Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Ekonomski razvoj

Koji je rok za izradu i uručenja rešenja za kategorizaciju po izlasku komisije na teren, a koji je rok da izađe komisija?

U pitanju je postupak koji je uređen ZUP-om. Naime, član 146. ZUP-a propisuje da kada je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka. Rok za izlazak Komisije nije nigde propisan, jer je to samo jedan od dokaza (uviđaj) koji se u ovom postupku sprovodi.

Ekonomski razvoj

Da li postoji pravilnik ili drugi zakonski okvir koji reguliše kućni red kao obavezan element u ugostiteljskom objektu?

Zakonom o ugostiteljstvu, član 7. tačka 18, propisana je obaveza da ugostitelj utvrdi kućni red u svim objektima za smeštaj i istakne ga na recepciji, a da izvode iz kućnog reda istakne, odnosno obezbedi u svim smeštajnim jedinicama. Odnosno, sam ugostitelj propisuje "pravila" za sopstveni objekat, s tim da treba da se rukovodi odlukama JLS, kako u pogledu radnog vremena, tako i u pogledu eventualno drugih uslova, koji mogu da utiču na rad ugostiteljskog objekta. Poseban propis o tome ne postoji.

Ekonomski razvoj

Da li u jednom rešenju o kategorizaciji mogu da se kategorišu više soba koje ima isti ugostitelj?

Ne, jedan objekat jedan zahtev i jedno rešenje. Soba je ovde objekat, a ne smeštajna jedinica.

Ekonomski razvoj

Ako je sedište ugostitelja, pravnog lica u jednom gradu a ogranak u kom se obavlja usluga smeštaja u drugom gradu, koja JLS kategoriše ogranak?

U konkretnom slučaju, ovaj objekat kategoriše JLS na čijoj teritoriji se nalazi konkretni objekat.

Ekonomski razvoj

Da li je Rešenje o kategorizaciji i Rešenje o prestanku važenja rešenja o kategorizaciji dovoljno priložiti na portalu eTurista ili je potrebno i poštom dostaviti ugostitelju?

Pored postavljanja rešenja na portalu potrebno je isti uputiti i poštom sa dokazom da je dostavljeno, jer od dana dostavljanja počinje da teče rok važenja rešenja.