Inicijativa za davanje ovlašćenja lokalnoj samoupravi da odobrava reprogram za plaćanje duga po osnovu izvornih javnih prihoda

  • Štampaj

U cilju prevazilaženja problema u kome su se našle lokalne samouprave preuzevši zakonsku obavezu administriranja izvornih lokalnih prihoda, Predsedništvo SKGO uputilo je Ministarstvu finansija Inicijativu za davanje ovlašćenja jedinicama lokalne samouprave da mogu da odobravaju obveznicima lokalnih javnih prihoda reprogram za plaćanje dospelog duga, ali na način i pod uslovima koji su za obveznika povoljniji (odlaganje plaćanja ili plaćanje na rate duže od 12 meseci) nego oni koji su definisani čl. 73. st. 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, i to za dug koji je nastao do trenutka preuzimanja nadležnosti od strane lokalne samouprave nad administriranjem tih prihoda od Ministarstva finansija – Poreske uprave.

preuzmi dokument >>>

Stranica izradjena uz podršku
Institucionalna podrška SKGO