Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Komunalne delatnosti i energetika

Kako predvideti i na koji način obezbediti sredstva za opštinsko javno komunalno preduzeće radi kupovine novog kamiona za prikupljanje smeća (smećara)?

U najvećem broju slučajeva visina cene komunalnih usluga, a na koju saglasnost daje lokalna skupština, nije „dovoljno visoka“ da bi obezbedila potrebna sredstva za akumulaciju, odnosno za opremanje komunalnih preduzeća novim osnovnim sredstvima a radi obavljanja njihove osnovne delatnosti, na koje su osnovane ili za koje imaju isključivo pravo. U ovim uslovima, osnivač javnih komunalnih preduzeća može predvideti sredstva u obliku subvencije javnim nefinansijskim preduzećima (451) radi nabavke potrebnih osnovnih sredstava (u punom iznosu ili u vidu dela nabavne cene), pod uslovom da je prethodno JKP podnelo Poseban program za korišćenje budžetskih sredstava iz budžeta grada/opštine XY lokalnoj skupštini (navođenjem – konkretizacijom svrhe nabavke, odnosno potrebe za subvencijama iz budžeta) i dobilo saglasnost na poseban program od tog organa.

Komunalne delatnosti i energetika

Koja ekonomska klasifikacija se primenjuje za planirane rashode održavanja zelenila na javnim površinama i koja u slučaju održavanja čistoće na javnim površinama?

U planiranju rashoda po postavljenom pitanju, važno je napomenuti da se isti nalaze u programu 2 – Komunalne delatnosti, da su prema Aneksu 5 tačno definisane dve programske aktivnosti za svrhe održavanja javnih zelenih površina, odnosno za održavanje čistoće na površinama javne namene. Za potrebe održavanja javnih zelenih površina potrebno je koristiti ekonomsku klasifikaciju 424 – Specijalizovane usluge, odnosu u slučaju održavanja čistoće preporučuje se korišćenje ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi.

Komunalne delatnosti i energetika

Kada je u pitanju sastavljanje izveštaja o učinku programa/programske aktivnosti, ko treba da sastavi izveštaj o poslovima održavanja puteva i ulica (godišnji i polugodišnji)?

Prema Uputstvu za praćenje i izveštavanje o učinku programa preporučuje se formiranje radne grupe za izveštavanje o učinku. Takođe, to uputstvo predlaže da oni koji budu imenovani za sastavljanje izveštaja (koordinatori, odgovorna lica i analitičari) ujedno budu imenovani i za fazu planiranja pojedinih programa, programskih aktivnosti i projekata. Iz toga proizilazi, da izvestioci treba da budu oni koji su podneli finansijski plan za održavanje lokalnih puteva i ulica. Sa jedne strane, delove ovog izveštaja treba da pripremi JKP ukoliko su mu poverena javna ovlašćenja-upravljača puta, a konačan izveštaj sastavlja nadležni direktni korisnik uprave (u zavisnosti od organizacione strukture, najčešće organizaciona jedinica zadužena za poslove inspekcijskog nadzora – inspektor za  poslove saobraćaja i puteva, inspektor za drumski saobraćaj) u skladu sa principom izveštavanja „odozdo, nagore“.

Komunalne delatnosti i energetika

Sa aspekta planiranja kapitalnih izdataka i sprovođenja procesa izbora kapitalnog projekta, odnosno njegove ukupne projektantske vrednosti, a u skladu sa Uredbom o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata (u daljem tekstu Uredba), koji je tretman izgradnje kanalizacione mreže i prečistača otpadnih voda? Da li se oni smatraju povezanim projektom i/ili kao jedan projekat, koji se ne sme „cepati“, odnosno kako treba tretirati pitanje eksproprijacije zemljišta za potrebe navedene izgradnje (ukoliko je to potrebno)?

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, cevovod, crpne stanice (i ostala neophodne oprema), predstavljaju tehnološku celinu koja jedno kada je izgrađena potpuno, obezbeđuje ostvarenje navedenog cilja. Otuda ovi izlazni rezultati predstavljaju jedan projekat i kao takav ga treba planirati prema Uredbi o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata (u daljem tekstu Uredba) i Pravilniku o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte.

Uporište za ovu tvrdnju nalazimo odredbama Zakona o vodama koji u članu 3. stav 1, tačka 34 kaže „javna kanalizacija jeste skup tehničko-sanitarnih objekata i mera, kojima se obezbeđuje neprekidno i sistematsko sakupljanje, odvođenje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih i atmosferskih voda naselja i privrede u odgovarajuće prijemnike-recipijente”.

 Takođe, eksproprijacija zemljišta za pomenutu namenu je sastavni deo projekta, to jest ulazi u investicionu fazu (član 25. Uredbe).