Konkursi

Srbija pristupila programu EU "Prava, jednakost i građanstvo"

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisalo je Sporazum o pristupanju programu Evropske unije ’’Prava, jednakost i građanstvo’’ (Rights, Equality and Citizenship – REC), čime je Republika Srbija postala prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila ovom Programu.

Cilj ovog instrumenta EU je promovisanje, zaštita i primena prava koja obezbeđuju jednakost građana i koja su garantovana Ugovorom o funkcionisanju EU, Ugovorom o EU, Poveljom EU o osnovnim pravima kao i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.

Više o ovom programu možete pronaći na https://www.minrzs.gov.rs/program-pravo-gradjanstvo-jednakost.html.

Lokalne samouprave se mogu prijaviti na ovaj poziv i ovim putem vas SKGO u saradnji sa Ministarstvom, ohrabruje da se prijavite.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Tanja Ratković, Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - tel. +381 11 36 16 261 i e -mail: tanja.ratkovic@minrzs.gov.rs

Za preuzimanje je spremna i prezentacija koja sadrži sve informacije o prvom otvorenom pozivu za podnošenje predloga projekata u okviru ovog Programa u oblasti prevencije i borbe protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerantnosti, a posebno govora mržnje i zločina iz mržnje.

Prezentacija - REC poziv za dostavljanje predloga projekata.pdf