Projektne aktivnosti

 • Štampaj

REZULTATI OBRADE UPITNIKA SAVETODAVNOG CENTRA

 

Savetodavni centar Stalne konferencije gradova i opština

Metodologija


Savetodavni centar je 01.04.2005. godine poslao upitnik u svih 167 opština Srbije. Upitnik je poslat sa ciljem da se od strane opština definišu i procene savetodavne potebe, kao i da se stekne uvid o stanju u lokalnim administracijama. Upitnik je poslat predsednicima opština i gradova, a oni su zamoljeni da ga proslede zaposlenima koji se bave odnosnim pitanjima.

Na upitnik je odgovorilo 37 opština, a popunjavali su ga načelnici odeljenja, odnosno rukovodioci opštinskih odeljenja koji se bave temom. Upitnikom su pokrivene oblasti koje su u nadležnosti lokalnih samouprava, a svako pitanje sastojalo se iz dva dela.

U prvom delu nabrajani su problemi i pitanja sa kojima se opštinske uprave susreću u svom radu, a u drugom delu svakog pitanja nabrajana su pozitivna iskustva primenjena u određenoj oblasti.

Rezultati


Odgvori na pitanja mogu se podeliti u dve grupe - opšti i konkretni. Svi upitnici sadrže kritiku određenog dela zakonodavne regulative, kao opšti deo.

U tom smislu, pritužbe su stigle na fiskalnu decentralizaciju, koja je indukovala male izvorne prihode lokalne samouprave, lokalni budžeti su najčešće nedovoljni, predlaže se donošenje Zakona o finansiranju LS.

Nedefinisan status imovine LS, i raspolaganje, upravljanje i korišćenje od strane opština uslovile su da opštine predlažu usvajanje Zakona o imovini LS, koji će omogućiti njen efikasniji rad i jaču LS. Popis imovine LS, opštinske uprave su prepoznale kao neophodnost.

Komunalna pitanja (vodosnabdevanje, upravljanje otpadom, energetska efikasnost) su slaba tačka mnogih lokalnih samouprava; stare i dotrajale mreže i nedostatak sredstava za njihovo poboljšanje deo su odgovora svake opštine. Prepoznata je važnost izrade strateških dokumenata, dugoročnih planova razvoja i generalnih regulacionih planova za rešavanje ovih pitanja.

Nedovoljan nivo potrebnog znanja opštine su identifikovale u oblasti javnih nabavki, a rukovodioci opštinskih odeljenja preporučili su organizovanje seminara na ovu temu.

Što se saradnje sa fondovima i konkurisanja za razne programe tiče, opštinske uprave prepoznaju značaj i važnost uključivanja u brojne programe. Problem se javlja u nedostatku stručnog tima koji će uspešno izraditi projektnu dokumentaciju. Nedefinisan status donatora Zakonom o PDV-u stvara dodatne teškoće u sprovođenju projektnih aktivnosti.

Međuopštinska saradnja se najviše odvija kroz regionalne infrastrukturne projekte- regionalne deponije, reciklažne centre, dalekovode, prečišćavanje otpadnih voda. Opštinske uprave žele pospešivanje međuopštinske saradnje, i prepoznaju SKGO kao instituciju koja ovaj segment pomaže i ohrabruje.

Opštine prepoznaju važnost izrade strategije razvoja, deo njih podržavaju donatori u njihovoj izradi, a prepoznata je i potreba izrade strategije razvoja na nivou Republike, koja će biti pravni osnov za usvajanje opštinskih strategija.

Konkretna pitanja u vezi sa funkcionisanjem sistema LS, identifikovana upitnikom sistematizovana su i na njih će odogovor pokušati da da Brošura.

 1. Mesto i uloga Opštinskog veća u sistemu lokalne samouprave (odnos prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti).
  - Predviđena je izrada šire analize iz više uglova (zakonska analiza Veća, način povezivanja zakonodavne i izvršne vlasti).
 2. Izbor članova Opštinskog veća
  - Predviđena je izrada teksta, koji bi objasnio sam postupak i predstavio uočene zakonske anomalije koja otvara mogućnost zloupotrebe, potkrepljeno primerima.
 3. Predsednik opštine kao inokosni izvršni organ vlasti i kao predsedavajući opštinskim većem
  - Analiza pitanja predsednika opštine koji je izvršni organ, sa jedne strane, a predsedava Opštinskim većem sa druge.Mišljenje je da ovo nije najsrećnije zakonodavno rešenje. Predsednik se pojavljuje u dve sasvim različite funkcije i uloge (inokosni izvšni organ i predsednik kolegijalnog organa, koji određuje i dnevni red OV).
 4. Postupak opoziva predsednika opštine (podnosilac predloga za opoziv, nadležan organ i postupak opoziva)
  - Teoretsko pitanje, tumačenje odredaba Zakona. Ovo je odgovor na pitanje identifikovano na okruglom stolu, gde se nejasnoća pojavljuje u nedefinisanom vremenskom ograničenju za sakupljanje potpisa za opoziv predsednika opštine.
 5. Izmenjeni sastav skupštine jedinice lokalne samouprave, nakon sprovedenih lokalnih izbora primenom Zakona o lokalnim izborima, i odnos prema izvršnoj vlasti
  - Pitanje postavnjeno i na okruglom stolu.
  - Analiza pozitivnosti i negativnosti u aktuelnom načinu formiranja skupštine (u odnosu na prethodni Zakon o lokalnim izborima i većinski izborni sistem).
  - Proporcionalnim izbornim sistemom neravnomerna je zastupljenost naseljenih mesta, procentualna zastupljenost žena u Skupštinama nije ispoštovana.
  - Novi ZoLS razdvaja zakonodavnu i izvršnu vlast. Izmena Zakona o lokalnim izborima kao zaključak, predlog dvokružnog većinskog izbornog sistema (poklapa se sa predlozima sa okruglog stola).
 6. Opštinski menadžer-mesto i uloga u sistemu lokalne samouprave
  - Za razliku od opštinskog arhitekte, koji jeste zaposleni u opštinskoj upravi, za menadžera se to ne precizira. Identifikovano je pitanje o načinu angažovanja opštinskog menadžera. Postoji i nacrt predloga kako da kroz međuopštinsku saradnju više opština (ovo se posebno odnosi na male i nerazvijene opštine) koriste usluge jednog menadžera.
 7. Odbornik-član opštinskog veća-direktor ili član upravnog i nadzornog odbora JP ili ustanove čiji je osnivač skupština jedinice lokalne samouprave
  - Tekst baziran na često postavnjenim pitanjima. Komparativna analiza Zakona o LS i Zakona o sprečavanju sukoba intersa odgovoriće na pitanja -da li odbornik može biti i član OV, potkrepljeno zakonodavnim tumačenjem. Predstvaljanje konkretnih primera - ako može kako može, ako ne može zašto ne može.
 8. Mesna samouprava-karakter i uloga u sistemu lokalne samouprave
  - Pitanje koje se veoma često postavlja. Predlog je zakonodavno tumačenje koje će razjasniti karakter MZ kao interesne zajednice. Opštine veoma često prekoračuju ovlašćenja u izboru funkcionera MZ. Tretiraće se i pitanje na koji se način MZ mogu poveriti poslovi, prava nadzora i kontrole.
 9. Postupak izbora organa MZ i drugih oblika mesne samouprave
  - Ovo pitanje je povezano isa prethodnim, i predlog je da se ona, osim u Brošuri, obrade na okruglom stolu.Veoma često postavljano pitanje. Naime, posle izbora u MZ postoje primedbe na zakonitost izbora, često se poništavaju odluke o izborima, lokalna samouprava ne uzima u obzir karakter MZ. Uređuje MZ kao da je ona njen niži organ iako bi opština trebala samo da određuje okvire njenog rada. Često se dešava da opština odlučuje (i bira) ko je predsednik MZ.
 10. Koji je status rukovodioca organizacione jedinice u opštinskoj upravi koja je obrazovana kao jedinstveno služba
  - Većina opština ima jedinstvenu upravu (sve koje imaju manje od 50 000 stanovnika), a unutar te jedinstvene službe postoje manje organizacione jedinice, a rukovodioci ovih jedinica treba da budu stručnjaci. Ono što je česta pojava u opštinama je da su rukovodioci postavljeni kao funkcioneri, što osim njihove nedovoljne stručnosti povlači i niz drugih konsekvenci; Objasniće se suštinska razlika između rukovodioca i funkcionera (npr. funkcioneri zadržavaju pravo na platu i po prestanku funkcije).

Ostali komentari


Najčešće, pritužbe su stigle na račun nedostatak finasijskih i materijalnih resursa i na nedovoljnu stručnost zaposlenih u opštinskim upravama.

Upitnikom je proširena i postojeća baza stručnjaka, jer su opštine preporučile svoje istaknute radnike koji su raspoloživi da se uključe u rad Savetodavnog centra.