radi realizacije aktivnosti u okviru Komponente 1 Programa, SKGO oglašava ovaj Poziv za izražavanje zainteresovanosti povodom izbora stručnjaka/eksperata za direktnu podršku lokalnim samoupravama u sledećim oblastima:

  • strateško/akciono planiranje
  • inkluzija Roma
  • programsko budžetiranje

 za sledeće pozicije:

  • Pozicija 1: Ključni stručnjak za strateško/akciono planiranje zadužen za izradu paketa pomoćnih dokumenata i modela za izradu lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma, i Vodiča za izradu lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma sa posebnim naglaskom na participativno planiranje, upravljanje, praćenje politika u oblasti inkluzije Roma sa odgovornim budžetiranjem kroz programski budžet;
  • Pozicija 2: Stručnjak za strateško/akciono planiranje zadužen za pružanje tehničke pomoći u izradi lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma;
  • Pozicija 3: Stručnjak za programsko budžetiranje zadužen za pružanje tehničke pomoći u izradi lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma;
  • Pozicija 4: Stručnjak za inkluziju Roma za pružanje tehničke pomoći u izradi lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma sa aspektima inkluzivnosti;

Za angažman po ovom pozivu ne mogu biti angažovana lica zaposlena u javnoj upravi.

Opis poslova stručnjaka/eksperata možete preuzeti sa sledećeg linka: 

ToR-Key expert for development of Manual for preparation of LAPs for Roma inclusion.pdf

ToR - Local expert for local action planning.pdf

ToR - Local expert for Programme budgeting.pdf

ToR - Local expert for Roma inclusion.pdf

CV EU obrazac.doc

Rok za dostavljanje prijava kojima se izražava zainteresovanost za angažman u okviru predmetnog poziva je 17. jul 2018. godine do 24.00 časa. Prijave primljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Adresa i način dostavljanja prijava kojima se izražava zainteresovanost za angažman u okviru predmetnog poziva:

Zainteresovani kandidati prilažu sledeću dokumentaciju (na srpskom jeziku) koja čini prijavu:

  • Biografiju - CV kandidata u EU formatu na srpskom jeziku koji sadrži sažeto obrazloženje kvalifikovanosti kandidata za pružanje stručne podrške/ekspertize lokalnim samoupravama u oblasti strateškog/akcionog planiranja, programskog budžetiranja i inkluzije Roma; kao i sve informacije za kontakt sa kandidatom (adresa, broj telefona, e-mail);

Nekompletne prijave neće biti razmatrane. Moguće je prijavljivanje na više pozicija, uz naznaku na koje se sve pozicije prijavljuje.

Uz navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/projektnog angažmana (u smislu: “od mesec/godina do mesec/godina”).  Reference/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Prijave se uz naznaku/naslov:  “Izražavanje zainteresovanosti za ekspertski angažman u okviru komponente 1 Programa ”PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” – Pozicija broj:__“ dostavljaju putem elektronske pošte, na adresu (e-mail): ipa2016@skgo.org  - najkasnije do 17. jula 2018. godine do 24:00 časa.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju. Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće uključeni u bazu podataka SKGO i po potrebi će biti kontaktirani za potencijalna buduća angažovanja na Programu.