Inicijativa Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja za oslobađanje od plaćanja ili za plaćanje na rate republičkih administrativnih taksi i naknada za usluge koje pruža RGZ u procesu legalizacije objekata

  • Štampaj

Polazeći od činjenice da u strukturi troškova legalizacije objekata, izgrađenih, dograđenih i rekonstruisanih bez građevinske dozvole, naknade i takse koje propisuju jedinice lokalne samouprave učestvuju samo u jednom delu, dok drugi deo čine troškovi prema preduzetnicima, kao i naknade i takse koje utvrđuju republički organi - reč je o taksama i naknadama za usluge koje pruža Republički geodetski zavod, a koje se odnose na dokumentaciju koju Zavod izdaje za potrebe legalizacije. Imajući to u vidu, Predsedništvo SKGO je zauzelo stav da je neophodno da svi učesnicii u postupku legalizacije podnesu deo tereta izlazeći u susret potrebama građana, kako bi se proces legalizacije velikog broja objekata uspešno okončao.

U tom kontekstu, Stalna konferencija gradova i opština podnela je inicijativu resornom Ministarstvu (u pitanju je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja) sa ciljem da u okviru svojih nadležnosti inicira izmenu propisa kojim se utvrđuje visina taksi i naknada Republičkog geodetskog zavoda u delu koji se odnosi na spise i radnje u postupcima legalizacije, odnosno da preporuči ovoj organizaciji da se omogući plaćanje pojedinih iznosa u više rata.

preuzmi dokument >>>