Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije i javna svojina

Ako je prelaznim i završnim odredbama određeno da se svi započeti postupci javnih nabavki okončavaju po propisima po kojima su započeti, kako se onda izmena ugovora posle 01.07.2020. radi po novom zakonu? Odnosno, šta se podrazumeva pod okončanjem postupka?

Postupak se okončava zaključenjem ugovora o javnoj nabavci, te se na izvršenje ugovora o javnoj nabavci primenjuju odredbe novog ZJN. 

Lokalne finansije i javna svojina

Da li je moguće objaviti prethodno informativno obaveštenje pre unošenja predmetne javne nabavke u plan javnih nabavki, u situaciji kada se ne zna procenjena vrednost javne nabavke?

Jeste, moguće je. Naime, ovakvo obaveštenje može se objaviti na Portalu javnih nabavki odabirom opcije za objavu prethodnog obaveštenja (jer čak i postupak izuzetno možete pokrenuti ukoliko nije planiran u Planu javnih nabavki, kako je to predviđeno članom 88. stav 7 ZJN). U članu 107. ZJN navedeno je da prethodno informativno obaveštenje sadrži sve informacije iz Priloga 4 Deo A II, a u njemu u tački 7) stoji „Kratak opis nabavke: priroda i obim radova, priroda i količina ili vrednost dobara, priroda i obim usluga”, odnosno ne traži se decidno navođenje procenjene vrednosti javne nabavke.

Lokalne finansije i javna svojina

Ako interni akti još uvek nije usvojen po novom Zakonu da li se primenjuje stari interni akt?

Da, primenjuje se „stari“ interni akt, ukoliko on sadrži odredbe o sprovođenju postupaka javnih nabavki na koje se ZJN ne primenjuje.

Lokalne finansije i javna svojina

Da li je potrebno da u lokalnoj samoupravi koja ima više gradskih uprava kao naručioce da svaka od njih donese svoj interni akt ili je dovoljan jedan za sve naručioce u toj lokalnoj samoupravi?

Ne nužno, a to pre svega zavisi od načina organizovanja poslova javnih nabavki u toj JLS. Dakle, dovoljan je i jedan akt koji bi se primenjivao na više „delova“ JLS, ukoliko je to u skladu sa drugim aktima JLS (statutom i sl.).

Lokalne finansije i javna svojina

Da li se nabavke na koje se Zakon ne primenjuje prikazuju samo u finansijskom planu?

Nema obaveze da se sačinjava plan nabavki u delu ovih nabavki, ali treba imati u vidu da se može sacinjavati i plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje, upravo iz razloga da bi na taj način i pratili izvršenje finansijskog plana i uklapali se u trošenje raspoloživih sredstava po pojedinim aproprijacijama.