Predlog Odbora SKGO za lokalni ekonomski razvoj za izmene i dopune Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje („ sl. Glasnik rs“, br 16/92)

  • Štampaj

Suština ovog predloga je da se član 9. Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje („ SL. Glasnik RS", BR 16/92) u celosti stavi van snage i da se novim članom istog zakona jedinicima lokalne samouprave dozvoli pokretanje postupka promene namene zemljišta u građevinsko zemljište uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog ministarstva, dokaza o ekonomskoj opravdanosti promene namene i mišljenja mesne zajednice koja je upisana kao korisnik predmetnog zemljišta.

Evidentan problem na lokalnom nivou predstavlja nedostatak gradjevinskog zemljišta koje bi se koristilo u svrhu izgradnje proizvodnih kapaciteta. Pašnjaci i utrine predstavljaju jedino neizgradjeno zemljište za takve namene, a postojeći zakonski okvir zabranjuje promenu namene i drugih oblika raspolaganja.

preuzmi dokument