Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije i javna svojina

Ukoliko poreski obveznik traži da se izvrši preknjižavanje sa računa koji je u pretplati na račun koji je takođe u pretplati, da li se vrši preknjižavanje prema ZPPPA član 10. stav 2. tacka 4)?

U skladu sa članom 10. stav 2 . ZPPPA, fizičko, odnosno pravno lice ima pravo da koristi više ili pogrešno uplaćeni porez, odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drygom osnovu, putem preknjižavanja. 

Članom 70. ZPPPA propisano je da ako je iznos uplate po osnovu poreza veći od dugovanog iznosa (pretplata), na zahtev poreskog obveznika:

 • namiruje se dugovani porez po drugom osnovu;
 • vrši se povraćaj, ako nema dospelih obaveza po drugom osnovu.

Preknjižavanje uplaćenih sredstava je specifičan vid povraćaja sredstava, odnosno radi se o povraćaju više ili pogrešno uplaćenih sredstava sa jednog uplatnog računa uz istovremenu uplatu na drugi uplatni račun.

Po prijemu zahteva za preknjižavanje, ceni se osnovanost podnetog zahteva, odnosno u poreskom računovodstvu proverava se da li je evidentirana pogrešno izvršena uplata, odnosno da li postoji preplata javnog prihoda, da li su izvršena sva potrebna knjiženja i da li je potrebno izvršiti poresku kontrolu. Ukoliko na osnovu činjničnog stanja, LPA utvrdi da je evidentirana pogrešno izvršena uplata, odnosno da postoji preplata i da treba odobriti zahtev za preknjižavanje, donosi rešenje kojim se preknjižavanje odobrava i navdeno rešenje dostavlja poreskom obvezniku, Upravi za trezor, koji vrši prenos sredstava sa jednog na drugi uplatni račun javnih prihoda i poreskom računovodstvu kao dokument koji ostaje u evidenciji LPA. 

Ako nadležna LPA utvrdi da je zahtev za preknjižavanje neispravan, odnosno da pogrešna uplata nije evidentirana ili je preplata na računu poreskog obveznika neosnovano  nastala zbog određenih nepravilnosti u poreskom postupku, tada se donosi rešenje kojim se zahtev za preknjižavanje odbija kao neosnovan. Ovo rešenje dostavlja se poreskom obvezniku i na njega obveznik ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. 

Prema navedenom, smatramo da nije smetnja da se izvrši šreknjižavanje osnovane preplate, i da se terminologija “može da se koristi za namirenje dopselih obaveza po drugom osnovu”, ne odnosi samo na dug na računu poreza na imovinu.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

 

Lokalne finansije i javna svojina

Ukoliko je poreski obveznik preminuo sredinom godine (nakon masovnog razreza za kalendarsku godinu), kako utvrditi koliki je dug pokojnika koji bi mogao biti pripisan nasledniku – utvrditi poresko rešenje na ime pokojnika i šta uraditi sa poreskim kreditom - priznati pravo na umanjenje do datuma smrti ili ne?

Smrću poreskog obveznika prestaje njegova poreska obaveza. Poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica uređena je odredbama člana 22. ZPPPA.

Svi postupci u odnosu na preminulo fizičko lice se obustavljaju danom smrti (član 45. Zakona o opštem upravnom postupku). Ako ste donosili bilo koja akta u poreskom postupku nakon smtri poreskog obveznika, na njegov JMBG, doneli ste ih neosnovano i potrebno je da ih stornirate u poreskom računovodstvu.

Ako nije raspravljena zaostavština, od dana smrti, obveznik poreza na imovinu na prava na nepokretnosti preminulog obveznika je držalac nepokretnosti.

Ukoliko je raspravljena zaostavština pokojnika, naslednici su u obavezi da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju, dostave nadležnoj LPA, poreske prijave na osnovu kojih će se utvrditi godišnji porez na imovinu, naslednicima. 

U oba slučaja obveznici mogu ostvariti pravo na poreski kredit ukoliko stanuju u predmetnoj nepokretnosti, znači imaju istu poreskopravnu sitaciju kao i preminuli vlasnik.

Storno neosnovanih zaduženja na umrlo lice, koje je preminulo treba izvršiti ne po zahtevu njegovog naslednika, već po službenoj dužnosti jer taj obveznik ne postoji od dana smrti i danom smrti on je prestao da bude poreski obveznik i nema predmet oporezivanja.

Prema navedenom, već doneto rešenje o utvrđivanu obaveze za kalendarsku godinu u kojoj je poreski obveznik preminuo zamenićete novim za kraći period, do dana smrti. Donošenjem konačnog rešenja sa danom smrti preminulog lica na kartici u poreskom računovodstvu imaćete tačno stanje utvrđenih obaveza. Ukoliko je preminuli poreski obveznik imao pravo na poreski kredit imaće ga i do datuma smrti.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

Fizičko lice u svojini ima poslovni prostor od kojih je podrumski deo 200 m2 i koristi se za smeštaj drveta koje se koristi za grejanje poslovnog prostora. Da li i prostor od 200 m2 računati u ukupnu površinu poslovnog prostora ili ga i na koji način izdvojiti i u šta ga svrstati?

Prema odredbi člana 6. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, vrednost nepokretnosti utvrđuje se primenom sledećih elemenata:

 1. korisna površina;
 2. prosečna cena kvadratnog metra odgovrajućihnepokretnosti u zoni u kojoj se nepokretnost nalazi.

Odredbama člana 6a stav 1. Zakona o porezima na imovinu propisano je da se za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, nepokretnosti razvrstavaju u sledeće grupe odgovarajućih nepokretnosti:

 1. Građevinsko zemljište;
 2. Poljoprivredno zemljište;
 3. Šumsko zemljište;
 4. Drugo zemljište;
 5. Stan;
 6. Kuća za stanovanje; 
 7. Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građževinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti;
 8. Graraže i garažna mesta.

S obzirom da je predmetni podrumski prostor sastavni deo poslovnog prostora kojim obveznik raspolaže, podna površina podruma uračunava se u korisnu površinu objekta, koja čini sa preostalom korisnom površinom poslovnog objekta, vrednost nepokretnosti za utvrđivanje poreske osnovice nepokretnosti.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

Ukoliko je obveznik na privremenom radu u inostranstvu, ali se sa ličnom kartom vodi na adresi nepokretnosti koju poseduje, da li treba priznati umanjenje na ime poreskog kredita ili priložiti pasoš kao dokaz da na to nema pravo?

Prema odredbi člana 13. stav 1. Zakona o porezima na imovinu utvrđeni porez na zgradi ili stanu u kojem stanuje obveznik umanjuje se za 50%, a najviše 20.000 dinara. 

Članom 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana propisano je da pravo na prebivalište u Republici Srbiji, u smislu ovog zakona, imaju svi građani Republike Srbije koji stalno žive na teritoriji Republike Srbije. U skladu sa članom 3. istog zakona, prebivalište je mesto u kome se građanin (državljanin Republike Srbije) nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio.

Dalje je članom 4. propisano  da su punoletni građani dužni da prijave i odjave svoje prebivalište, prijave i odjave boravište, kao i da prijave privremeni boravak u inostranstvu i povratak iz inostranstva, kada je to određeno ovim zakonom, a članom 5. da se prijava i odjava prebivališta i boravišta, kao i prijava privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva podnosi nadležnom organu u mestu u kome se prijavljuje ili iz koga se odjavljuje prebivalište ili boravište.

Prema članu 14. ovog zakona građanin je dužan da odjavi prebivalište ako se iseljava iz Republike Srbije u inostranstvo. Licu koje odjavljuje prebivališta izdaje se odgovarajuća potvrda.

Prijava privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva uređena je članom 19. zakona i prema ovim odredbama građani koji odlaze u inostranstvo s namerom da neprekidno borave u inostranstvu duže od 90 dana dužni su da, pre odlaska, nadležnom organu prijave privremeni boravak u inostranstvu. Građani koji odu u inostranstvo s namerom da neprekidno borave u inostranstvu ne duže od 90 dana, a svoj boravak produže, dužni su da privremeni boravak u inostranstvu duži od 90 dana prijave nadležnom organu, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva. Građani iz st. 1. i 2. ovog člana dužni su da prijave povratak u zemlju u roku od osam dana od dana povratka u mesto prebivališta. 

Podnosiocu prijave privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva izdaje se odgovarajuća potvrda.

Prema članu 24. istog zakona evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravka u inostranstvu vodi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u elektronskom obliku.

Prebivalište građana evidentira se u evidenciji o izdatim ličnim kartama, koja ujedno služi i kao evidencija prebivališta, ili se o tome vodi posebna evidencija. 

Evidencija privremenog boravka u inostranstvu je sastavni deo evidencije prebivališta.

Pravo na poreski kredit, ima poreski obveznik, koji ispunjava sledeće uslove:

 • da je oporezivo pravo konstituisano na zgradi ili stanu 
 • da obveznik poreza na imovinu stanuje u predmetnoj zgradi, odnosno stanu. 

Imajući u vidu da je prebivaslište mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost sa mestom u kome se nastanio, a koje je dužan da prijavi nadležnom organu u propisanom roku, smatramo da nema osnova da obveznik poreza na imovinu ostvari poreski kredit za stan u kome nema prijavljeno prebivalište, prema evidencijama o prebivalištu koje vode nadležni organi.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

Pokrenuta je prinudna naplata iz novčanih sredstava, dug nije naplaćen i sada se pokreće prinudna naplata iz nepokretnosti. Da li može da se izda nova opomena ili mora da se izda rešenje o prinudnoj naplati iz nepokretnosti na osnovu opomene iz 2017. godine?

Odredbe člana 84. ZPPPA uređuju da se prinudna naplata može sprovesti na jednom ili više predmeta u isto vreme. S obzirom da ste prinudnu naplatu pokrenuli 2017. godine iz novčanih sredstava, da je rešenje dostavljeno na izvršenje NBS i da ste u poreskom računovodstvu proknjižili iznos koji se odnosi na uvećanje poreskog duga za 5%, na odgovarajućem uplatnom računu koji se namiruje takođe u postupku prudne naplate, smatramo da bi trebalo postupiti na sledeći način:

 • doneti opomenu po članu 71. ZPPPA za period od izdavanja prethodne opomene pa do nekog tekućeg datuma 2019. godine; 
 • doneti rešenje o prinudnoj naplati poreske obaveze iz nepokretnosti, na osnovu čl. 2a, 77,  84, čl. 92. stav 2. i čl. 105. ZPPPA. U tački I. dispozitiva rešenja treba ukinutirešenje o prinudnoj naplati iz novčanih sredstava koje je doneto 2017. godine, pri čemu na snazi ostaju sve pravne posledice koje je proizvelo to rešenje. U tački II. dispozitiva rešenja o prinudnoj naplati poreske obaveze iz nepokretnosti treba odreditii kratko opisati konkretnu nepokretnost koja je opredeljena za postupak prinudne naplate. Dalje tačke dispozitiva rešenja su uobičajene.

S obzirom da je u rešenju o prinudnoj naplati iz 2017. godine obračunat iznos od 5% i kao takav proknjižen na karticama poreskog obveznika, po rešenju o prinudnoj naplati iz nepokretnosti uvećanje poreskog duga za 5% će se obračunati samo na razliku, odnosno na iznos duga iz opomene, tako da kada se sabere iznos od uvećanja poreskog duga po rešenju iz 2017. godine i obračuna iznos na poreski dug iz opomene dobiće se ukupno uvećanje poreskog duga za 5% do datuma izdavanja nove opomene.

Takođe, moramo naglasiti da obrazloženje rešenja mora da sadrži u svemu tok poreskog postupka i detaljna objašnjenja naloga iz dispozitiva rešenja (o ukidanju rešenja o prinudnoj naplati iz novčanih sredstava, način obračuna uvećanja poreskog duga za 5%, opomene prve i druge i svih drugih naloga iz dispozitiva rešenja.

Na ovakav način prinudnom naplatom iz nepokretnosti bio bi obuhvaćen ceo period u kome je iskazan poreski dug i iz pravnog prometa eliminisali rešenje o prinudnoj naplati iz novčanih sredstava koje je, prema trenutnoj situaciji nenaplativo.    


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.