Konkursi

AP Vojvodina - Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu - sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Izvor finansiranja:
AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Ukupna sredstva:
171.000.000,00 dinara

Vrsta podrške:
Finansijska

Period trajanja:
20.12.2010. (odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2010. godini)

Korisnici:
a) Za projekte iz oblasti SPORTA
U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica sa teritorije AP Vojvodine i to:

 1. Sportske organizacije (klubovi) registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu i koje učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;
 2. Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
 3. Sportske organizacije za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
 4. Privredna društva i oblici privatnog preduzetništva koji su registrovani za obavljanje sportskih delatnosti; 
 5. Ustanove - Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
 6. Organi lokalne samouprave - opštine;

Pravna lica od 1. do 4. iz prethodnog člana posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

 • da postoje najmanje 2 godine, o čemu dokaz prilažu rešenje o registraciji;
 • da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev;

Izuzetno za sredstava mogu konkurisati i nacionalni granski sportski savezi i Olimpijski komitet Srbije.

b) Za projekte iz oblasti OMLADINE
U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica i to:

 1. Omladinske i studentske organizacije i udruženja koja se bave mladima;
 2. Organi lokalne samouprave - opštine;
 3. Vaspitno-obrazovne i kulturne ustanove za mlade i udruženja;

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

 • delatnost organizacije u pretežnom delu mora da bude usmerena na stvaranje uslova za podizanje kvaliteta života mladih; 
 • da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev; 
 • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Namena podrške:
Sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine na teritoriji AP Vojvodina
Obim podrške po jednom korisniku:
Nije definisano

Kontakti:
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Tel: 021/487-4871
Web: www.sio.vojvodina.gov.rs

Ostali relevantni podaci:
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU:
a) Projekti iz oblasti SPORTA
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata;
 • Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;
 • Programe kojima se doprinosi razvoju sporta, a posebno dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;
 • Redovne i dodatne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
 • Programe podrške vrhunskim sportistima - olimpijskim kandidatima iz AP Vojvodine; 
 • Programe koji doprinose razvoju sporta u APV u skladu sa Akcionim planom projekta izrade Strategije razvoja sporta u APV;

b) Projekti iz oblasti OMLADINE
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);
 • organizovanje i realizacija edukativnih kampova za mlade;
 • izrada i realizacija Lokalnih akcionih planova za mlade;
 • podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima- pomoć talentima ( takmičenja, stručni skupovi, seminari, studijska i sl. putovanja).

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na Internet sajtu Sekretarijata. Zahtevi se dostavljaju putem pošte ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa. Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.