Predlog Odbora SKGO za lokalni ekonomski razvoj za izmene i dopune Zakona o geološkim istraživanjima(„sl.glasnik rs“, br.44/95, 101/2005)

  • Štampaj

Suština ovog predloga je da se geološka istraživanja vrše na određenom istražnom prostoru na osnovu odobrenja za istraživanje koje izdaje nadležno ministarstvo, po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice lokalne samouprave. Prethodno pribavljeno mišljenje lokalne samouprave je uputno zbog usklađivanja geoloških instraživanja i eventualne eksploatacije određenog rudnog bogatstva sa planskom dokumentacijom grada/opštine. S obzirom na to da deo prihoda od eksploatacije određenog rudnog blaga pripada gradu/opštini, smatramo da je nužno konsultovati jedinicu lokalne samouprave, kao I zbog pitanja efekata po životnu sredinu područja sa koga se crpi rudno blago.

preuzmi dokument