Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li osnov za podnošenje zahteva IRK može biti ostvarenje prava na uvećani dečji dodatak, kod porodice sa izuzetno niskim socio-ekonomskim statusom. A posle u mišljenju komisije da stoje i druge vrste podrške kao što su IOP2 i drugo jer je komisija utvrdila i ove potrebe?

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom („Službeni glasnik RS“, broj 80/2018) u članu 3. tačka 1. navodi mere dodatne podrške koje se, u skladu sa propisima, realizuju na osnovu mišljenja Komisije. Na listi ovih mera je i ostvarivanje prava na uvećanje dečjeg dodatka. U skladu sa navedenim, ostvarivanje prava na uvećani dečiji dodatak može biti osnov za podnošenje zahteva Interresornoj komisiji.

Bez obzira na razlog naveden u zahtevu, IRK je obavezna da u okviru mišljenja, odnosno individualnog plana podrške, objedini sve mere podrške za koje smatra da su potrebne detetu, učeniku ili odraslom.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Radi se o učeniku koji je završio osnovnu školu po IOP-2 i upisao je srednju školu. Da li je potreban izlazak na Interresornu komisiju za nastavak rada po IOP-2 tokom prvog razreda srednje škole?

Za učenika koji se u osnovnoj školi obrazovao u skladu sa IOP2 i upisao je srednju školu, nije neophodan ponovni izlazak na Komisiju. Stručni tim za inkluzivno obrazovanje u školi, a na osnovu praćenja napredovanja učenika procenjuje koja vrsta podrške je potrebna detetu. Često se dešava da učeniku nije potreban IOP za sve predmete.

U slučaju da je učeniku potrebna još neka vrsta podrške iz sistema obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite, Komisija procenjuje i na osnovu toga donosi Mišljenje u kome se nalaze predložene mere. U skladu sa Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom ("Sl. glasnik RS", br. 80/18), te mere mogu biti:

  1. mere dodatne podrške koje se, u skladu sa propisima, realizuju na osnovu mišljenja Komisije;
  2. preporučene mere dodatne podrške na osnovu procene Komisije;
  3. ostale mere dodatne podrške iz sistema obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite o kojima Komisija informiše roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i odraslog i upućuje ih na nadležne institucije.
Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li sportska organizacija koja je proglašena za organizaciju od posebnog interesa za opštinu, može dobiti više od 20% sredstava odukupnog iznosa opredeljenog za finansiranje sportskih organizacija na području opštine?

Zakon o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/16) u članu 138. stav 4. navodi: „Jednoj organizaciji u oblasti sporta ne može se odobriti više od 20% sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave predviđenih za finansiranje programa iz oblasti sporta.“

Dakle, JLS odlukom nadležnog organa može odrediti sportske organizacije od izuzetnog značaja za unapređenju razvoj sporta na teritoriji grada/opštine ali kod određivanja iznosa sredstava za određeni program moraju se primeniti opšti i posebno kriterijumi propisani zakonom, podzakonskim aktima i pravilnikom JLS.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Ukoliko članu Interesorne komisije prestane radni odnos u ustanovi u kojoj je do tada radio, zbog odlaska u penziju, a i dalje radi u struci sa validnom licencom za rad, da li i na koji način je moguće da se angažovanje ovakvog člana Interesorne komisije nastavi, a samim tim i omogući nesmetano funkcionisanje rada Komisije?

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom ("Sl. glasnik RS", br. 80/18), članom 5. propisuje da se stalni član Komisije razrešava dužnosti pre isteka roka na koji je imenovan, u sledećim slučajevima:

  1. na svoj zahtev;
  2. ako ne obavlja ili neodgovorno obavlja poslove;
  3. ako ne dođe na tri sastanka Komisije zaredom;
  4. ako mu prestane radni odnos u ustanovi u kojoj radi; 
  5. ako se naknadno utvrdi da nema iskustvo rada u struci od najmanje tri godine.

S obzirom na to, da Komisiju kao radno telo obrazuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove društvenih delatnosti i da stalne članove Komisije i njihove zamenike imenuje nadležni organ, u slučaju da je stručnjak iz te oblasti deficitaran, osnivač treba da razmotri sve raspoložive resurse kako bi se omogućio nesmetani rad Komisije.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li Gradsko veće donosi odluku o broju i visini stipendija i nagrada pre raspisivanja javnog konkursa?

Gradsko veće može doneti odluku o broju i visini stipendija i nagrada nakon usvajanja plana budžeta JLS za narednu godinu i ukoliko su u budžetu predviđena sredstva za tu namenu i u skladu sa tim iznosom.

Pojedine jedinice lokalne samouprave u okviru Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta, a prema Odluci o budžetu JLS za tu godinu, navode i utvrđene ukupne iznose namenjene godišnjim sportskim organizacijama i stipendiranju perspektivnih sportista. U delu Odluke koja se odnosi na stipendiranje navode uslove, kriterijume i koje kategorije sportista mogu biti stipendirani i u kom mesečnom iznosu. Takođe, su navedeni načini apliciranja, potrebna dokumentacija, obrasci i rokovi podnošenja predloga programa.