Inicijativa odbora za urbanizam i stanovanje za dopunu člana 97. Zakona o planiranju i izgradnji («službeni glasnik republike srbije» br 72/09 i 81/09 - ispr.)

  • Štampaj

Razmatrajući Model Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini grada/opštine, članovi Odbora za urbanizam uočili su da član 97. Zakona o planiranju i izgradnji ne daje izričito ovlašćenje jedinicama lokalne samouprave da bliže uređuju postupke vezane za raspolaganje građevinskim zemljištem, te su jednoglasno zaključili da je potrebno inicirati dopunu navedenog člana prilikom prve sledeće izmene odnosno dopune Zakona o planiranju i izgradnji.

preuzmi dokument