Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li finansiranje redovne delatnosti kluba može da bude predmet prijave na javni poziv?

Javni poziv za finansiranje zadovoljavanja potreba i interesa građana u JLS se objavljuje samo za posebne programe iz člana 137. st. 1. tač. 4), 9), 11) i 15) Zakona o sportu, i tu ne spada “redovna delatnost” sportskog kluba.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li nosilac programa kome su odobrena manja sredstva može da prilikom dostavljanja revidiranog programa izmeni finansijski plan (strukturu troškova) tako da uključuje novu vrstu troška koji nije bio predviđen u razmatranom predlogu programa koji se sufinansira iz budžeta JLS?

Prema čl. 32. st. 6. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta,  a u vezi čl. 138. st. 1. Zakona o sportu, ako su nosiocu programa za realizaciju odobrenog programa dodeljena manja sredstva od sredstava navedenih u finansijskom planu programa, nosilac programa je obavezan da pre zaključenja ugovora o realizovanju programa dostavi JLS dopunu, odnosno izmenu predloženog programa usaglašenu sa visinom odobrenih sredstava (revidirani predlog programa) na odgovarajućem obrascu, a u suprotnom će se smatrati da je odustao od zaključenja ugovora. Ukoliko u odluci o dodeli manjih sredstava od sredstava navedenih u finansijskom planu programa nije opredeljeno za koju programsku celini ili koje programske aktivnosti se dodeljuju sredstva, onda revidirani finansijski plan ne mora da se podudara po vrstama troškova koji su bili predviđeni u prvobitnom predlogu programa, jer nosilac programa mora da celokupan program naknadno prilagodi visini odobrenih sredstava, što uključuje i pojedine troškove realizacije planiranih programskih aktivnosti.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Ako se program rada gradskih granskih saveza sastoji iz više programskih celina, da li savez može da podnese zahtev za izmenu (prenamenu) sredstava sa jedne programske celine na drugu i da tom prilikom izmeni finansijski plan (strukturu troškova), tj. zahteva novu vrstu troška?

U skladu sa čl. 32. st. 7-12. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, nosilac godišnjeg programa može u toku godine da podnese zahtev za izmenu i/ili dopunu odobrenog godišnjeg programa, uključujući i budžet (finansijski plan) programa, ukoliko objektivne okolnosti to zahtevaju, sa opisom razloga usled kojih zahteva izmenu i/ili dopunu odobrenog godišnjeg programa. Pod objektivnim okolnostima naročito se podrazumevaju: novonastale aktivnosti koje nisu mogle da budu planirane pri predlaganju godišnjeg programa, uopšte ili na odgovarajući način, a koje utiču na kvalitet realizacije ciljeva i efekata godišnjeg programa, povećanje broja učesnika u realizaciji godišnjeg programa koji su neophodni za uspešnu realizaciju ciljeva i efekata odobrenog godišnjeg programa, obezbeđenje neophodnih uslova za realizaciju godišnjeg programa (smeštaj, zakup, prevoz, medicinska zaštita, i dr.), nužnost dodatnog angažovanja partnerskih organizacija na realizaciji godišnjeg programa, vreme realizacije godišnjeg programa i dinamiku realizacije, obuhvat lica koja su korisnici efekata godišnjeg programa, finansijski plan programa (po izvorima i vrstama troškova) i dinamički plan korišćenja sredstava, kao i druge okolnosti koje su od značaja za uspešno realizovanja ciljeva i postizanje planiranih rezultata odobrenog godišnjeg programa. Uz zahtev za izmenu/dopunu programa nosilac godišnjeg programa obavezno podnosi predlog revidiranog odobrenog godišnjeg programa na odgovarajućem propisanom obrascu utvrđenom Pravilnikom. O zahtevu se  sprovodi procedura i odlučuje u skladu sa redovnom procedurom za odobravanje programa ukoliko se istim zahteva izmena budžeta programa koja podrazumeva povećanje odobrenih sredstava. Ukoliko se zahtev odobri, nadležni organ JLS sa nosiocem godišnjeg programa zaključuje aneks ugovora. Ako su nosiocu programa po zahtevu odobrena manja sredstva od sredstava navedenih u zahtevu, nosilac programa je obavezan da pre zaključenja aneksa ugovora podnese revidirani predlog programa, a u suprotnom će se smatrati da je odustao od zaključenja aneksa ugovora.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li se za svaku uplatu koju klub dobije podnosi periodični izveštaj kako bi mu se uplatila sledeća rata?

Prema čl. 34. st. 2-4. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, a u vezi čl. 138. st. 1. Zakona o sportu, periodični izveštaj o realizaciji programa se podnosi u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala u toku realizacije programa, na propisanom obrascu, ako ugovorom o realizaciji programa nije drugačije ugovoreno ili ako nije od nosioca zatraženo vanredno podnošenje izveštaja. JLS može zatražiti da se uz periodični izveštaj dostavi i celokupna dokumentacija vezana za izvršena plaćanja (izvodi, računi i dr.). Naredna avansna uplata budžetskih sredstava se neće uplaćivati onim nosiocima programa koji ne dostave periodični izveštaj.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Ukoliko se rebalansom buđžeta planiraju dodatna finansijska sredstva za finansiranje sportskih udruženja, da li JLS može u toku jedne godine da raspiše dva javna poziva za podnošenje godišnjih programa?

U skladu sa članom 113. i 117. Zakona o sportu, godišnji programi se izvršavaju prema propisanom programskom kalendaru, a ne putem javnih poziva. Samo se posebni programi izvršavaju po javnom pozivu. Ako se rebalansom budžeta obezbede dodatna srestva za finansiranje sporta u JLS, ona mogu da se koriste sa finansiranje godišnjih programa iz čl. 114. stav 3. Zakona o sportu, ili za naknadno proširenje programskih aktivnosti iz već odobrenih godišnjih programa, u skladu sa članom 32. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta.