Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije i javna svojina

Ko je nadležan za određivanje ciljeva i indikatora po projektima kao što su: izgradnja školskog objekta, kapitalne investicije u objekte srednjoškolskog obrazovanja ili pak objekti predškolske ustanove? Da li treba da odredi organizaciona jedinica nadležna za poslove investicija, ili organizaciona jedinica za poslove društvene delatnosti?

U planiranju kapitalnih izdataka u vidu projekta neophodno je da isti budu predstavljeni u budžetu JLS pod adekvatnim nazivom projekta (da iz samog imenovanja projekta nedvosmisleno možemo zaključiti da se radi o kapitalnom ulaganju u objekat XY), odnosno da projekat bude predstavljen u programu budžeta kome pripada (sprovođenjem projekta se postižu ciljevi koji doprinose postizanju ciljeva konkretnog programa). Shodno navedenim elementima programskog budžetiranja preporučuje se prikazivanje ulaganja u okviru određenog programa obrazovanja (program 8, 9 i 10) i da ciljeve i indikatore, opis sprovođenja projekta, odgovorno lice projekta, izvori verifikacije i ciljane vrednosti budu definisane od strane nadležnog direktnog korisnika budžeta – organizacione jedinice nadležne za društvene delatnosti (kojoj pripada i oblast obrazovanja, a u zavisnosti od organizacione strukture opštinske/gradske uprave). U skladu sa navedenim, o postignutim rezultatima sprovođenja/realizacije projekata u oblasti obrazovanja treba da izveštava OJ zadužena za poslove obrazovanja, odnosno društvene delatnosti, a ne OJ zadužena za investicije (koja prati druge aspekte kapitalnog izdatka – tok izgradnje/rekonstrukcije/sanacije objekta).

Lokalne finansije i javna svojina

Sa aspekta planiranja kapitalnih izdataka i sprovođenja procesa izbora kapitalnog projekta, odnosno njegove ukupne projektantske vrednosti, a u skladu sa Uredbom o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata (u daljem tekstu Uredba), koji je tretman izgradnje kanalizacione mreže i prečistača otpadnih voda? Da li se oni smatraju povezanim projektom i/ili kao jedan projekat, koji se ne sme „cepati“, odnosno kako treba tretirati pitanje eksproprijacije zemljišta za potrebe navedene izgradnje (ukoliko je to potrebno)?

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, cevovod, crpne stanice (i ostala neophodne oprema), predstavljaju tehnološku celinu koja jedno kada je izgrađena potpuno, obezbeđuje ostvarenje navedenog cilja. Otuda ovi izlazni rezultati predstavljaju jedan projekat i kao takav ga treba planirati prema Uredbi o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata (u daljem tekstu Uredba) i Pravilniku o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte.

Uporište za ovu tvrdnju nalazimo odredbama Zakona o vodama koji u članu 3. stav 1, tačka 34 kaže „javna kanalizacija jeste skup tehničko-sanitarnih objekata i mera, kojima se obezbeđuje neprekidno i sistematsko sakupljanje, odvođenje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih i atmosferskih voda naselja i privrede u odgovarajuće prijemnike-recipijente”.

 Takođe, eksproprijacija zemljišta za pomenutu namenu je sastavni deo projekta, to jest ulazi u investicionu fazu (član 25. Uredbe).