Konkursi

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGE PRIPREME IZVEŠTAJA O POSTOJEĆIM „ASSET MANAGEMENT“ PRAKSAMA U PARTNERSKIM ZEMLJAMA I MEĐUNARODNOJ „ASSET MANAGEMENT“ PRAKSI U ZEMLJAMA EU

U okviru projekta koji finansira GIZ ORF – Modernizacija komunalnih usluga, a koji zajednički sprovode Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština  (SKGO) i Mreža asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope (NALAS), angažovaće se Konsultant  u cilju pružanja usluge pripreme Izveštaja o postojećim “Asset Management“ (AM) praksama u partnerskim zemljama i međunarodnoj AM praksi u zemljama EU, kao i radi izrade Alata za opštinski AM.

 

1. Zaduženja

Konsultant i relevantni eksperti koje će Konsultant predložiti (AM ekspert i IT ekspert u oblasti AM) biće odgovorni za:

 • Razvoj koncepta i metodologije istraživanja postojeće AM prakse u partnerskim zemljama, uključujući i IT aspekate (postojeća IT rešenja u vezi sa AM u javnim preduzećima) i međunarodnoj AM praksi u zemljama EU. Pored toga, Konsultant će razviti obrazac za nacionalni izveštaj o AM praksi u partnerskim zemljama koji će pripremati nacionalni eksperti, kao i obrazac za regionalni izveštaj o AM praksama.
 • Pripremu opisa poslova za angažovanje nacionalnih eksperata uz poštovanje specifičnosti partnerskih zemalja. Asocijacije jedinica lokalnih samouprava u partnerskim zemljama će SKGO dostaviti obrasce za postupak nabavke usluga nacionalnih eksperata. Ovo će poslužiti Konsultantu kao osnova za prilagođavanje opisa poslova tenderskim procedurama pojedinih asocijacije. Nacionalni eksperti će biti angažovani od strane svake asocijacije u zemljama koje su uključene u projekat.
 • Razvoj koncepta Opštinskog “Asset Management“ alata, koji treba da uključi i IT aspekte, kao i koncept korišćenja sadržine ovog alata kao osnovu za razvoj “e-learning kursa“.
 • Razvoj upitnika za testiranje, reviziju i ažuriranje Alata i organizaciju ažuriranja u kasnijoj fazi projekta.
 • Pripremu dnevnog reda i vođenje okruglog stola sa nacionalnim ekspertima.

Okrugli sto je namenjen predstavljanju i diskusiju o:

  • AM konceptu sa posebnim osvrtom na prakse i trendove u EU;
  • Konceptu istraživanja, metodologiji i uputstvima za sprovođenje istraživanja od strane nacionalnih eksperata;
  • Konceptu Opštinskog “Asset Management“ alata;
  • Ulozi nacionalnih eksperata i upitnika za testiranje, reviziju i ažuriranje Alata.

Predviđeni učesnici okruglog stola: 7 nacionalnih eksperata, predstavnici nacionalnih udruženja javnih komunalnih preduzeća, GIZ i NALAS.

 • Koordinaciju rada nacionalnih eksperata
 • Prikupljanje informacija i uvidu u postojeće međunarodne AM prakse u zemljama EU i pripremu izveštaja o tome.
 • Prikupljanje, pregled i objedinjavanje izveštaja o postojećim AM praksama u partnerskim zemljama, urađenih od strane nacionalnih eksperata.
 • Izradu nacrta i finalizaciju Izveštaja o postojećim AM praksama u partnerskim zemljama i međunarodnoj AM praksi u zemljama EU na engleskom jeziku.
 • Finalizaciju Opštinskog “Asset Management“ alata (na osnovu izveštaja i povratnih informacija od strane nacionalnih eksperata) na engleskom jeziku.

 

2. Minimalni zahtevi koje konsultant i predloženi eksperti treba da ispune

Konsultant

Kriterijumi koje Konsultant treba da ispuni:

 • Najmanje pet (5) godina analitičkog iskustva u sektoru vodosnabdevanja i sanitacije na lokalnom nivou;
 • Iskustvo u poslovima sličnog tipa i u međunarodnom okruženju će se smatrati prednošću.

Vodeći ekspert za AM

Obrazovanje:

 • Najmanje univerzitetska diploma tehničkih, ekonomskih ili organizacionih nauka, ili u domenu menadžmenta, javne uprave ili srodnih oblasti.

Iskustvo:

 • Najmanje osam (8) godina relevantnog i dokazanog profesionalnog iskustva u sektoru vodosnabdevanja i sanitacije na lokalnom nivou;
 • Učešće u najmanje tri projekta u sektoru vodosnabdevanja i sanitacije na lokalnom nivou u Jugoistočnoj Evropi;
 • Praktično poznavanje AM u sektoru vodosnabdevanja i sanitacije na lokalnom nivou će se smatrati prednošću;
 • Iskustvo u ekonomskim istraživanjima i prikupljanju i analizi podataka će se smatrati prednošću.

Neophodne veštine:

 • Odlične istraživačke i analitičke sposobnosti u oblasti javne uprave i u sektoru vodosnabdevanja i sanitacije;
 • Visok nivo sposobnosi u domenu organizacije, koordinacije i komunikacije;
 • Izražena sposobnost prezentovanja i fasilitacije;
 • Dobro poznavanje međunarodnih razvojnih projekata, pogotovo u sektoru vodosnabdevanja i sanitacije na lokalnom nivou;
 • Poznavanje rada na računaru, pogotovo “MS Office” paketa;
 • Odlično znanje pisanog i govornog engleskog jezika.

IT ekspert

Obrazovanje:

 • Najmanje univerzitetska diploma u domenu informacionih tehnologija, menadžmenta ili srodnih oblasti.

Iskustvo:

 • Najmanje pet (5) godina relevantnog profesionalnog iskustva; Izraženo predznanje u domenu razvoja softvera (učešće u najmanje tri projekta) sa akcentom na uspostavljanje veb-zasnovanih baza podataka i modula;
 • Praktično poznavanje AM u sektoru vodosnabdevanja i sanitacije na lokalnom nivou će se smatrati prednošću;
 • Iskustvo u AM israživanjima i prikupljanju i analizi podataka će se smatrati prednošću.

Neophodne veštine:

 • Izražene veštine pripreme izveštaja, uključujući tehničke i opšte izveštaje;
 • Dokazane sposobnosti u domenu softverske razmene podataka;
 • Dobro poznavanje IT problematike u zemljama u tranziciji;
 • Odlično znanje pisanog i govornog engleskog jezika.

 

3. Lokacija obavljanja predviđenih zaduženja

Svoja zaduženja Konsultant će obavljati iz kancelarije, uz do dve terenske posete regionu obuhvaćenom Projektom, uključujući pripremu i vođenje okruglog stola sa nacionalnim ekspertima i validacioni skup na kraju misije. 

 

4. Dokumenti koje treba podneti prilikom prijave

Za potrebe ovog poziva za podnošenje ponuda, ponuđač mora da dostavi:

 • Relevantno profesionalno iskustvo: spisak, sa kratkim opisom i vrednošću, realizovanih projekata/poslova u oblasti “Asset Management“-a i/ili sličnih projekata;
 • Predlog metodologije za izradu izveštaja o postojećim AM praksama, koja treba da uključi organizacioni aspekt (strukturu upitnika i metod prikupljanja informacija za analizu) i analitički obuhvat (institucionalno-pravni okvir, finasijsko-računovodstvene aspekte, plansko-tehničke aspekte i sofotverske aspekte);
 • Biografije eksperta za “Asset Management“ i IT eksperta;
 • Rok za izradu i dostavljanje Izveštaja o postojećim AM praksama (najkasnije do 15. jula 2014. godine);
 • Rok za izradu i dostavljanje Opštinskog “Asset Management“ alata (najkasnije do 15. septembara 2014. godine);
 • Ukupnu cenu usluge izrade Izveštaja i izrade Alata za opštinski AM. Ukupna cena treba bude bazirana na broju dana angažmana svakog eksperta i iznosu dnevnice za svakog eksperta ponaosob, kao i da uključi troškove putovanja i boravka za dva jednodnevna skupa u regionu obuhvaćenim projektom;
 • Druge relevantne dokumente.

Rok za dostavljanje prijava je 21. maj 2014. godine, u 14 časova.

Prijave, na srpskom ili engleskom jeziku, se podnose elektronskim putem na adresu: miodrag.gluscevic@skgo.org.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

 

5. Vrednost usluge

Procenjena vrednost usluge je 28.000 evra.

 

6. Evaluacioni kriterijumi

Koristimo ovu priliku da Vas obavestimo da je u skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponude nabavke usluge izrade Izveštaja i Alata za opštinski AM:

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • Ponuđena cena – 50 pondera (najniža cena/ponuđena cena H 50)
 • Ocena Komisije o:
 • profesionalnim kapacitetima (reference i biografije eksperata) – 30 pondera
 • metodološkom pristupu – 20 pondera

Dokumenti za preuzimanje: