Konkursi

Grantovi za partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave

Projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo –  ACT” otvorio je poziv za razvoj partnerstava organizacija građanskog  društva (OGD) i jedinica lokalnih samouprava (JLS) u kreiranju  zajedničkih inicijativa koje će doneti inovativne mehanizme i alate za  učešće građana u procesu donošenja odluka i pružanju usluga građanima na  lokalnom nivou, kao i monitoringu rada lokalnih organa vlasti.

U svrhu ovog poziva, partnerstvo je definisano kao način rada i  saradnje javnih vlasti i građanskog društva u procesima utvrđivanja  potreba građana, kreiranju razvojnih dokumenata, kreiranju i sprovođenju  javnih politika i projekata, odlučivanju, ali i u pružanju različitih  usluga građanima i monitoringa samog načina rada.

Više na http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/act-projekat-grantovi-za-partnerske-inicijative-izmedju-organizacija-gradjanskog-drustva-i-jedinica-lokalne-samouprave-rok-14-5-2021/