Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ekspertskih usluga - Stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnoj samoupravi

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ekspertskih usluga za pružanje usluga savetodavne i stručne podrške u izradi posebnog programa stručnog usavršavanja i objedinjenog godišnjeg plana stručnog usavršavanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi u 42 lokalne samouprave, u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“

 

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) raspisala je javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ekspertskih usluga za pružanje savetodavne i stručne podrške u izradi Posebnog programa stručnog usavršavanja i Objedinjenog godišnjeg plana stručnog usavršavanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi, u 42 lokalne samouprava, a u cilju nastavka realizacije aktivnosti u okviru Projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – FAZA 2“

Nabavka ekspertskih usluga se raspisuje za poziciju:

  • Ekspert za sistem stručnog usavršavanja u JLS – 9 eksperata

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ je nastavak projekta realizovanog u periodu od marta 2016. do decembra 2017. godine. Kao i u prethodnoj fazi, projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji i Savet Evrope, a realizuje Savet Evrope u saradnji sa projektnim partnerima: Stalnom konferencijom gradova i oppština (SKGO) i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS). Projekat je počeo  19. decembra 2019. godine, a trajaće do 19. decembra 2021. godine.

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - faza 2“ nastavlja da pruža neophodnu podršku gradovima i opštinama u daljem razvoju i unapređenju upravljanja ljudskim resursima i stručnom usavršavanju zaposlenih u lokalnoj samoupravi. S toga je, u cilju realizacije aktivnosti predviđenih ovim programom, SKGO raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za angažovanje eksperata.

Na ovaj poziv mogu da se jave isključivo eksperti kao fizička lica. 

Isključena iz učešća u nabavci biće lica zaposlena u javnom sektoru.

Ponude uz naznaku »Nabavka usluge eksperta za stručno usavršavanje u JLS u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“« dostaviti putem elektronske pošte na adresu: secretariat@skgo.org najkasnije do ponedeljka 10. maja 2021. godine do 24 časa.

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. redovnom poštom, kurirom i sl.) ili dostavljene na bilo koju drugu elektronsku adresu biće odbijene.

U prilogu ponude dostaviti:

  • CV – na srpskom jeziku usklađenim sa EU zahtevima (europass format, na primer)
  • Motivaciono pismo (u slobodnoj formi)
  • Obrazac ponude (u prilogu)

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponude nabavke ekspertskih usluga u oblasti ljudskih resursa:

Ekonomski najpovoljnija ponuda

  • Ponuđena cena             – najniža ponuđena cena ekspertskog dana / ponuđena cena ekspertskog dana x 20 (maks. 20 pondera)
  • CV                              – ocena komisije – maks. 50 pondera
  • Motivaciono pismo        – ocena komisije – maks. 30 pondera

Uz sve navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/angažmana. Reference/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Za više informacija možete kontaktirati Ninu Nikolić na elektronsku adresu nina.nikolic@skgo.org ili Miloša Mucoka, na elektronsku adresu milos.mucok@skgo.org.  

Pozicija - Ekspert za strucno usavrsavanje 2021.pdf

Obrazac ponude - Ekspert strucno usavrsavanje 2021 .docx