Konkursi

GU Grad Beograd - Sekretarijat za zaštitu životne sredine - finansiranje projekata NVO u 2010. godini - "Moj grad je beo grad"

Izvor finansiranja:
GU Grad Beograd- Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Ukupna sredstva:
18.000.000,00 dinara

Vrsta podrške (ekspertska, finansijska):
Finansijska

Period trajanja:
15.05.2010.

Korisnici:
Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije i udruženja građana koja su registrovana u Beogradu i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta, obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine

Namena podrške:
Finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine koji se odnose na:

  • obrazovanje i aktivnosti na popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine (kampanje, seminari, akcije, izdavaštvo, promocije, ekološke izložbe i dr);
  • realizaciju akcija usmerenih na rešavanje definisanih problema;
  • druge aktivnosti koje doprinose razvoju svesti i odgovornosti o potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu i unapređenje životne sredine Beograda.

Obim podrške po jednom korisniku:
Nije definisano

Kontakti:
GU Grad Beograd- Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, Beograd, ulica 27. marta 43-45
Nataša Đokić
Tel: 011-330 95 83
E-mail: natasa.djokic@beograd.gov.rs,
Filip Abramović
Tel: 011-330 97 37
E-mail: filip.abramovic@beograd.gov.rs

Ostali relevantni podaci:
Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom Obrascu prijave uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:

  • overena fotokopija rešenja o upisu organizacije u Registar;
  • fotokopija osnivačkog akta (statut);
  • fotokopija finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim organima za prethodnu godinu;
  • biografije koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u rad na projektu;
  • potpisana i overena izjava o visini učešća sopstvenih sredstava, odnosno visini učešća drugih subjekata u realizaciji projekta;
  • druga dokumenta koja nevladina organizacija smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške ako postoje).

Krajnji rok za realizaciju projekta je 20. novembar 2010. godine.
Obrazac prijave sadrži podatke o podnosiocu prijave, osnovne podatke o projektu i potrebnim finansijskim sredstvima.