Konkursi

Javni poziv za eksperte u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou

UVOD

U okviru projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou“ Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO)raspisuje javni poziv za opštine i gradove za pružanje ekspertske podrške u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti – uspostavljanju jedinstvenih upravnih mesta. 

Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da pruža usluge građanima, unapređujući njihov kvalitet i efikasnost. Projekat se realizuje u periodu od 1.8.2022. godine do 30.6.2023. godine, a sprovodi ga SKGO uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje u okviru GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji“.

Specifični cilj projekta je povećanje dostupnosti i efikasnosti izabranih usluga lokalne samouprave u najmanje 8 jedinica lokalne samouprave (JLS) kroz uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta.

Nakon uspešno realizovanih projekata u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti koji su za jednu od komponenti imali i uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta, ovaj javni poziv za pakete podrške lokalnim samoupravama ima za cilj povezivanje odabranih postupaka u  jedinicama lokalne samouprave, čime se usluge koje se pružaju na lokalnom nivou čine bržim, dostupnijim i jednostavnijim za građane.

Stalna konferencija gradova i opština je u periodu od 2018. do danas podržala 21 JLS da uspostavi jedinstvena upravna mesta u smislu povezivanja srodnih ili dokazima, odnosno utvrđenim činjeničnim stanjem, povezanih postupaka za postupke prikazane u sledećoj tabeli: 

Tip
OPIS JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA
Tip 1
Socijalna pomoć i energetski zaštićen kupac
Tip 2
Dečiji dodatak i energetski zaštićen kupac
Tip 3
Upis činjenice smrti u baze podataka lokalne poreske administracije
Tip 4
Promena ličnog imena i promena podataka u evidenciji javnih preduzeća
Tip 5
Promena ličnog imena i promena podataka u evidenciji lokalne poreske administracije
Tip 6
Objedinjavanje finansijske podrške za novorođeno dete koju pružaju lokalne samouprave u okviru jedinstvenog upravnog mesta E beba
Tip 7
Dečiji dodatak i naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi
Tip 8
Socijalna pomoć i subvencionisanje cena komunalnih usluga
Tip 9
Podnošenje poreska prijave za porez na imovinu i promena podataka korisnika komunalnih usluga

 

Ovim putem SKGO raspisuje javni konkurs za eksperte koji će biti angažovani na realizaciji paketa podrške za unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga – uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta za 8 gradova i opština. Predviđeno je da podrška traje od novembra 2022. do maja 2023. godine. 

Za svaku jedinicu lokalne samouprave, SKGO će izabrati po jednog eksperta koji će realizovati aktivnosti navedene u opisu posla, u saradnji sa zaposlenima/predstavnicima opština i gradova, predviđene paketom podrške i prilagođenim potrebama i prioritetima JLS.  U zavisnosti od obima posla, odnosno obima podrške koju su tražile opštine i gradovi, moguće je da će jedan ekspert biti angažovan u dve ili više JLS. 

Preliminarno procenjen broj dana za koji će izabrani eksperti biti angažovani su od 15 do 30 dana po JLS. Jedan ekspert ne može imati više od 50 dana ukupno na poslovima uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta. 

Izabranim ekspertima će biti plaćeni putni troškovi tokom realizacije paketa podrške.

Na ovaj poziv mogu da se jave isključivo stručnjaci/eksperti kao fizička lica. 

Isključena iz učešća u nabavci biće lica zaposlena u javnom sektoru.

Prijave se dostavljaju na adresu: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije,  Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da nisu ranije otvarane, i sadrže naznaku „Ne otvarati - Prijava za eksperte u oblasti administrativne efikasnosti – JUM'' najkasnije do 21. oktobra 2022. godine do 17 časova. 

Prijave poslate na bilo koji drugi način biće odbačene.

U prilogu prijave dostaviti:

  • Radnu biografiju (CV) na srpskom i engleskom jeziku usklađeno sa EU zahtevima (europass format, npr.)
  • Obrazac ponude (u prilogu)

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijumi za ocenu ponuda kod nabavke ekspertskih usluga u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti:

Ekonomski najpovoljnija ponuda

  • Ponuđena cena – najniža ponuđena cena ekspertskog dana/ponuđena cena ekspertskog dana x 20 (maks. 20 pondera);
  • CV - ocena komisije (maks. 80 pondera).

SKGO poštuje rodnu ravnopravnost i garantuje jednake mogućnosti pri angažovanju. Uz sve navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/angažmana. Reference/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

SKGO kod izbora ponuđača zadržava pravo da primeni interna pravila i procedure u pogledu obima angažovanja eksternih saradnika.

Samo ponuđači koji uđu u uži krug biće kontaktirani.

Za više informacija možete kontaktirati Mariju Lukić na elektronsku adresu marija.lukic@skgo.org.

OPIS POSLA za eksperte JUM.docx

Obrazac ponude - nabavka eksperata za JUM.docx