Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Sistem lokalne samouprave

Da li zaposleni u JLS imaju pravo, u skladu sa clanom 51. stav 1. tačka 11) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS, na drugu solidarnu pomoc za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja?

Pravo na solidarnu pomoć za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja u skladu sa članom 51. stav 1. tačka 11) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS ostvaruje se ukoliko su sredstva obezbeđena u budžetu lokalne samouprave, kao i ako lokalna samouprava ima propisane kriterijume i merila za dodelu ove pomoći. 

Kriterijumi i merila uređuju se opštim aktom. Istim aktom trebalo bi propisati, između ostalog, i način podnošenja zahteva za solidarnu pomoć za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja, kao i dokaze koji se podnose kao potpora zahtevu.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Ukoliko članu Interesorne komisije prestane radni odnos u ustanovi u kojoj je do tada radio, zbog odlaska u penziju, a i dalje radi u struci sa validnom licencom za rad, da li i na koji način je moguće da se angažovanje ovakvog člana Interesorne komisije nastavi, a samim tim i omogući nesmetano funkcionisanje rada Komisije?

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom ("Sl. glasnik RS", br. 80/18), članom 5. propisuje da se stalni član Komisije razrešava dužnosti pre isteka roka na koji je imenovan, u sledećim slučajevima:

  1. na svoj zahtev;
  2. ako ne obavlja ili neodgovorno obavlja poslove;
  3. ako ne dođe na tri sastanka Komisije zaredom;
  4. ako mu prestane radni odnos u ustanovi u kojoj radi; 
  5. ako se naknadno utvrdi da nema iskustvo rada u struci od najmanje tri godine.

S obzirom na to, da Komisiju kao radno telo obrazuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove društvenih delatnosti i da stalne članove Komisije i njihove zamenike imenuje nadležni organ, u slučaju da je stručnjak iz te oblasti deficitaran, osnivač treba da razmotri sve raspoložive resurse kako bi se omogućio nesmetani rad Komisije.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li Gradsko veće donosi odluku o broju i visini stipendija i nagrada pre raspisivanja javnog konkursa?

Gradsko veće može doneti odluku o broju i visini stipendija i nagrada nakon usvajanja plana budžeta JLS za narednu godinu i ukoliko su u budžetu predviđena sredstva za tu namenu i u skladu sa tim iznosom.

Pojedine jedinice lokalne samouprave u okviru Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta, a prema Odluci o budžetu JLS za tu godinu, navode i utvrđene ukupne iznose namenjene godišnjim sportskim organizacijama i stipendiranju perspektivnih sportista. U delu Odluke koja se odnosi na stipendiranje navode uslove, kriterijume i koje kategorije sportista mogu biti stipendirani i u kom mesečnom iznosu. Takođe, su navedeni načini apliciranja, potrebna dokumentacija, obrasci i rokovi podnošenja predloga programa.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Koliki je prosečan iznos stipendije u JLS i da li se isplaćuje za svih 12 meseci?

U članu 138. Zakona o sportu se navodi: „Jedinica lokalne samouprave preko nadležnih organa uređuje bliže uslove, kriterijume i način i postupak dodele sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno odobrenje programa za zadovoljenje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji JLS i načina javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje, odobrenim programima i realizaciji odobrenih programa.“

Takođe u članu 141. Zakona o sportu se navodi da „Autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave mogu da utvrde kategorizaciju organizacija u oblasti sporta sa svoje teritorije, vodeći računa o nacionalnim kategorizacijama sportova i nacionalnih granskih sportskih saveza i specifičnim potrebama i interesima autonomne pokrajne, odnosno jedinice lokalne samouprave.“

Ukoliko je JLS donela Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje  vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane  pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama, on bi trebalo da ima odredbe koje propisuju iznose stipendija za sportiste prema njihovoj kategorizaciji. Ako se navedeni Pravilnik odnosi na nacionalne granske sportske saveze, treba ga prihvatiti sa rezervom u smislu eventualnih maksimalnih novčanih iznosa. 

Jedinice lokalne samouprave, samostalno, svojim pravilnicima koji se odnose na finansiranje oblasti sporta (stipendije i nagrade), bliže određuju uslove odobravanja, vremenski rok (koji je po pravilu godinu  dana za tekuću godinu), a takođe i o pojedinačnom i ukupnom novčanom  iznosu stipendija i nagrada u zavisnosti od rangiranja i kategorizacije  sportova i sportista.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li se javno obaveštenje za nagrađivanje i stipendiranje sportista u 2020. godini raspisuje u decembru 2019. godine ili u januaru 2020. godine? U pitanju su rezulati koji su postignuti u 2019. godini.

Javno obaveštenje – Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta – Stipendiranje mladih perspektivnih sportista i dodela novčanih nagrada po pravilu se donosi početkom godine, nakon što se sumiraju rezultati za prethodnu godinu, odnosno kategorišu sportisti na osnovu ostvarenih rezultata u prethodnoj godini.

Ukoliko je JLS donela Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta trebalo bi da navedeni pravilnik sadrži odredbe koje bliže propisuju uslove za apliciranje za ovu vrstu finansiranja. Uslovi konkursa moraju biti u saglasnosti sa ovim Pravilnikom.