Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Šta su pokazatelji učinka javnih politika?

Praćenje sprovođenja konkretnih opštih ciljeva, posebnih ciljeva i mera vrši se preko pokazatelja za merenje učinaka javnih politika. Pokazatelji učinaka mogu biti: pokazatelji rezultata kojima se prati sprovođenje planiranih mera, pokazatelji ishoda kojima se prati sprovođenje posebnih ciljeva i pokazatelji efekata kojima se prati sprovođenje opštih ciljeva.

Pokazateljima učinaka se meri uspeh u ostvarenju željene promene između početnog stanja i stanja nakon sprovođenja javne politike, kao i efikasnost i efektivnost sprovođenja javne politike. Naravno, za svaki od utvrđenih pokazatelja učinaka neophodno je navesti izvor verifikacije.

Ne postoje jedinstveni niti univerzalni principi po kojima se mogu definisati pokazatelji, ali postoji niz kriterijuma koje pokazatelji treba da ispune, da bi bili kvalitetni. Ti kriterijumi su grupisani kroz različite grupe principa koje se danas koriste, na primer SMART (Specific, Measurable, Available, Relevant, Timely), CREAM (Clear, Relevant, Economic, Adequate, Monitorable), RACER (Relevant, Acceptable, Credible, Easiness, Robustness) i dr.

Pokazatelji učinka treba da budu kvantitativno izraženi, a samo izuzetno, mogu se formulisati kvalitativni pokazatelji učinka.

Kvantitativni pokazatelji se odnose na pojave koje mogu lako da se broje. Oni se izražavaju u brojčanoj formi – apsolutni brojevi, procenti, stope ili kao odnos (racio).

Kvalitativni pokazatelji mere kvalitet, mišljenje, percepcije, korake u procesu ili statusu. Oni mogu biti izraženi u različitim formama: da/ne, izvršeno/neizvršeno, usaglašeno sa, kvalitet, nivo, itd. Ova vrsta pokazatelja takođe može da se izrazi i u numeričkoj formi, bodovima ili rangu na utvrđenoj skali. Kvalitativni pokazatelji su oni koji se dobiju nakon istraživanja stavova zainteresovanih strana ili javnog mnjenja o nekoj pojavi kao i oni koji se dobiju u formi ekspertskog mišljenja a tiču se na primer, napretka reformskih procesa.

Kad god je to moguće, poželjno je voditi računa o rodnoj ravnopravnosti, upotrebom rodno osetljivih pokazatelja. Upitajte se da li je bilo koju pojavu moguće meriti i prema učešću žena i muškaraca (na primer, broj samohranih roditelja među ženama i među muškarcima ili broj devojčica i dečaka koji prevremeno napuštaju obrazovanje), ili prema uticaju (na primer, koliko muškaraca i koliko žena će imati procenjenu korist od uvođenja nove elektronske usluge i na koju od ove dve grupe će više uticati), kako bi po potrebi mogli da kreirate ciljane mere za jednake šanse i jednak rodni tretman.

Sugestija je da se definiše ograničen broj pokazatelja. Razlog tome su ne samo troškovi praćenja sprovođenja javnih politika, nego i ograničeni kapaciteti institucija nadležnih za sprovođenje, koje bi morale da prikupe, obrade, analiziraju i izveste o velikom broju pokazatelja.

Početna vrednost pokazatelja se utvrđuje tako što se koriste statistički i administrativni podaci, kako iz nacionalnih, tako i iz međunarodnih izvora. Međutim, postoje situacije kada početnu vrednost nije moguće odrediti (prikupljanje novih podataka i izračunavanje novih vrednosti; postavljanje početne vrednosti na „0“ kada se uvodi novi sistem ili proces; podaci su nedostupni ili ih je veoma skupo pribaviti).

Nakon utvrđivanja početne vrednosti pokazatelja, potrebno je utvrditi i vrednost koju želimo dostići u narednom periodu sprovođenjem planiranih mera i aktivnosti, odnosno postaviti i ciljnu vrednost. Tom prilikom potrebno je uzeti u obzir prioritete Vlade, prosečan učinak uporedivih institucija/država, raspoložive ljudske i finansijske resurse, nacionalne, međunarodne standarde kao i trendove iz prošlosti.

 Jedan od najčešće korišćenih alata za definisanje pokazatelja predstavlja Pasoš pokazatelja.pdf.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Koji su obavezni elementi akcionog plana kao dokumenta javnih politika?

Akcioni plan se, po pravilu, donosi za ceo period važenja strategije односно програма koji razrađuje, osim ako u momentu njihovog donošenja ne može biti sagledana kompletna dinamika aktivnosti. Tada se akcioni plan donosi na kraći rok, od najmanje jedne godine, a po njegovom isteku, donosi se novi, prilagođen preostalim zadacima koje treba sprovesti. Kada akcioni plan nije deo strategije odnosno programa, tada ova dokumenta javnih politika obavezno sadrže rok za donošenje akcionog plana, koji ne može biti duži od 90 dana od dana donošenja strategije.

Akcioni plan obavezno sadrži sledeće elemente:

  • opšte i posebne ciljeve preuzete iz strategije, odnosno programa koji razrađuje;
  • mere i aktivnosti za postizanje opštih i posebnih ciljeva strategije, odnosno programa (navode se i projekti ako se mere i aktivnosti sprovode kroz projekat);
  • institucije nosioca i partnera odgovorne za sprovođenje mera i aktivnosti, kao i instituciju odgovornu za praćenje sprovođenja akcionog plana;
  • rok za završetak planiranih mera i aktivnosti;
  • potrebna sredstva za sprovođenje projekata i mera, sa izvorima finansiranja;
  • pokazatelje učinka na nivou mera;
  • informacije o propisima koje bi trebalo doneti/izmeniti da bi se realizovale mere javne politike.

Matrica akcionog plana (obrazac) može se preuzeti sa sajta Republičkog sekretarijata za javne politike: https://rsjp.gov.rs/cir/predlog-strukture-djp/

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Koji tipovi mera su definisani Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije?

Mera javne politike jeste skup ključnih i povezanih aktivnosti koje se preduzimaju radi postizanja opšteg ili posebnog cilja, odnosno željenog učinka javne politike. Po svojoj prirodi mere javne politike mogu biti:

1) Regulatorne, u koje spadaju propisi i drugi opšti akti, koje su primenjive kada je potrebno da se uspostave ili izmene obavezujući standardi i/ili pravila kojima se uređuju društveni odnosi;

2) Podsticajne, u koje spadaju fiskalne mere (subvencije, direktna finansijska davanja, porezi i drugo) i druge finansijske i nefinansijske mere, koje su primenjive kada se konkretan cilj može postići, odnosno kada se na uzroke ključnog identifikovanog problema može uticati promenom cena i/ili fiskalnih opterećenja;

3) Informativno-edukativne, u koje spadaju informativne kampanje, distribucija publikacija, obrazovni programi i slične aktivnosti, koje su primenjive kada je potrebno podići nivo svesti o željenoj promeni i načinu njenog sprovođenja, odnosno o potrebi i načinu prevazilaženja postojećeg problema, uključujući i potrebu promene ponašanja određene ciljne grupe u odnosu na koju se sprovodi javna politika ili propis, kao i kada je potrebno podići nivo znanja i na taj način omogućiti zainteresovanim stranama i ciljnim grupama da svoje odluke donose na osnovu bolje informisanosti (naročito u oblastima kao što su zdravstvo, zaštita životne sredine, saobraćaj i sl.);

4) Institucionalno upravljačko organizacione, u koje spada formiranje posebnih institucija ili obezbeđenje novih, odnosno preraspodela već raspoloživih resursa u postojećim, kako bi se osiguralo sprovođenje mera predviđenih u dokumentima javnih politika u institucijama javne uprave (državni organi i organizacije, organi i organizacije jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine, javne agencije, javna preduzeća i drugi imaoci javnih ovlašćenja), kada postojeća organizaciona struktura ne obezbeđuje efikasno funkcionisanje tih institucija, odnosno sprovođenje drugih vrsta mera predviđenih u dokumentima javnih politika;

5) Obezbeđenje dobara i pružanje usluga od strane učesnika u planskom sistemu, kada se konkretan cilj može postići, odnosno kada se na uzroke ključnog identifikovanog problema može uticati obezbeđenjem dobara i pružanjem usluga, uključujući i javne investicije (kapitalni i infrastrukturni projekti, investicije i dr).

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Koji su obavezni elementi programa kao dokumenta javnih politika?

Program predstavlja dokument javne politike užeg obuhvata od strategije, koji po pravilu razrađuje poseban cilj strategije ili nekog drugog planskog dokumenta ili se deluje u delu oblasti koji nije pokriven strategijom. Predstavlja grupu nezavisnih, ali tesno povezanih mera i/ili srodnih projekata kojima se upravlja i koordinira kako bi se ostvarili ciljevi. Po pravilu, ima do 3 posebna cilja i donosi se za period do 3 godine.

Sadržinu programa obavezno čine sledeći elementi:

1. UVOD

- Pravni osnov koji propisuje nadležnost za donošenje

- Razloge za donošenje programa (Zašto se program izrađuje? Na čiju inicijativu se pristupilo izradi programa?)

- Kratku informaciju o institucijama uključenim u razvoj programa i sprovedenom konsultativnom procesu

2. PLANSKI DOKUMENTI I PRAVNI OKVIR RELEVANTNI ZA STRATEGIJU

- Usklađenost sa drugim relevantnim važećim dokumentima javnih politika (sa kojim dokumentom je usklađen, deo/poglavlje, cilj koji se ispunjava donošenjem programa)

- Domaći i međunarodni pravni okvir, kao i pregled najnovijih dešavanja i izmena u pravnom okviru

3. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

- Opis stanja u oblasti baziran na činjenicama

- Sažetak iz vrednovanja prethodnog programa

- Identifikacija i argumentovano objašnjenje problema, njegovog obima i prirode, kao i uzroka koji su doveli do njihovog nastanka i  posledica koje izazivaju u praksi, da bi se stekao uvid u ono što treba promeniti

- Uporedna međunarodna praksa (ukoliko postoji)

4. PROMENA KOJA SE POSTIŽE SPROVOĐENJEM PROGRAMA (vizija)

- Idealizovana budućnost o željenom stanju u određenoj oblasti

- Prevazilazi vremenski okvir programa

5. CILJEVI PROGRAMA

- Opšti cilj i pokazatelji efekta sa početnim i ciljanim vrednostima

- Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda sa početnim i ciljanim vrednostima

6. ANALIZA OPCIJA ZA OSTVARIVANJE CILJEVA (minimalno dve opcije, ne uključujući „status quo“ opciju)

Status quo“ opcija

Opcija 1

Opcija 2

7. MERE ZA OSTVARIVANJE CILJA I ANALIZA NJIHOVIH EFEKATA

- Narativni opis mere

- Nosioci i partneri

- Pokazatelji rezultata sa početnim i ciljanim vrednostima

- Procena potrebnih sredstva i izvori finansiranja

- Analiza efekata – odgovori na relevantna pitanja iz priloga Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika (prilozi od 5 do 10)

8. MEHANIZAM ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA I NAČIN IZVEŠTAVANJA O REZULTATIMA SPROVOĐENJA 

- Organ državne uprave koji predlaže program odgovoran je za sprovođenje i vrednovanje

- Definiše se period izveštavanja i izrada еx-post analize или финалнo vrednovanje програма

- Definiše se donošenje akcionih planova

9. SPROVEDENE KONSULTACIJE SA ZAINTERESOVANIM STRANAMA

- Navođenje stavova koje su konsultovane grupe iznosile u odnosu na razmatrane alternativne mere, kao i razloga iz kojih su usvojeni, odnosno odbačeni njihovi stavovi

10. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA I ANALIZA FINANSIJSKIH EFEKATA

- Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje programa i izvora iz kojih će se ta sredstva obezbediti

- Procena efekata realizacije programa na budžet, u skladu sa zakonom koji uređuje budžetski sistem

11. ANALIZA RIZIKA

- Vrši se odgovorom na pitanja datim u Prilogu 10 Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika

- Rizici sprovođenja javnih politika, kada je moguće utvrditi verovatnoću ostvarivanja nekog događaja

- Neizvesnosti sprovođenja javnih politika, kada nije moguće utvrditi verovatnoću ostvarivanja nekog događaja

12. AKCIONI PLAN

Predlog za strukturu programa (obrazac) može se preuzeti i sa sajta Republičkog sekretarijata za javne politike https://rsjp.gov.rs/cir/predlog-strukture-djp/

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Koji planski dokument u oblasti zapošljavanja, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i Zakonom o planskom sistemu RS, lokalne samouprave treba da izrađuju?

Izmene i dopune Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, donete maja 2021. godine, imale su za cilj usklađivanje pojedinih njegovih odredbi sa Zakonom o planskom sistemu RS (odredba člana 54. stav 2).

Predloženim izmenama i dopunama, između ostalog, definisano je da nadležni organ teritorijalne autonomije i lokalne samouprave može usvojiti pokrajinski odnosno lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem. To znači da AP i JLS, počevši od 2024. godine, usvajaju program zapošljavanja sa pratećim akcionim planom za trogodišnji period, a u skladu sa Strategijom zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/21 i 36/21 – ispravka) i drugim Akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja koji će tek biti usvojen od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Program mora da sadrži poglavlje kojim se razrađuju mere politike zapošljavanja sa procenom finansijskih sredstava i finansijskih efekata na godišnjem nivou, na osnovu koga će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja moći da odluči o sufinansiranju aktivnih mera politike zapošljavanja na lokalnom nivou, po zahtevu koji JLS podnose svake godine.