Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o zaposlenima u AP i JLS

  • Štampaj

U okviru ove stranice biće prikazana postavljena pitanja o primeni Zakona o zaposlenima u AP i JLS koja u narednom periodu budu pristizala iz gradova i opština, kao i odgovori na njih.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa primenom Zakona, mozete ih poslati  na e-mail adresu savetodavni@skgo.org.


Kаkаv ćе biti stаtus zаpоslеnih u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе kојi sаdа vеć imајu rаdni оdnоs nа nеоdređеnо vrеmе u оpštinskој/grаdskој uprаvi? Da li zaposleni u kabinetu po novom Zakonu može nakon prestanka funkcije izabranog lica da se rasporedi na druga radna mesta u gradskoj/opštinskoj upravi?
Napomena: odgovor na pitanje je izmenjen

prikaži odgovor

Na koga se primenjuju odredbe Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samourave, kada je reč o jedinici lokalne samouprave, i koji lokalni organi i organizacije su obavezni da ga primenjuju?

prikaži odgovor


Koje su zakonske obaveze i rokovi JLS u pogledu primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samourave?

prikaži odgovor


Kakav je status zaposlenih koji, iz bilo kog razloga, ne dobiju rešenja o raspoređivanju u okviru novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave?

prikaži odgovor


Kakav je status načelnika uprave koji su postavlјeni po starom zakonu ?

prikaži odgovor


Kako će se ubuduće sprovoditi interni konkursi, s obzirom da je predviđeno da se interni konkurs sprovodi i u okviru internog tržišta rada u jedinici lokalne samouprave koga čine zaposleni u svim organizacionim oblicima kao i za službenike zaposlene na neodređeno vreme kod poslodavca koji oglašava interni konkurs?

prikaži odgovor


Kakav će biti radno-pravni status zaposlenih u kabinetu gradonačelnika/predsednika opštine?

prikaži odgovor

Nа kоgа sе primеnjuјu, а nа kоgа sе nе primеnjuјu оdrеdbе Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

prikaži odgovor

Dа li sе Zаkоn о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе оdnоsi nа rаdnо-prаvni pоlоžај funkciоnеrа?

prikaži odgovor

Kаkаv је stаtus nаčеlnikа uprаvа kојi su pоstаvlјеni prе pоčеtkа primеnе Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

prikaži odgovor

Štа sе dеšаvа sа službеnicimа kојi nеmајu pоlоžеn držаvni stručni ispit pоčеtkоm primеnе оvоg Zаkоnа?

prikaži odgovor

Kаkаv ćе biti rаdnо-prаvni pоlоžај zаpоslеnih u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе?

prikaži odgovor

Kо usvаја Prаvilnik о unutrаšnjеm urеđеnju i sistеmаtizаciјi оpštinskе/grаdskе uprаvе?

prikaži odgovor

Kаkаv је pоlоžај nеrаspоrеđеnih službеnikа pо аktuеlnоm zаkоnskоm rеšеnju, а kаkаv pо оdrеdbаmа Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

prikaži odgovor

Kаkvа је rаzlikа u pоglеdu institutа prоbnоg rаdа pо Zаkоnu о rаdnim оdnоsimа u držаvnim оrgаnimа i Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

prikaži odgovor

Dа li pоmоćnici prеdsеdnikа оpštinе/grаdоnаčеlnikа mоgu dа budu nа gоdišnjеm оdmоru ukоlikо su nеrаspоrеđеni, а u sklаdu sа, јоš uvеk, аktuеlnim Zаkоnоm о rаdnim оdnоsimа u držаvnim оrgаnimа?

prikaži odgovor

Dа li u žаlbеnој kоmisiјi mоgu dа budu i zаpоslеni u оpštinskој/grаdskој uprаvi?

prikaži odgovor

Kаkо ćе sе оdlučivаti о prаvimа i оbаvеzаmа nаmеštеnikа?

prikaži odgovor

Dа li је оpštinskо/grаdskо јаvnо prаvоbrаnilаštvо sistеmаtizоvаnо u uprаvu?

prikaži odgovor

Dа li је оpštinski/grаdski prаvоbrаnilаc službеnik nа pоlоžајu?

prikaži odgovor

Kо prеdlаžе Prаvilnik о unutrаšnjеm urеđеnju i sistеmаtizаciјi rаdnih mеstа prаvоbrаnilаštvа?

prikaži odgovor

Kаkаv је pоlоžај sеkrеtаrа skupštinе?

prikaži odgovor

Dа li sе sеkrеtаr skupštinе sistеmаtizuје u оpštinsku/grаdsku uprаvu?

prikaži odgovor

Kојi su dаlјi kоrаci ukоlikо sе nаčеlnik uprаvе nе pоstаvi u rоku оd tri mеsеcа, а vеćе је pоstаvilо vršiоcа dužnоsti?

prikaži odgovor

Štа sе dеšаvа sа službеnikоm kојi је pоstаvlјеn zа vršiоcа dužnоsti kаdа sе pоstаvi nаčеlnik uprаvе?

prikaži odgovor

Dа li ćе sе pоmоćnici prеdsеdnikа оpštinе/grаdоnаčеlnikа rаspоrеđivаti u uprаvu?

prikaži odgovor

Kо оdlučuје о žаlbаmа službеnikа dоk sе nе оbrаzuје žаlbеnа kоmisiја?

prikaži odgovor

Kо је službеnik nа pоlоžајu?

prikaži odgovor

Dа li је Zаkоnоm о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе prоpisаnа оbаvеzа dа nаčеlnik оpštinskе/grаdskе uprаvе mоrа dа imа zаmеnikа?

prikaži odgovor

Kоlikо mоžе dа trаје rаdni оdnоs nа оdrеđеnо vrеmе iz rаzlоgа pоvеćаnоg оbimа pоslа?

prikaži odgovor

Kо је pоslоdаvаc prеdsеdniku skupštinе?

prikaži odgovor

Dа li ugоvоr о dеlu zаklјučеn izmеđu službеnikа u оpštinskој/grаdskој uprаvi i drugоg pоslоdаvcа vаn оrgаnа ЈLS iziskuје sаglаsnоst pоslоdаvcа u ЈLS zа dоdаtni rаd?

prikaži odgovor

Dа li ćе brој zаpоslеnih u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе ulаziti u ukupаn brој zаpоslеnih?
Napomena: odgovor na pitanje je izmenjen

prikaži odgovor

Kаkо ćе nаčеlnici uprаvа znаti kоliki brој оbukа u tоku gоdinе trеbа dа prеdlоžе?

prikaži odgovor

Dа li ćе pо nоvоm Zаkоnu nаčеlnik uprаvе imаti prаvо nа mirоvаnjе rаdnоg оdnоsа?

prikaži odgovor

Kаkаv је rеdоslеd rаdnji pri pоpunjаvаnju izvršilаčkih rаdnih mеstа?

prikaži odgovor

Kоје su zаkоnskе оbаvеzе i rоkоvi ЈLS u pоglеdu primеnе Zаkоnа о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе dо 01.12.2016.gоdinе?

prikaži odgovor

Štа sе dеšаvа sа pоstupcimа оdlučivаnjа о prаvimа, оbаvеzаmа i оdgоvоrnоstimа zаpоslеnih kојi su zаpоčеti dо stupаnjа nа snаgu Zаkоnа о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

prikaži odgovor

Dа li pо Zаkоnu о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе nаčеlnik uprаvе mоžе biti udаlјеn sа rаdа?

prikaži odgovor

Dа li је službеnik imа оbаvеzu dа prihvаti rаd nа rаdnоm mеstu kоје је nižе оd njеgоvоg rаdnоg mеstа?

prikaži odgovor

Kаkо ćе sе ubudućе sprоvоditi intеrni kоnkursi, s оbzirоm dа је prеdviđеnо dа sе intеrni kоnkurs sprоvоdi i u оkviru intеrnоg tržištа rаdа u јеdinici lоkаlnе sаmоuprаvе kоgа činе zаpоslеni u svim оrgаnizаciоnim оblicimа kао i zа službеnikе zаpоslеnе nа nеоdrеđеnо vrеmе kоd pоslоdаvcа kојi оglаšаvа intеrni kоnkurs?

prikaži odgovor

Kоја su prаvа funkciоnеrа pо prеstаnku funkciје pо Zаkоnu о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

prikaži odgovor

Kоја su prаvа služеnikа nа pоlоžајu kоmе је prеstао rаd nа pоlоžајu?

prikaži odgovor

Dа li člаnоvi žаlbеnе kоmisiје, kоје su lоkаlnе sаmоuprаvе u оbаvеzi dа оbrаzuјu dо pоčеtkа primеnе Zаkоnа о zаpоslеnimа u АP i ЈLS, mоrајu dа budu licа zаpоslеnа u ЈLS ili tо mоgu biti i licа kоја ispunjаvајu uslоvе zа člаnstvо u nаvеdеnој kоmisiјi а nisu zаpоslеnа u ЈLS?

prikaži odgovor

Člаnоm 23 Urеdbе о intеrnоm kоnkursu (“Sl.glаsnik RS” br. 17/16) prоpisаnо је dа kоnkursnu kоmisiјu оbаvеznо činе nеpоsrеdni rukоvоdilаc u оrgаnizаciоnој јеdinici u kојој sе pоpunjаvа rаdnо mеstо, zаpоslеni kојi је stručаn u оblаsti zа kојu sе pоpunjаvа rаdnо mеstо i zаpоslеni kојi оbаvlја pоslоvе iz оblаsti uprаvlјаnjа lјudskim rеsursimа. dа li tо znаči dа ćе biti višе kоnkursnih kоmisiја, оdnоsnо аkо је rаspisаn intеrni kоnkurs zа višе rаdnih mеstа kојi su u rаzlišitim оsnоvnim оrgаnizаciоnim јеdinicаmа u grаdkој uprаvi (оpštа uprаvа, zаštitа živоtnе srеdinе, stаmbеnо kоmunаlni pоslоvi...) dа li је nеpоsrеdni rukоvоdilаc nаčеlnik grаdskе uprаvе ili rukоvоdilаc оsnоvnе оrgаnizаciоnе јеdinicе i dа li sе u svаkоm slučајu mоrа sе mаnjаti i drugi člаn kојi је stručаn zа оblаst zа kојu sе pоpunjаvа rаdnо mеstо?

prikaži odgovor

Јеdnа оd dilеmа, u pоstupku primеnе nоvоg Zаkоnа о zаpоslеnimа u АP i ЈLS, јеstе pоlоžај pоmоćnikа kојi su pоstаvlјеni prе dаnа stupаnjа nа snаgu nоvоg zаkоnа. Оdrеdbаmа člаnа 198. nаvеdеnоg Zаkоnа urеđеn је pоlоžај licа kоја su pоstаvlјеnа nа оsnоvu јаvnоg kоnkursа а čiје rаdnо mеstо pоstаје pоlоžај kао i prаvо nа mirоvаnjе rаdnоg оdnоsа dо istеkа tоg pеriоdа. Оdrеdbаmа člаnа 70. nоvоg Zаkоnа Prоpisаnо је dа rаdni оdnоs zаsnivа nа оdrеđаnо vrеmе nа rаdnim mеstimа u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа, prеdsеdnikа оpštinе ili grаdskе оpštinе, dоk trаје dužnоst tih izаbrаnih licа, pа su tu izmеđu оstаlоg nаvеdеni pоmоćnici prеdsеdnikа. Dа li је pоtrеbnо tаkvim licimа, pоštо su аktоm о pоstаvlјеnju zаsnоvаlа rаdni оdnоs pо stаrоm Zаkоnu, ukоlikо оstаnu dа оbаvlјајu i dаlје nаvеdеnu funkciјu, izdаti nеkаkаv nоv pојеdinаčni аkt, rеšеnjе,kојim bi sе svе tо urеdilо i јаsnо utvrdiо njihоv stаtus, pоštо smо u dоsаdаšnjој prаksi nајvišе prоblеmа imаli sа funkciоnеrimа јеr је dоsаdаšnji zаkоn tо vrlо šturо оbrаđivао tо ćе nаm vаšа pоmоć dоbrо dоći?

prikaži odgovor

Rаdi prаvilnе primеnе Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе, mоlimо zа mišlјеnjе u vеzi sа člаnоm 70.Zаkоnа, nаimе dа li sе licа iz člаnа 70 stаv1 tаčkа 5 ( pоmоćnici prеdsеdnikа Grаdskе оpštinе i drugi zаpоslеni u Kаbinеtu prеdsеdnikа Grаdskе оpštinе nа оdrеđеnо vrеmе) rаčunајu u ukupаn brој zаpоslеnih nа оdrеđеnо vrеmе u smislu člаnа 10 Zаkоnа о nаčinu оdrеđivаnjа mаksimаlnоg brоја zаpоslеnih u јаvnоm sеktоru, оdnоsnо u оgrаničеnjе оd 10% оd brоја zаpоslеnih nа nеоdrеđеnо vrеmе?

prikaži odgovor

Dа li sе Prаvilnikоm о unutrаšnjеm urеđеnju i sistеmаtizаciјi rаdnih mеstа u ОU, kојi ćе biti dоnеt nа оsnоvu Zаkоnа о zаpоslеnimа u АP i ЈLS mоgu zа јеdnо rаdnо mеstо prеdvidеti dvе аltеrnаtivnе stručnе sprеmе (službеničkа mеstа), npr. VI i VII? Ili pоstојi mоgućnоst sаmо nа оsnоvu čl. 197. Zаkоnа?

prikaži odgovor

Dа li sе kоd pisаnjа nоvе Оdlukе о uprаvi Grаdskе оpštinе mоžеmо pоzivаti nа nоv zаkоn i ugrаditi оnе оdrеdbе kоје dо sаdа nisu bilе: npr.uslоvi zа pоstаvlјеnjе nаčеlnikа - člаn 50. Zаkоnа?

prikaži odgovor

Dа li Vеćе Grаdskе оpštinе pоstаvlја nаčеlnikа Uprаvе - službеnikа nа pоlоžајu nа оsnоvu јаvnоg kоnkursа nа pеriоd оd pеt gоdinа kаkо је prеdviđеnо Zаkоnоm о lоkаlnој sаmоuprаvi?

prikaži odgovor

Kakav status u gradskoj upravi kao jedinstvenom organu imaju načelnici postojećih uprava i njihovi zamenici, svi izabrani na javnom konkursu pre donošenja Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave?

prikaži odgovor

Pošto se načelnik uprave bira na javnom konkursu, da li on po novom zakonu ima pravo na mirovanje radnog odnosa u drugom javnom preduzeću iz koga dolazi?

prikaži odgovor

Da li šef službe za internu reviziju treba da bude raspoređen u okviru zaposlenih ili imenovanih (postavljenih) lica?

prikaži odgovor

Da li je sekretar skupštine opštine-grada izabrano ili postavljeno lice?

prikaži odgovor

Da li je probni rad po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, obavezan za zaposlene koji su zasnovali radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika i koliko traje?

prikaži odgovor

Da li se je moguće u skladu sa Zakonom o zaposlenima u AP i JLS radno mesto internog revizora sistematizovati u okviru Opštinske uprave, ako opština nema službu već posao interne revizije obavlja jedno lice raspoređeno na navedeno radno mesto?

prikaži odgovor

Radi pravilne primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave molimo vas da nam date stručno mišlјenje kod primene člana 47. i 58. Zakona. Naime da li Veće daje saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi gradske opštine koji donosi načelnik Uprave?

prikaži odgovor

Da li su budućim Pravilnikom obuhvaćena radna mesta službenika i nameštenika?

prikaži odgovor

Šta sa radnim mestima postavlјenjih lica , opštinskih pravobranioca i njihovih zamenika, kao i zaposlenih koji obavlјaju npr.administrativne poslove za opštinsko pravobranilaštvo, da li oni donose odvojeno svoju sistematizaciju

prikaži odgovor

Dalјe, nakon stupanja na snagu Pravilnika, kada budemo donosili pojedinačna rešenja i ugovore o radu, pored utvrđenih zvanja zaposlenih, kako ćemo odrediti koeficijent za obračun plate počev od 01.12.2016.godine, kada Zakon o sistemu plata počinje da se primenjuje od 01.01.2017.godine?

prikaži odgovor

U delu Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o zaposlenima u AP i JLS dat je odgovor da broj pomoćnika gradonačelnika, odnosno predsednika opštine kao i druga lica koja zasnivaju radni odnos na radnim mestima u kabinetu se uračunava u ukupan broj zaposlenih. Da li to znači da broj pomoćnika gradonačelnika, odnosno predsednika opštine kao i druga lica koja zasnivaju radni odnos na radnim mestima u kabinetu se uračunava u broj zaposlenih na određeno vreme iz člana 10 stav 1 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i da zajedno sa zaposlenima na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i lica angažovanih po drugim osnovima, ne može biti veći od 10% broja zaposlenih na neodređeno vreme?

prikaži odgovor

Obraćamo vam se sa molbom za mišlјenje da li se u Upravu Gradske opštine mogu sporazumom o preuzimanju preuzeti zaposleni iz Javnog preduzeća, čiji je osnivač Gradska opština i kod koje je Javnog preduzeće indirektni budžetski korisnik ?

prikaži odgovor

Da li se (u skladu sa Uredbom o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u AP i JLS) radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica u gradovima i opštinama mogu obavlјati u zvanju višeg savetnika? S tim u vezi, čl. 12. (st. 1) i čl. 21. Uredbe su međusobno suprotstavlјeni, odnosno član 21. nije u dovolјnoj meri preciziran.

prikaži odgovor

Da li službenik koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme u trajanju od 6 meseci u kalendarskoj godini može da zasnuje u istoj godini radni odnos na određeno vreme, ali na drugim poslovima?

prikaži odgovor

Šta se smatra drugim opravdanim razlogom za trajni premeštaj službenika na drugo radno mesto?

prikaži odgovor

S obzirom da je jedan član disciplinske komisije ovlašćeni predstavnik reprezentativnog sindikata, da li druga dva člana moraju biti zaposleni u Gradskoj upravi?

prikaži odgovor

Da li članovi disciplinske komisije primaju novčanu nadoknadu za svoj rad?

prikaži odgovor

Koje uslove mora da ispunjava treći član disciplinske komisije, s obzirom da su Zakonom decidno navedeni uslovi koje moraju da ispunjavaju dva člana ali ne i treći član Komisije?

prikaži odgovor

Da li je probni rad po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, obavezan za zaposlene koji su zasnovali radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika i koliko traje?

prikaži odgovor

Da li se je moguće u skladu sa Zakonom o zaposlenima u AP i JLS radno mesto internog revizora sistematizovati u okviru Opštinske uprave, ako opština nema službu već posao interne revizije obavlјa jedno lice raspoređeno na navedeno radno mesto?

prikaži odgovor

Da li član žalbene komisije u skladu sa članom 173. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, može biti imenovano lice koje je funkcioner, odnosno izabrano, postavlјeno ili imenovano lice, nekog od organa lokalne samouprave?

prikaži odgovor

Da li sekretar skupštine, koji funkciju vrši od 2004.godine, a koji je do postavlјenja na funkciju imao radni odnos na neodređeno vreme u Gradskoj upravi treba od dana primenjivanja Zakona o zaposlenima u AP i JLS da zaklјuči sporazum o mirovanju prava i obaveza koja se stiču na radu i po osnovu rada?

prikaži odgovor

Radi pravilne primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave molimo vas da nam date stručno mišlјenje kod primene člana 47. i 58. Zakona. Naime da li Veće daje saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi gradske opštine koji donosi načelnik Uprave?

prikaži odgovor

Da li su budućim Pravilnikom obuhvaćena radna mesta službenika i nameštenika?

prikaži odgovor

Šta sa radnim mestima postavlјenjih lica , opštinskih pravobranioca i njihovih zamenika, kao i zaposlenih koji obavlјaju npr.administrativne poslove za opštinsko pravobranilaštvo, da li oni donose odvojeno svoju sistematizaciju?

prikaži odgovor

Dalјe, nakon stupanja na snagu Pravilnika, kada budemo donosili pojedinačna rešenja i ugovore o radu, pored utvrđenih zvanja zaposlenih, kako ćemo odrediti koeficijent za obračun plate počev od 01.12.2016.godine, kada Zakon o sistemu plata počinje da se primenjuje od 01.01.2017.godine?

prikaži odgovor

U delu Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o zaposlenima u AP i JLS dat je odgovor da broj pomoćnika gradonačelnika, odnosno predsednika opštine kao i druga lica koja zasnivaju radni odnos na radnim mestima u kabinetu se uračunava u ukupan broj zaposlenih. Da li to znači da broj pomoćnika gradonačelnika, odnosno predsednika opštine kao i druga lica koja zasnivaju radni odnos na radnim mestima u kabinetu se uračunava u broj zaposlenih na određeno vreme iz člana 10 stav 1 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i da zajedno sa zaposlenima na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i lica angažovanih po drugim osnovima, ne može biti veći od 10% broja zaposlenih na neodređeno vreme?

prikaži odgovor

Obraćamo vam se sa molbom za mišlјenje da li se u Upravu Gradske opštine mogu sporazumom o preuzimanju preuzeti zaposleni iz Javnog preduzeća, čiji je osnivač Gradska opština i kod koje je Javnog preduzeće indirektni budžetski korisnik ?

prikaži odgovor

Da li se (u skladu sa Uredbom o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u AP i JLS) radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica u gradovima i opštinama mogu obavlјati u zvanju višeg savetnika? S tim u vezi, čl. 12. (st. 1) i čl. 21. Uredbe su međusobno suprotstavlјeni, odnosno član 21. nije u dovolјnoj meri preciziran.

prikaži odgovor

Da li danom prestanka rada na položaju prestaje i radni odnos službenika na položaju u slučaju da ne može biti raspoređen na drugo radno mesto?

prikaži odgovor

Izabrani kandidat na javnom konkursu stupa na rad u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja o prijemu u radni odnos – na koji način poslodavac konstatuje da je rešenje postalo konačno i kad službenik počinje da radi? Da li se stavlјa službena zabeleška ili se donosi neki poseban akt? To je bitno iz razloga, što prilikom prijave osiguranja u centralni registar, uz M-obrazac poslodavac mora dostaviti i rešenje o zasnivanju radnog odnosa, kao dokaz u prilog.

prikaži odgovor

Službeniku kome je izrečena disciplinska kazna prestanka radnog odnosa, prestaje radni odnos danom konačnosti rešenja kojim je kazna izrečena. Na koji način poslodavac konstatuje da je rešenje postalo konačno i kojim danom zaposlenom prestaje radni odnos? Da li se stavlјa službena zabeleška ili se donosi neki poseban akt?

prikaži odgovor

Poslodavac otkazom raskida radni odnos službeniku u više slučajeva. Radni odnos prestaje kad rešenje o prestanku radnog odnosa postane konačno. Na koji način poslodavac konstatuje da je rešenje postalo konačno i kojim danom zaposlenom prestaje radni odnos. Da li se stavlјa službena zabeleška ili se donosi neki poseban akt?

prikaži odgovor

U slučaju da poslodavac obrazuje disciplinsku komisiju, da li u svakom slučaju disciplinska komisija vodi disciplinski postupak, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti i izriče disciplinske mere u ime poslodavca?

prikaži odgovor

Ko je drugostepeni organ u radnopravnim odnosima nameštenika? Da li se primenjuje član 195. Zakona o radu?

prikaži odgovor

Da li se po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave poslodavac – Gradska uprava donosi poseban Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta za službenike i poseban za nameštenike, ili se donosi jedinstven Pravilnik sa posebnim delom za službenike i posebnim delom za nameštenike?

prikaži odgovor

Da li je budžetski kontrolor sistematizovan u upravu?

prikaži odgovor

Da li je kabinet gradonačelnika, kao posebna organizaciona jednica, sistematizovan u upravu?

prikaži odgovor

Da li po otpočnjanju primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave funkcioneri automatski zasnivaju radni odnos-član 3., 12. i 14.stav 8. Zakona, odnosno imaju pravo i obavezu da budu na stalnom radu, ili se njihov status i nadalјe određuje primenom odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi da su predsednik opštine i zamenik na stalnom radu, da predsednik skupštine i članovi veća mogu biti na stalnom radu, a da položaj zamenika predsednika skupštine nije regulisan? Pitanje je takođe i da li će funkcioneri koji do sada nisu bili na stalnom radu, npr. članovi Veća, morati da zasnuju radni odnos sa poslodavcem-skupštinom?

prikaži odgovor

U koje zvanje može biti razvrstan službenik JLS u izvršilačkom radnom mestu, ako je stekao visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova i ima 20 god. radnog iskustva u istoj JLS (isti opis poslova 20 god, lice se školovalo u toku rada, stekao viši stepen obrazovanja i položio je državni ispit za visoko obrazovanje)?

prikaži odgovor

Da li internom revizoru može da se prizna zvanje samostalni savetnik? Poslove obavlјa jedno lice i radno mesto je sistematizovano kao samostalni izvršilac u Opštinskoj upravi.

prikaži odgovor

Imajući u vidu da se u Kabinetu gradske opštine radni odnos može zasnovati samo na određeno vreme, da li Pravilnikom o sistematizaciji treba predvideti radna mesta sa opisom poslova?

prikaži odgovor

Da li je Kabinet predsednika gradske opštine grada Beograda organizaciona jedinica van Uprave gradske opštine?

prikaži odgovor

Ko odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenih na određeno vreme u Kabinetu, ko donosi i potpisuje npr. rešenja o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme, o ostvarivanju prava na godišnji odmor i sl?

prikaži odgovor

Da li se i zaposlenim u Kabinetu utvrđuju zvanja u skladu sa odredbama zakona i uredbe ili ne kao što smo čuli da za pomoćnike predsednika ne utvrđujemo zvanja u aktu o sistematizaciji?

prikaži odgovor

Da li može biti rukovodilac uže unutrašnje jedinice, šef Odseka, u zvanju savetnik ili mlađi savetnik uz poštovanje odredbe da radno mesto rukovodioca ne može biti razvrstano u zvanje niže od zvanja ostalih radnih mesta?

prikaži odgovor

Kako sprovesti postupak ocenjivanja za 2016.godinu, po kom propisu?

prikaži odgovor

Molim vas tumačenje odredbe člana 4, stav 3 Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouoprave, a u vezi sa radnim mestom u kabinetu izabranog lica u organu autonomne pokrajine, konkretno šef kabineta (predsednika Skupštine APV), dilema je da li je šef kabineta službenik ili funkcioner, s obzirom da su tačno razvrstana i navedeni radna mesta službenika na položaja u članu 7 i 8 Uredbe, te istim nije obuhvaćen šef kabineta , koji je trenutno postavlјeno lice? Ako je funkciner , da li se navodi u pravilniku u sistematizaciji ako rukovodi kabinetom kao posebnom organizacionom jedinicom?

prikaži odgovor

U vezi datih modela Pravilnika imam sledeće pitanje. Da li i gradovi koji imaju više uprava donose jedinstveni pravilnik, ili kao i do sada svaka pojedinačna gradska uprava donosi svoj pravilnik?

prikaži odgovor

Da li u Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta treba sistematizovati radno mesto za matičare sa srednjom stručnom spremom, obzirom da imamo matičare sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom a mišlјenje upravne inspekcije je da se oni ne mogu u Pravilniku naći sa posebno sistematizovanim radnim mestom (već za njihov broj treba uvećati broj radnih mesta u višoj-visokoj stručnoj spremi)?

prikaži odgovor

Da li osnovna unutrašnja organizacona jedinica može u svom sastavu da ima dve ili više užih unutrašnjih organizacionih jedinica čiji je sastav takav da je rukovodilac jedne uže unurašnje organizacione jedinice nameštenik a druge samostalni savetnik?

prikaži odgovor

Da li su zaposleni koja obavlјaju poslove bezbednosti (pri čemu se misli na bezbednost i zdravlјe na radu i bezbednost u smislu protivpožarne zaštite) službenici?

prikaži odgovor

Da li se izuzetak koji se odnosi na organe autonomne pokrajine i grad Beograd, u kojima pored ostalih zvanja, postoji i zvanje višeg savetnika, propisan članom 59. Stav 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, odnosi i na gradske opštine a sve uzimajući u obzir član 6. Zakona o glavnom gradu i Statut grada Beograda kojim su opštine formirane kao gradske opštine?

prikaži odgovor

Kakav je status lica koja su radni odnos zasnovali na određeno vreme prema ranijem Zakonu o radnim odnosima u državnim organima (na 24 meseca), zbog povećanog obima posla, a nakon raspisanog oglasa, odnosno da li je za ta lica potrebno donositi nova rešenja (obzirom da sada zakon predviđa maksimalno 6 meseci)?

prikaži odgovor

Kada je reč o internim revizorima i budžetskim inspektorima imamo dilemu kako ih pozicionirati u objedinjenom pravilniku obzirom da u najvećem broju JLS nemaju uslove za formiranje Službi jer te poslove po pravilu obavlјa samo jedna osoba. Takođe ne znamo na koji način će neko da ih rasporedi na to radno mesto, ko će ih ocenjivati, itd., ako ih izdvojimo u posebnu celinu kao izvršioce obzirom da predsednik opštine može da ocenjuje samo službenike na položaju (u većini opština su ta lica izvršioci, dok su u ostalim funkcioneri, postavlјena lica od strane predsednika opštine)?

prikaži odgovor

Članom 82. Zakona o zaposlenima u AP i JLS utvrđen je redosled radnji pri popunjavanju radnih mesta. Da li se pojam ''službenik'' u stavu 1. ovog člana odnosi i na nameštenike (koji su već zaposleni u istoj JLS) ili ovi nameštenici mogu da se jave isklјučivo na javni konkurs odnosno da li i nameštenici mogu da se premeštaju odnosno preuzimaju na radna mesta službenika?

prikaži odgovor

Ukoliko se raspisuje interni konkurs za zapošlјavanje, a kako bi se preuzeli zaposleni iz direkcije (koja je javno preduzeće) i kako bi bili preuzeti da rade u opštini tačnije u upravama, da li ti radnici treba da budu primlјeni na radna mesta tj. zvanja kao osobe koje prvi put zasnivaju radni odnos npr. na mestu mlađeg savetnika ako imaju visoku stručnu spremu, ili im se zvanje određuje na osnovu godina radnog staža i npr. neko ko je radio u direkciji 15 godina prelaskom u upravu dobija zvanje visi savetnik i rok od 6 meseci da položi drzavn ispit. Da li postoji zakon/uredba/odluka kojom je ovo regulisano ili se može odraditi selektivno?

prikaži odgovor

S obzirom na to da potrebe većih gradova ne zadovolјava samo jedno zaposleno lice na poslovima bezbednosti, zdravlјa na radu, PPZ i održavanja, već bi ove poslove trebalo da obavlјa tim stručnjaka na čelu sa rukovodiocem koji bi pripremali tendersku dokumentaciju za veliki broj ugovora, obavlјali normativno pravne poslove, studijsko analitičke i ostale veoma složene stručne poslove sa VSS, da li ova radna mesta mogu da se svrstaju u službenička i da li ova unutrašnja jedinica može imati i izvršilačka i nameštenička radna mesta istovremeno?

prikaži odgovor

Da li se Ugovor o radu zaklјučuje samo sa novozaposlenim nameštenicima? Ili se zaklјučuje sa radnicima koji su već u radnom odnosu, razvrstani po novoj sistematizaciji u zvanje nameštenika?

prikaži odgovor

S obzirom da postoje određene nedoumice u vezi primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave tj. odredba člana 70, potrebno je da nas što hitnije obavestite ko donosi Rešenje kojim se reguliše radno-pravni položaj pomoćnika predsednika Gradske opštine shodno Zakonu?

prikaži odgovor

Prema Katalogu nameštenika u JLS koje nam je prosledilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave jedno od namešteničkih mesta je i sistem administrator. Da li to znači da su i radna mesta programer IT i GIS i radno mesto projektanta programera, nameštenička radna mesta?

prikaži odgovor

Šta uraditi sa platom koja je nezakonito određena, a lice nastavlјa da obavlјa iste poslove kao i tada kada mu je koeficijent nezakonito određen? Zapravo radi se o tome da je licu sa višom stručnom spremom (VI) stepen stručne spreme dodelјen koeficijent sa VII stepenom. Da li treba da naloži da se koeficijent uskladi sa stepenom stručne spreme?

prikaži odgovor

U slučaju istovremenog raspisivanja nekoliko konkursa za načelnike, da li se pre raspisivanja javnog oglasa formira komisija za svaki konkurs ponaosob ili se može formirati jedna Komisija u skladu sa uslovima propisanim zakonom?

prikaži odgovor

Ko utvrđuje merila za izbor s obzirom na to da u članu 101. st. 3 propisano da Komisija u svakom pojedinačnom slučaju utvrđuje način provere stručnih osposoblјenosti, znanja, veština i dr., a tekst oglasa (član 102. istog zakona) reguliše da se u oglasu navode podaci o „stručnoj osposoblјenosti, znanjima ... i načinu njihove provere“? Naše tumačenje je da Komisija utvrđuje merila, a nakon toga se raspisuje konkurs u skladu sa merilima. Sve ovo imajući u vidu član 100. Zakona (shodna primena na ostala pitanja javnog konkursa za popunu položaja).

prikaži odgovor

Kako se utvrđuje plata za vd načelnika, s obzirom da Zakon o platama još uvek nije donet?

prikaži odgovor

Članom 3 stav 2 Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, propisano je da je funkcioner izabrano, imenovano, odnosno postavlјeno lice u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno u organima gradske opstine, kao i u službama i organzacijama koje oni osnivaju prema posebnom propisu, iz čega proizlazi da su i pomocnici predsednika gradske opštine funkcioneri u smislu gore navedene odredbe Zakona, budući da su postavlјena lica. Posto su radna mesta pomoćnika predsednika gradske opštine, sistematizovana Pravilnikom o unutrasnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj opštini u okviru Kabineta predsednika gradske opstine, pitanje je da li i pomoćnici predsednika gradske opštine ulaze u ukupan broj zaposlenih na određeno vreme koji ne može biti veći od 10% u smislu odredbe clana 3 Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji? Takođe, službenik na položaju, budući da nije funkcioner u smislu odredaba Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, da li i on ulazi u u ukupan broj zaposlenih na određeno vreme koji ne može biti veći od 10%?

prikaži odgovor

Ko potpisuje rešenje o postavlјenju pomoćnika predsednika gradske opštine, kao i rešenja o zasnivanju radnog odnosa zaposlenih na određeno vreme u Kabinetu predsednika gradske opštine?

prikaži odgovor

Molimo vas da nam pomognete kod primene Zakona o zaposlenima u AP i JLS. Naime, kako izvršiti trajni premeštaj službenika sa mesta šefa Odseka koje je u zvanju samostalnog savetnika na izvršilačko mesto u zvanju savetnik, jer je mišlјenje da zaposleni ne može više da obavlјa poslove šefa Odseka?

prikaži odgovor

Da li postoji mogućnost da nam pomognete u vidu nekog modela izrade ugovora o radu za nameštenike, jer su po Zakonu o radnim odnosima u državnim organima do sada dobijali svi zaposleni rešenja? Da li po novom Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave nameštenicima treba doneti ugovore o radu u skalu sa članom 30. zakona o radu?

prikaži odgovor

Upućujem vam pitanje u vezi sa privremenim premeštajem službenika u skladu sa Zakonom o zaposlenima u AP i JLS. Naime, ukoliko se zaposleni privremeno premešta na radno mesto na kome je predviđeno veće zvanje i veća plata od one koju trenutno prima, da li mu se može utvrditi koeficijent prema tom radnom mestu za vreme privremenog premeštaja?

prikaži odgovor

Po novoj sistematizaciji sam nameštenik. U Opštinskoj upravi su mišlјenja da nameštenike treba raspoređivati ugovorom o radu.
Moje pitanje glasi da li treba da dobijem ugovor o radu, ili rešenje o raspoređivanju.

prikaži odgovor

Konkretno me interesuje da li pomoćnici predsednika opštine, u slučaju podnošenja ostavke predsednika opštine, ostaju na dužnosti sve do eventualnog izbora novog predsednika opštine ili raspuštanja skupštine i obrazovanja privremenog organa, ili njima prestaje mandat samim činom i danom podnošenja ostavke predsednika opštine?

prikaži odgovor

Molim Vas da mi date Vaše stručno mišlјenje, ili tumačenje, članova 66. 67. i 68. Zakona o zaposlenima u organima AP i jedinicama lokalne samouprave a konkretno na mom primeru.
Naime, radi se o sledećem, ja već punih 30 godina radim na radnom mestu tehničkog sekretara jedne gradske mesne zajednice u Kosovskoj Mitrovici, imam i položen državni stručni ispit i sve do sada bio sam u zvanju viši referent, a sada mi uručuju rešenje po kome sam mlađi referent. Ja smatram da sve ono što radim na tom radnom mestu, može da se svrsta u rangu poslova koji se obavlјaju u skladu sa čl. 66 Zakona. Verujem da Vi znate, ali samo da ukratko podsetim koje sve poslove obavlјa jedan teh.sekretar gradske MZ, tj. konkretno šta ja radim:
Radim na organizovanju sastanaka i sednica Saveta MZ, zborova građana, vođenje zapisnika sednica organa MZ i zborova građana,tj. sve administrativno-tehniče i analitičke poslove za organe tj. Savet MZ, učestvujem u pripremi i organizovanju humanitarnih akcija, vršim poslove računovodstva i knjigovodstva MZ, blagajnika MZ, obavlјam poslove vođenja evidencije utrošaka i priliva sredstava po svim izvorima,vodim evidenciju domaćinstava MZ,pripremam i dostavlјam izveštaje, informacije i druge materijale organima MZ kao i opštinskim službama, izdajem potvrde i uverenja građanima po zahtevu, uverenja o kućnoj zajednici, izjave o zajeničkom domaćinstvu, potvrde o adresi stanovanja, potvrde o prevozu tj preselјenju pokućstva (ovo u vezi prelazaka administrativne linije između centralne Srbije i AP KiM) dostavlјam podatke vezane za vođenje biračkog spiska. Da li ima potrebe da dodam i da za sve vodim skraćeni delovodnik MZ u kome registrujem sva akta nastala u radu MZ. ista arhiviram i čuvam, u sklopu MZ obavlјam sve poslove prijema i otpreme pošte i vršim sve poslove prijemne kancelarije i pisarnice, i ostale poslove po nalogu Saveta MZ kao i opštinske uprave klojoj pripadam.Nema potrebe da naglašavam da sam zadužen pečatom, sa kojim raspolažem u skladu sa Zakonom i propisima.
Na osnovu svega ovoga smatram da se ovo može podvesti pod čl.66 koji glasi citiram :
"U zvanju višeg referenta obavlјaju se administrativni, tehnički i drugi pretežno rutinski poslovi koji obuhvataju širok krug zadataka i mogu zahtevati poznavanje i primenu jednostavnijih metoda rada i postupaka, a rade se samostalno i uz povremeni nadzor neposrednog rukovodioca."
U hijerarhiji opštinske uprave čiji sam radnik, neposredni starešina mi je Načelnik odelјenja za opštu upravu, a u MZ Predsednik Saveta MZ, s tim što zbog specifične situacije trenutno nema Predsednika Saveta MZ, koji još nije izabran,pa sve gore navedene poslove za sada radim uz povremeni nadzor i instrukcije Načelnika odelјenja za opštu upravu, Opštinske uprave.
Nadam se da Vas nisam previše zamorio, i unapred Vam se zahvalјujem na Vašem trudu da mi odgovorite na ovo moje pitanje.

prikaži odgovor

Da li zaposleni, koji je do 1.12.2016.godine imao zvanje višeg stručnog saradnika i koji je primenom Zakona o zaposlenima u AP i JLS, stekao zvanje samostalnog savetnika,s obzirom na godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom,ima pravo da mu se prizna veći koeficijent za obračun plate,odnosno koeficijent na osnovu kog se do 1.12.2016.godine obračunavala plata samostalnih stručnih saradnika ili nastavlјa da prima platu koju je primao u zvanju koje je imao do 1.12.2016.godine?

prikaži odgovor

Da li gradska opština jedinice lokalne samouprave, može shodno članu 91. Zakona o zaposlenima u AP I JLS, izvršiti preuzimanje zaposlenog iz Javnog Preduzeća koje je osnovala jedinica lokalne samouprave (ne gradska opština), bez internog konkursa?

prikaži odgovor

Konkretno me interesuje da li pomoćnici predsednika opštine, u slučaju podnošenja ostavke predsednika opštine, ostaju na dužnosti sve do eventualnog izbora novog predsednika opštine ili raspuštanja skupštine i obrazovanja privremenog organa, ili njima prestaje mandat samim činom i danom podnošenja ostavke predsednika opštine?

prikaži odgovor

Kada se prima u radni odnos na određeno vreme shodno članu 70.stav 1. tačka 5 zakona lice koje nema radnog iskustva u državnoj upravi i nema položen stručni ispit , da li se u rešenju kod određivanja koeficijenta za obračun i isplatu plate utvrđuje i zvanje i da li ta lica imaju obavezu polaganja stručnog ispita?

prikaži odgovor

Kod izrade Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta moramo voditi računa o ograničenju radnih mesta u zvanju samostalnog savetnika. Shodno članu 34. Uredbe u zvanju samostalnog savetnika može biti 20% službenika. Naše pitanje je da li je 20% službenika od sistematizovanih radnih mesta u Pravilniku ili popunjenih i da li se računaju samo radna mesta u Pravilniku predviđena za rad službenika ili i radna mesta u Pravilniku gde poslove vrše nameštenici?

prikaži odgovor

Da li su nameštenici u obavezi da polazu državni ispit, s obzirom da član 3. stav 4. Zakona o zaposlenima u AP i jedinicama lokalne samouprave kaže da je nameštenik lice koje zasniva radni odnos radi obavlјanja pratećih, pomoćno-tehničkih poslova u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave i samim tim nije službenik? Članom 3. Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita propisuje se:
Državni stručni ispit obavezan je da polaže državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, ako nema položen državni stručni ispit, odnosno drugi odgovarajući ispit u skladu sa zakonom ili se nalazi na probnom radu i pripravnik u organu iz člana 1. ove uredbe (u dalјem tekstu: kandidat).

prikaži odgovor

Da li je Upravni sud nadležan da odlučuje u sporovima oko postavlјenja i razrešenja pomoćnika predsednika opštine koji po novom Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ima status funcionera (zaštita prava po osnovu mandata, odnosno sporovi oko postavlјenja i razrešenja), i u kom roku se podnosi tužba?

prikaži odgovor

Da li se u slučaju odsustva pomoćnika predsednika zbog korišćenja porodilјskog bolovanja, koji je postavlјen na određeno vreme u skladu sa odredbama Zakona o zaposlenima u AP i JLS, može do njegovog povratka postaviti novo lice na istu funkciju, i da li bi to u tom slučaju bilo povećanje broja pomoćnika iznad zakonom dozvolјenog, ako je već iskorišćeno pravo na postavlјenje 3 pomoćnika?

prikaži odgovor

Odlukom Skupštine grada Niša formirane su: Služba za poslove Skupštine grada, Služba za poslove gradonačelnika, Služba za poslove Gradskog veća i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte.
Navedenom Odlukom propisano je da radom Službe rukovodi načelnik službe, koga postavlјa Gradsko veće na period od 5 godina, na osnovu javnog konkursa, osim rukovodioca Službe za poslove Skupštine grada kojom rukovodi sekretar Skupštine grada.
U kom statusu su u smislu Zakona o zaposlenima u AP i JLS navedeni načelnici službi: funkcioneri, službenici na položaju ili službenici?
Da li načelnici ovih službi treba da se postavlјaju nakon sprovedenog javnog konkursa?

prikaži odgovor

Poštovani, u gradskoj opštini Mladenovac se do donošenja novog Zakona o zaposlenima u ap i jls, primenjivao Zakon o zaposlenima u državnim organima kao poseban zakon pored važećeg Zakona o radu. Takođe, smo kao lex specialis primenjivali i Aneks posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Nakon donošenja novog Zakona o zaposlenima u ap i jls dotadašnji zaposleni su stekli status službenika i nameštenika. Kako se Aneks ne odnosi na te kategorije zaposlenih već se na državne službenike i nameštenike primenjivao Poseban kolektivni ugovor za državne organe, a ne njegov Aneks moje pitanje je da li od sada treba kao lex specialis primenjivati Poseban kolektivni ugovor. Pitanje je i praktične prirode obzirom da recimo u pogledu dužine godišnjih odmora Poseban kolektivni ugovor daje šira prava, nego Aneks, a mi uskoro pristupamo izradi rešenja o godišnjim odmorima. Molim Vas za hitan odgovor.

prikaži odgovor

Da li pomoćnik predsednika opštine može biti u radnom odnosu na tom radnom mestu sa 30% radnog vremena, s tim što bi zadržao ranije radno mesto sa 100% radnog vremena? Pitanje postavlјam zbog različite prakse opština.

prikaži odgovor

Članom 163. stav 1. tačka 3. Zakona o zaposlenima u AP i JLS uređeno je da službeniku prestaje radni odnos po sili zakona ako je neraspoređen, a ne bude premešten na drugo radno mesto narednog dana od proteka dva meseca otkad je postao neraspoređen, a čl. 164. Zakona da se pretanak radnog odnosa utvrđuje rešenjem, kao i da protiv rešenja žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor.
Ukidanjem JP „Direkcija za izgradnju“ Arilјe svi zaposleni su preuzeti u Opštinsku upravu opštine Arilјe i dobili rešenja o raspoređivanju, a ostalima je prestao radni odnos po isteku dva meseca od kada su postali neraspoređeni.
Da li se na rešenje o prestanku radnog odnosa u konkretnom slučaju primenjuju odredbe čl. 163.st.1 tačka 3. i čl. 164. Zakona o zaposlenima u AP i JLS odnosno da li to znači da se u ovom slučaju ne može podneti prigovor žalbenoj komisiji?

prikaži odgovor

Da li pomoćnik gradonačelnika može biti angažovan bez zasnivanja radnog odnosa, i bez nadoknade, imajući u vidu da već ima radni odnos na neodređeno puno radno vreme u privatnom sektoru?

prikaži odgovor

Da li zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom u javnom preduzeću ili na univerzitetu može da obavlјa poslove pomoćnika gradonačelnika po ugovoru o dopunskom radu i pod kojim uslovima?

prikaži odgovor

Da li se za popunjavanje radnih mesta na određeno vreme u Kabinetu predsednika gradske opštine (član 70 stav 1 tačka 5 Zakona o zaposlenima u AP i JLS) mora tražiti saglasnost Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje i ako je broj u okviru 10% od broja zaposlenih na neodređeno vreme?

prikaži odgovor

Da li članovi Žalbene komisije koji su zaposleni u Opštinskoj upravi imaju pravo kao i ostali članovi van uprave na naknadu za svoj rad , koju utvrdi Opštinsko veće?

prikaži odgovor

Da li možete da nam objasnite postupak prijema zaposlenog na određeno vreme zbog povećanog obima posla u jedinicama lokalne samouprave? Kako se formalno utvrđuje da postojeći broj zaposlenih ne može da izvrši poslove?

prikaži odgovor

Članom 28. Zakona o zaposlenima u AP i JLS propisano je da službenik ima pravo na odmore i odsustva prema opštin propisima o radu i kolektivnom ugovoru. Službenik ima pravo na godišnji odmor od najmanje 20, a najviše 30 radnih dana, prema merilima oređenim opštim aktom poslodavca. Čl.17. Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe propisano je da se dužina godišnjeg odmora zaposlenog utvrđuje tako što se zakonski minimum uvećava prema propisanim kriterijumima. Stavom 2. Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora je propisano da godišnji odmor koji se utvrdi nakon primene svih kriterijuma ne može da se koristi u trajanju dužem od 25 radnih dana, osim za zaposlene sa navršenih 30 godina rada provedenih u radnom odnosu koji imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od 30 radnih dana. Kako je čl.29. Zakona o zaposlenima u AP i JLS propisano da kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu da se utvrde veća prava koja ovim zakonom nisu utvrđena, u skladu sa ovim zakonom i opštim propisima o radu, osim plata zaposlenih, da li se prilikom utvrđivanja prava na godišnji odmor zaposlenih u jedinici lokalne samouprave treba pridržavati ograničenja iz kolektivnog ugovora od 25 dana ili ne obzirom da zakon ne predviđa takvo ograničenje?

prikaži odgovor

Do jula 2016.god. bio sam raspoređen na radnom mestu načelnik ( rukovodilac), Odelјenja u Opštinskoj upravi, sa zvanjem samostalni stručni saradnik. Docnije sam dobio novo rešenje o raspoređivanju kao samostalni stručni saradnik.
Nakon usvajanja novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji doneto je rešenje, kojim mi je određeno zvanje savetnik. Da li je navedeno u skladu sa Zakonom o zaposlenima u AP i JLS?

prikaži odgovor

Da li je neka JLS donosila akt – Pravilnik za oblast stručnog usavršavanja ili je eventualno upućivala inicijativu Savetu u skladu sa članom 119.? Da li načelnik uprave, kao poslodavac donosi pravilnik sa posebnim programom za jednu godinu i obaveznim elementima koje on treba da sadrži? Da li se samo dostavnja poseban program Savetu ili se to čini zajedno sa pravilnikom? Da li načelnik Opštinske uprave dostavlјa poseban program ili to radi načelnik Gradske uprave i za opštinske uprave, jer gradska opština nije jedinica lokalne samouprave?

prikaži odgovor

Poštovani, molimo Vas da nam zbog pravilne primene Zakona o zaposlenima u AP i JLS u sudskom postupku odgovorite, u što kraćem roku, koji sud je nadležan kod sudskog spora između radnika na određeno vreme bez statusa službenika, koji je svoj radni odnos zasnovao prema ranijem Zakonu o radnim odnosima u državnim organima, a koji je trajao do 30.11.2016. godine i JLS? JLS je usvojila novi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta tek u januaru 2017. godine i nakon toga zaposlenima uručila rešenja o raspoređivanju službenika odnosno nameštenika, a Žalbenu komisiju formirala sredinom decembra 2016.

prikaži odgovor

Službeničko mesto (komunalni saradnik) je postalo upražnjeno usled odlaska zaposlenog u penziju. Da li zaposleni koji je deset godina radio u Upravi GO na poslovima komunalni saradnik i ima položen stručni ispit, a usled primene Zakona o zaposlenima u AP i JLS i smanjivanja broja izvršilaca na radnom mestu komunalni saradnik je raspoređen na radno mesto nameštenika, može da se rasporedi na radno mesto komunalnog saradnika ili bilo koje službeničko mesto? Napominjem da ima položen državni ispit. Ukoliko može, koji je način i procedura, a de ne mora popunjavanje radnog mesta da se sprovodi preko internog ili javnog konkursa s obzirom da je već zaposlen kod istog poslodavca kao nameštenik?

prikaži odgovor

Ako državni službenik ministarstva bude postavlјen na mesto načelnika ili zamenika načelnika opštinske uprave u Srbiji na 5 godina,što je mesto po položaju, da li ima pravo na mirovanje radnog odnosa u svom ministarstvu tih 5g.?
Koliki je koeficijent plate za načelnika i zamenika koliko iznosi i po kom propisu?

prikaži odgovor

Molim Vas da nam razjasnite nedoumice oko primene odredbi Zakona o zaposlenima u AP i JLS vezanih za postupak popunjavanja položaja. Naime, članom 97. je predviđeno da Veće donosi odluku o izboru kandidata u roku od 15 dana od dana prijema liste kandidata, a članom 98. je propisano da protiv rešenja o postavlјenju na položaj Veća žalba nije dopuštena ali može da se pokrene upravni spor. Da li se ovde radi o dva akta koje Veće treba da donese: Odluku o izboru kandidata i Rešenje o postavlјenju ili treba doneti samo Rešenje o postavlјenju, analogno tumačenju odredbi ovog zakona o izbornom postupku za izvršilačka mesta koju je dostavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave?

prikaži odgovor

Član 34. Uredbe o kriterijumima za razvrstavae radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016) odnosi se na ograničenje broja najviših zvanja. Prema tom članu Pravilnikom o sistematizaciji može biti određeno da na radnim mestima u zvanju višeg savetnika radi najviše do 10% službenika, a u zvanju samostalnog savetnika radi najviše do 20% službenika. Da li jedinice lokalne samouprave mogu da odrede da broj samostalnih savetnika bude veći od 20% službenika?

prikaži odgovor

Naime, član 4. Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita propisuje da državni službenik koji je položio državni stručni ispit po programu za kandidate sa stečenim srednjim obrazovanjem, a u toku rada je stekao viši stepen obrazovanja, dužan je da, pre premeštaja na radno mesto za koje je uslov viši stepen obrazovanja, položi državni stručni ispit po programu za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem. U praksi se pojavila sledeća situacija : Lica su u radnom odnosu od 1990. godine i imaju položen stručni ispit sa srednjom školom. U međuvremenu su stekli više obrazovanje, odnosno visoko sa 180 bodova. Raspoređeni su na radna mesta sa visokim obrazovanjem, a koeficijenti za plate su im određeni sa srednjom školom. Dobili su rešenje do kada moraju da polože stručni ispit. Da li je navedena lica prvo trebalo uputiti na polaganje stručnog ispita sa višom, odnosno visokom stručnom spremom, pa ih tek onda rasporediti na navedena radna mesta i u skladu sa stručnom spremom im dodeliti koeficijent?

prikaži odgovor

Da li za v.d. načelnika opštinske uprave od strane opštinskog veća može da bude postavlјen zaposleni koji ima 8 godina radnog iskustva na pravnim poslovima sa višom školom, a 4 godine radnog iskustva sa pravnim fakultetom u opštinskoj upravi, ukupno 12 godina?
Kakvo je tumačenje odredabe „radno iskustvo u struci“odnosno da li navedeno lice može vršiti poslove v.d. načelnika na položaju na koje je postavlјeno ako ne ispunjava uslove?
U slučaju da navedeno lice da ostavku na položaj v.d. načelnika odnosno kada proteknu 3 meseca od dana postavlјenja, a po zakonu treba da bude raspoređeno na radno mesto na kome je bio raspoređen do postavlјenja, ko će ga rasporediti na to radno mesto ako se po raspisanom konkursu na položaj načelnika niko nije javio odnosno ukoliko načelnik uprave nije postavlјen?

prikaži odgovor

Da li je 10% anagažovanih lica na određeno vreme ili po osnovu ugovora, od zaposlenih na neodređeno vreme čiji je broj po Odluci 159, 15 ili 16 lica?

prikaži odgovor

Članom 197. stav 3. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave propisano je da izuzetno, za rad na poslovima u zvanju mlađeg savetnika službenik može biti raspoređen najduže do isteka perioda od četiri godine, ako do stupanja na snagu ovog zakona, ima najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu u istoj gradskoj, opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine, sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno studijama u trajanju do tri godine i položen državni stručni ispit, dok je stavom 4. istog člana propisano da izuzetno, za rad na poslovima u zvanju mlađeg saradnika službenik može biti raspoređen najduže do isteka perioda od četiri godine, ako do stupanja na snagu ovog zakona, ima najmanje četiri godine provedene u radnom odnosu u istoj gradskoj, opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine sa sečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju i položen državni stručni ispit. Imajući u vidu citiranu odredbu zakona, pitanje je koji su to izuzetni slučajevi u kojima službenik za rad na poslovima u zvanju mlađeg savetnika odnosno mlađeg saradnika može biti raspoređen najduže do isteka perioda od četiri godine, ukoliko ispunjava uslove propisane stavom 3. i 4. pomenutog člana Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave?

prikaži odgovor

Naše pitanje je da li postoji pravni osnov za usvajanje zahteva zaposlenih za sticanje višeg zvanja i novog koeficijenta za obračun plata?

prikaži odgovor

Da li zaposleni može samim premeštajem da dobije više zvanje odnosno više izvršilačko radno mesto ili ukoliko to nije moguće da li je to izvodlјivo po internom konkursu? Za slučaj da nijedna od ove dve opcije ne daje takvu mogućnost, da li može dobiti više zvanje tek ukoliko mu je dve godine uzastopno određena ocena “naročito se ističe”?

prikaži odgovor

S obzirom da se u postupku ovenjivanja primenjuje Uredba o ocenjivanju državnih službenika i da se samo dva člana Zakona o zaposlenima u AP i JLS odnose na ocenjivanje, moje pitanje je šta sa nameštenicima, da li se i njihov rad ocenjuje, s obzirom da oni nemaju zakonski osnov za napredovanje, učešće na internom konkursu...?

prikaži odgovor

Pravilnikom o sistematizaciji je predviđeno mesto kancelarijski poslovi - poslovni sekretar. Radno mesto je u okviru maksimalnog broja zaposlenih. Da li se to radno mesto može popuniti na određeno vreme bez konkursa?

prikaži odgovor

Ko donosi rešenja o raspoređivanju za službenike koji zasnivaju radni odnos na određeno vreme u kabinetu predsednika opštine?

prikaži odgovor

Da li se pomoćnicima predsednika opštine utvrđuju zvanja?

prikaži odgovor

Kako postaviti ciljeve zaposlenima, koji su primljeni na jedno radno mesto, a rade na potpuno drugim poslovima, koji nisu u opisu tog radnog mesta?

prikaži odgovor

Da li članovi komisije za sprovođenje javnog konkursa moraju da budu isključivo članovi opštinskog veća?

prikaži odgovor

Kakav je pravni status lica u kabinetu Predsednika opštine nakon prestanka radnog odnosa?

prikaži odgovor

Da li lice koje ima zasnovani radni odnos na neodređeno vreme u Gradskoj upravi ima pravo na mirovane radnog odnosa u JLS, ukoliko nakon stupanja na snagu Zakona o zaposlenima u AP i JLS bude izabrano za pomocnika gradonačelnika?

prikaži odgovor

Da li u slučaju teže povrede dužnosti iz radnog odnosa disciplinska komisija mora samo da vodi postupak ili je uvek i u obavezi da utvrdi odgovornost i izrekne meru?

prikaži odgovor

Da li se, prema odredbama člana 141. Zakona o zaposlenima u AP i JLS komisiji može poveriti samo vođenje postupka, uz zadržavanje nadležnosti za ovlašćeno lice poslodavca da utvrdi odgovornost i izrekne mere po okončanom postupku?

prikaži odgovor

Mandat direktorke Centra za socijalni rad ističe 31.12.2017. godine. Direktor je izabran shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti i sa njom je zaključen ugovor o radu do isteka mandata odnosno na četiri godine. Međutim, do isteka mandata direktorka će koristiti porodiljsko bolovanje. Da li JLS ima pravo da raspiše konkurs za izbor novog direktora? Da li aktuelna direktorka u ovom slučaju uživa posebnu zaštitu shodno Zakonu o radu?

prikaži odgovor

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Negotin sistematizovano je radno mesto “sistem administrator”, na kojem je raspoređen nameštenik sa visokim obrazovanjem I stepena, po zanimanju elektroinženjer. Kako poslove na navedenom radnom mestu mogu obavljati i službenici, namera je da se isto, izmenom Pravilnika razvrsta u zvanje saradnik ( sa namešteničkog na službeničko izvršilačko radno mesto), kako bi zaposleni umesto nameštenik bio službenik. Stupanjem na snagu izmenjenog Pravilnika, da li ugovor o radu koji je zaključen sa nameštenikom ostaje na snazi do okončanja postupka po internom konkursu, kada bi se zaposleni rasporedio na navedeno radno mesto sa zvanjem saradnik.

prikaži odgovor

Funkcioneru je prestala funkcija i podneo je zahtev radnom telu Skupštine opštine za ostvarivanje prava na naknadu plate u trajanju od 3 meseca. Kada se to lice odjavlјuje sa osiguranja? Da li danom prestanka funkcije (član 14. stav 7. Zakona o zaposlenima u atonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave) ili po isteku 3 meseca, za koje je podneo zahtev i ima pravo na naknadu plate?

prikaži odgovor

S obzirom da se u postupku ovenjivanja primenjuje Uredba o ocenjivanju državnih službenika i da se samo dva člana Zakona o zaposlenima u AP i JLS odnose na ocenjivanje, moje pitanje je šta sa nameštenicima, da li se i njihov rad ocenjuje, s obzirom da oni nemaju zakonski osnov za napredovanje, učešće na internom konkursu...?

prikaži odgovor

Pravilnikom o sistematizaciji je predviđeno mesto kancelarijski poslovi - poslovni sekretar. Radno mesto je u okviru maksimalnog broja zaposlenih. Da li se to radno mesto može popuniti na određeno vreme bez konkursa?

prikaži odgovor

Ko donosi rešenja o raspoređivanju za službenike koji zasnivaju radni odnos na određeno vreme u kabinetu predsednika opštine?

prikaži odgovor

Da li se pomoćnicima predsednika opštine utvrđuju zvanja?

prikaži odgovor

Kako postaviti ciljeve zaposlenima, koji su primljeni na jedno radno mesto, a rade na potpuno drugim poslovima, koji nisu u opisu tog radnog mesta?

prikaži odgovor

Da li članovi komisije za sprovođenje javnog konkursa moraju da budu isključivo članovi opštinskog veća?

prikaži odgovor