Konkursi

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku poslovnog nameštaja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za nabavku poslovnog nameštaja i to:

  • Partija 1 - Poslovni nameštaj za konferencijsku salu
  • Partija 2 - Prateći aksesoar poslovnog nameštaja za konferencijsku salu

Kriterijum za ocenu ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda:

  • cena: najniža cena/ ponuđena cena x 60 pondera
  • estetsko-funkcionalna usklađenost: ocena Komisije/30 pondera
  • garantni rok: ponuđeni rok/najduži ponuđeni rok x 10 pondera


Informacije o SKGO: 

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština SKGO

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.


Ponudu na priloženim obrascima sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 11.12.2020 godine do 14 časova, na adresu Makedonska 22, VIII sprat, Beograd.

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti (sa naznakom za Ponuda/ POSLOVNI NAMEŠTAJ -Partija ХХ )

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Ponuđači ponudu mogu dostaviti za obe partije ili za samo jednu. Da bi se ponuda smatrala ispravnom, u okviru jedne partije moraju biti ponuđene sve stavke iz obrasca ponude za tu partiju.

Za informacija u vezi sastavljanja ponude ponuđači mogu kontaktirati Slavicu Čpajak telefonom na broj 064 870 3313 ili na elektronsku adresu: slavica.cpajak@skgo.org   

Obrazac ponude - partija 1.doc

Obrazac ponude - partija 2.doc