Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Na rešenje za komunalnu taksu za isticanje firme za 2015. je izjavljena žalba po kojoj je odlučivalo Ministarstvo finansija i odbilo žalbu kao neosnovanu. Nakon toga, obveznik pokrene upravni spor i Upravni sud uvaži tužbu i poništi rešenje Ministarstva finansija jer ga je doneo nenadležni organ. Ministarstvo vrati sve spise predmeta uz, između ostalog, konstataciju "da su primedbe i pravno shvatanje Upravnog suda Srbije obavezujući za ovaj organ, u smislu člana 69. stav 2. Zakona o upravnim sporovima“. Šta uraditi u ovoj situaciji, kome proslediti predmet? Da li je to i dalje ministarstvo ili je opštinsko/gradsko veće?

Krajem 2015. godine počele su da stižu presude Upravnog suda prema kojima je Poreska uprava nenadležni organ za odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv zaključaka i rešenja koja donose JLS u postupcima utvrđivanja lokalnih komunalnih taksi, odnosno naknada, kao izvornih prihoda JLS   koji nisu porez.

U presudama Upravnog suda je, između ostalog, navedeno je i da lokalna komunalna taksa odnosno naknada za korišćenje građevinskog zemljišta ne predstavlja ni porez ni sporedno poresko davanje, niti odlučivanje po žalbi protiv tog rešenja predstavlja odlučivanje po pravnom leku izjavljenom protiv poreskog upravnog akta donetom u poreskom postupku, te po oceni Upravnog suda Poreska uprava nije nadležna da odlučuje po žalbi u tim upravnim stvarima.

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji su stupile na snagu 1. januara 2017., osim odredbe člana 25. Zakona koje se odnose na utvrđivanje nadležnosti drugostepenog organa i rešavanje u drugostepenim poreskim postupcima i koje su počele da se primenjuju  počev od 1. jula 2017., kada prestaju i nadležnosti Poreske uprave u pogledu ovlašćenja za rešavanje u drugostepenom poreskom postupku. U stavu 2. ovog člana, propisano je da predmete u kojima nije okončan postupak pred drugostepenim poreskim organom, do 30. juna 2017., preuzeće  organ utvrđen ovim zakonom. Prema navedenom od 1. jula 2017., po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rešenja donetih u poreskom postupku, odnosno u postupcima iz člana 2a. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji rešava drugostepeni organ - ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Imajući u vidu da, lokalna komunalna taksa ne predstavlja ni porez ni sporedno poresko davanje, niti odlučivanje po žalbi protiv tog rešenja predstavlja odlučivanje po pravnom leku izjavljenom protiv poreskog upravnog akta donetom u poreskom postupku od strane nadležnog poreskog organa, u konkretnom slučaju znači da ćete u ponovnom postupku postupiti u svemu po nalogu suda i prema navedenom žalbu sa spisima predmeta proslediti opštinskom veću na odlučivanje.

Mišljenje Ministarstva finansija broj 413-00-173/2017-04 od 11.08.2017. godine.pdf

Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li možete objaviti spisak radnji za koje se naplaćuje taksa u LPA i kolika je visina takse?

Uputstvo u vezi plaćanja administrativnih taksi u Gradu Beogradu za 2019. (sa iznosima i vrstama taksi koje se naplaćuju).docx

Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Postoji zahtev za otpis nekog duga za lokalnu komunalnu taksu taksu za pravno lice. Dug treba otpisati, postoji želja da se uključi stranka u postupak tako što bi se sačinio zapisnik o kancelarijskoj kontroli koji bi se zatim poslao na davanje izjava odnosno eventualnih primedbi. S obzirom na to da, prema poslednjim izmenama ZPPPA, ne postoji odredba koja upućuje na sastavljanje zapisnika o postupku kancelarijske kontrole, kako postupati kad nema kancelarijske kontrole, na šta se pozivati? Da li postoji neki primer zapisnika u postupku kancelarijske kontrole kojim se stranka može uključiti u postupaka i na koji način se šalje na izjašnjavanje?

ZPPPA od 1.1.2019 godine umesto kancelarijske kontrole propisuje poresku kontrolu. U postupku poreske kontrole može se sačiniti zapisnik u kom se utvrđuju sve činjenice od značaja za oporezivanje.

Zapisnik za poresku kontrolu 2019.docx

Poziv poreska kontrola 2019.docx


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li može da se objavi forma Službene beleške po članu 55. stav 4. ZPPPA?

Forma Službene beleške.docx

Ova forma Službene beleške može da se koristi od 1. marta 2019. godine.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Kako izgledaju legitimacije za poreske inspektore?

Obrazac legitimacije.docx

Legitimacije sa hologramom_javni prihodi.pdf

Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.