Modeli akata

Model odluke o utvrđivanju investicionog programa

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju projektnog tima

Preuzmi datoteku

Rešavanje statusa direkcija, model ugovora - spajanje

Preuzmi datoteku

Rešavanje statusa direkcija, model ugovora - pripajanje

Preuzmi datoteku

Modeli kontrolnih lista za inspekcije - PORESKA INSPEKCIJA - Uprava javnih prihoda

Preuzmi datoteku