Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Koliki je prosečan iznos stipendije u JLS i da li se isplaćuje za svih 12 meseci?

U članu 138. Zakona o sportu se navodi: „Jedinica lokalne samouprave preko nadležnih organa uređuje bliže uslove, kriterijume i način i postupak dodele sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno odobrenje programa za zadovoljenje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji JLS i načina javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje, odobrenim programima i realizaciji odobrenih programa.“

Takođe u članu 141. Zakona o sportu se navodi da „Autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave mogu da utvrde kategorizaciju organizacija u oblasti sporta sa svoje teritorije, vodeći računa o nacionalnim kategorizacijama sportova i nacionalnih granskih sportskih saveza i specifičnim potrebama i interesima autonomne pokrajne, odnosno jedinice lokalne samouprave.“

Ukoliko je JLS donela Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje  vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane  pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama, on bi trebalo da ima odredbe koje propisuju iznose stipendija za sportiste prema njihovoj kategorizaciji. Ako se navedeni Pravilnik odnosi na nacionalne granske sportske saveze, treba ga prihvatiti sa rezervom u smislu eventualnih maksimalnih novčanih iznosa. 

Jedinice lokalne samouprave, samostalno, svojim pravilnicima koji se odnose na finansiranje oblasti sporta (stipendije i nagrade), bliže određuju uslove odobravanja, vremenski rok (koji je po pravilu godinu  dana za tekuću godinu), a takođe i o pojedinačnom i ukupnom novčanom  iznosu stipendija i nagrada u zavisnosti od rangiranja i kategorizacije  sportova i sportista.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li se javno obaveštenje za nagrađivanje i stipendiranje sportista u 2020. godini raspisuje u decembru 2019. godine ili u januaru 2020. godine? U pitanju su rezulati koji su postignuti u 2019. godini.

Javno obaveštenje – Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta – Stipendiranje mladih perspektivnih sportista i dodela novčanih nagrada po pravilu se donosi početkom godine, nakon što se sumiraju rezultati za prethodnu godinu, odnosno kategorišu sportisti na osnovu ostvarenih rezultata u prethodnoj godini.

Ukoliko je JLS donela Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta trebalo bi da navedeni pravilnik sadrži odredbe koje bliže propisuju uslove za apliciranje za ovu vrstu finansiranja. Uslovi konkursa moraju biti u saglasnosti sa ovim Pravilnikom.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Kako bi trebalo da budu definisana radna mesta u sportskom savezu opština? Da li su ugovori u sportskom savezu definisani nekom zakonskom regulativom?

Zakon o sportu Republike Srbije u članu 25. stav 1. navodi: „Ostala fizička lica u sistemu sporta su sportski stručnjaci koji obavljaju stručni rad iz člana 27. stav 1. ovog zakona i stručnjaci u sportu koji obavljaju druge stručne poslove u sportu, u skladu sa zakonom.“

Dalje u istom članu stav 4. navodi se: „Stručnjaci u sportu su lica drugih zanimanja koja imaju odgovarajuće obrazovanje za te vrste poslova i doprinose ostvarivanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, u skladu sa zakonom.“

U članu 31. Zakona o sportu, stav1. i 2. – „Sportski stručnjak može da zasnuje radni odnos sa organizacijom u oblasti sporta zaključenjem ugovora o radu, u skladu sa zakonom ili zaključuje ugovor o stručnom angažovanju. Sportski stručnjak zasniva radni odnos sa organizacijom u oblasti sporta zaključenjem ugovora o radu, na neodređeno vreme ili na određeno vreme najduže do pet godina.“

Sve detalje u vezi angažovanja sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu – ugovori, zarade i ostalo je detaljno navedeno u ovom članu zakona.

Sportski savez jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o sportu, svojim Statutom, brojem sportskih organizacija u svom članstvu, srazmerno sredstvima koje dobija iz budžeta grada/opštine za svoj godišnji program, može definisati radna mesta u svojoj organizaciji imajući u vidu da samo deo sredstava iz svog programa može nameniti za zarade zaposlenih po ugovoru ukoliko  se time ne ugrožava osnovni cilj godišnjeg programa teritorijalnog sportskog saveza. Uz sve to, i jedinica lokalne samouprave, prilikom odobravanja godišnjeg programa mora da ima u vidu značaj i obim sredstava koja bi bila namenjena na ovoj poziciji programa i da je prema potrebi prihvati ili koriguje.


Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li lokalna samouprava može naknadna sredstva iz budžeta dodeliti nekoj sportskoj organizaciji, a da organizacija (klub, savez ili sl.) nije predvidela troškove za tekuću godinu ili su se ti troškovi uvećali?

Članom 138. stav 1. i 2. Zakona o sportu i Zakonom o budžetskom sistemu je predviđeno da ako postoje sredstva predviđena budžetskom rezervom, odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave eventualno mogu seodobriti naknadna sredstva, ali samo po posebnom programu i ukoliko je navedena sportska organizacija aplicirala za navedena sredstva u tekućoj godini u skladu sa važećim zakonom, podzakonskim aktima, u predviđenom roku i važećim pravilnikom jedinice lokalne samouprave (tzv. Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta).

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Koji je postupak za odobrenje personalnog asistenta? Da li se upućuje Interresornoj komisiji ili direktno opštini?

Članom 4. Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom („Službeni glasnik RS“, broj 80/2018.) definiše tri grupe mera. U poslednjoj grupi koja podrazumeva ostale mere dodatne podrške iz sistema obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite o kojima Komisija informiše roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i odraslog i upućuje ih na nadležne institucije je i mera lični pratilac. Kako usluga ličnog pratioca ne spada u prvu grupu mera koje se realizuju na osnovu mišljenja Komisije, dodeljivanje i ukidanje prava donosi pružalac usluge ličnog pratioca.

Usluga ličnog pratioca je usluga socijalne zaštite i regulisana je Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.