Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije i javna svojina

Prema Ugovoru o kupoprodaji kao kupac navodi se fizičko lice, vlasnik preduzetničke radnje (dakle, ima matični broj i pib). Kupac podnosi PPI-2, u RGZ-u je uknjiženo na lično ime. Na koji način treba postupiti, da li prijava ide na PPI-1 ili PPI-2?

U skladu sa Zakonom o prezima na imovinu, obveznik koji vodi poslovne knjige u smislu oporezivanja porezom na imovinu, jeste, između ostalog i preduzetnik koji vodi poslovne knjige – za imovinu koju je evidentirao u svojim poslovnim knjigama, osim preduzetnika koji porez na dohofak građana plaća na paušalno utvrđen prihod. 

Prema tome, da bi poreski obveznik, fizičko lice – preduzetnik, podneo poresku prijavu PPI-1, mora da u poslvnim knjigama ima evidentiranu nepokretnost, što treba proveriti sa poreskim obveznikom pre utvrđivanja poreza na imovinu, odnosno donošenja rešenja po podnetoj poreskoj prijavi PPI-2.

Objašnjenje Privrednog savetnika_imovina preduzetnika.pdf


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

 

Lokalne finansije i javna svojina

Možete li objaviti formu uverenja za pravna lica koja ozakonjuju objekat, kao i kratko objašnjenje.

Model uverenja za pravna lica - ozakonjenje.docx

Sadržaj uverenja svakako treba prilagoditi svakoj pojedinačnoj situaciji.

Članom 11. Zakona o ozakonjenju propisano je da po utvrđivanju ispunjenosti uslova za ozakonjenje objekta, pre donošenja rešenja o ozakonjenju u skladu sa ovim zakonom, vlasnik nezakonito izgrađenog objekta dostavlja i dokaz da je za svoj nezakonito izgrađeni objekat podneo prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu, ako se o tome ne vodi službena evidencija. Podaci navedeni u poreskoj prijavi moraju odgovarati sadržini tehničkog dokumenta i podacima iz elaborata geodetskih radova koji se dostavljaju u postupku ozakonjenja. 

Za pravna lica obveznik ne može dostaviti kopiju prijave kao dokaz, jer se za prijave iz ranijih godina prijemnim pečatom nije overavao svaki list poreske prijave, Priloga i Podpriloga, a od 2019, kada se prijave podnose elektronskim putem, nema mogućnosti štampe podnete poreske prijave sa dokazom da je prijavljena predmetna nepokretnost koja se ozakonjuje.

S obzirom da kod pravnih lica, kopija prijave niti potvrda o prijemu elektronske prijave, nije validan dokaz da je podatak za ozakonjenje sadržan u podnetoj poreskoj prijavi, LPA može po zahtevu obveznika da izda uverenje koje treba da sadrži sve podatke koje obveznik zahteva, a odnose se na činjenice o kojima se vodi službena evidencija i potrebne su za ozakonjenje.

Takođe, uzimajući u obzir da se o podnetim poreskim prijavama vodi službena evidencija, po pisanom zahtevu službe koja radi ozakonjenje, ne izdaje se uverenje, već se u formi dopisa daje obaveštenje – informacija i navode traženi podaci.  

U svakom slučaju, sa nadležnom službom koja radi ozakonjenje može se dogovoriti jedan od dva načina postupanja, ili po potrebi i oba.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

Možete li da objavite formu rešenja za naknadu za korišćenje javnih površina, kod fizičkih lica? Da li se ova rešenja knjiže (zadužuju) R-nalogom kroz program ili postoji posebna aplikacija?

Model rešenja_naknada za korišćenje prostora na javnoj površini_2019.docx

Rešenje postoji u aplikaciji, samo svaka LPA treba da prilagodi tekst rešenja svojim aktima. Rešenja ne treba knjižiti R-nalogom, već donositi rešenja u aplikaciji.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

Da li kuće i stanove koji se izdaju turistima, a imaju Rešenje nadležnog organa o kategorizaciji, oporezivati kao poslovni prostor?

Mišljenje Ministarstva finansija 10/2016.pdf

Mišljenje Ministarstva finansija 11/2014.pdf


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

Kako poreski obveznik nije uzeo u obzir iznos po rešenju iz kontrole, već iznos koji je naveo u prvobitnoj PPI-1, mora se započeti poreska kontrola poreske prijave kojom se prijavljuje izmena utvrđenog poreza. Kako bi glasio dispozitiv rešnja iz kontrole (da li se utvrđuje prestanak dela obaveze)? Može li se objaviti model takvog rešenja.

Ako rešenje o kontroli bude poništeno, onda će se u ponovnom postupku, zbog novih činjenica, poništiti rešenje o kontroli poreske prijave kojom je prijavljena izmena utvrđenog poreza i onda ostaju na stanju njihove poreske prijave.

U obrazloženju utvrđuje se umanjenje utvrđenog poreza koje nije utvrđeno podnetom poreskom prijavom.

Tabelarni prikaz računice.xlsx


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.