Konkursi

Javni poziv za dostavljanje ponude za nabavku automobila

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije poziva zainteresovane kompanije da dostave ponudu za nabavku novog putničkog automobila za potrebe Projekta “Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou”, finansiranog od strane Vlade Švedske

Ponudu je potrebno dostaviti na obrascu ispod sa pratećom dokumentacijom u prilogu najkasnije do 24.11.2022. godine do 16 časova, na adresu Makedonska 22, VIII sprat, Beograd u zatvorenoj koverti (sa naznakom Ponovljeni postupak/Ponuda/novo putničko vozilo SIDA).

Ponuda će biti smatrana ispravnom samo ukoliko sadrži ponudu za sve stavke iz obrasca ponude sa specifikacijom i ako se dostavi sva tražena dokumentacija.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Obrazac ponude


Informacije o SKGO: 

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO)

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sastavljanja ponude je Marko Tešić (064/870 3381, marko.tesic@skgo.org).