Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Sistem lokalne samouprave

Da li su zaposleni koja obavlјaju poslove bezbednosti (pri čemu se misli na bezbednost i zdravlјe na radu i bezbednost u smislu protivpožarne zaštite) službenici?

S obzirom na opis i sadržinu poslova, koji proizilazi iz Zakona o bezbednosi i zdravlјu na radu („Sl.glasnik RS“ broj 101/05 i 91/15) zaposleni koji obavlјa ove poslove je službenik.

Sistem lokalne samouprave

Da li osnovna unutrašnja organizacona jedinica može u svom sastavu da ima dve ili više užih unutrašnjih organizacionih jedinica čiji je sastav takav da je rukovodilac jedne uže unurašnje organizacione jedinice nameštenik a druge samostalni savetnik?

U praksi može doći do situacije da rukovodilac jedne uže organizacione jedinice bude nameštenik, a rukovodilac druge uže organizacione jedinice službenik. Članom 21. Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u AP i JLS propisano je da radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (načelnici odelјenja, šefovi odseka, rukovodioci grupa i drugi) mogu da se razvrstaju u zvanja višeg savetnika, samostalnog savetnika, saradnika i višeg referenta.

Radno mesto rukovodioca uže unutrašnje jedinice ne može biti razvrstano u zvanje niže od zvanja ostalih radnih mesta u njoj.

Članom 14. Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u AP i JLS propisano je da nameštenik može da rukovodi samo onom užom unutrašnjom jedinicom u kojoj isklјučivo rade nameštenici.

Dakle, uz praćenje odrebi Zakona i navedenih uredbi ne postoje prepreke da rukovodilac jedne uže organizacione jedinice bude nameštenik, a rukovodilac druge uže organizacione jedinice službenik.

Sistem lokalne samouprave

Da li u Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta treba sistematizovati radno mesto za matičare sa srednjom stručnom spremom, obzirom da imamo matičare sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom a mišlјenje upravne inspekcije je da se oni ne mogu u Pravilniku naći sa posebno sistematizovanim radnim mestom (već za njihov broj treba uvećati broj radnih mesta u višoj-visokoj stručnoj spremi)?

Kako poseban Zakon o matičnim knjigama uređuje uslove za obavlјnje poslova matičara i da to može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine (član 11. Zakona o matičnim knjigama), te da je članom 89. Zakona propisano da matičari i zamenici matičara koji na dan stupanja na snagu ovog zakona nemaju visoko obrazovanje, nastavlјaju da obavlјaju poslove matičara ako polože poseban stručni ispit za matičara u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona, to znači da nije moguće da matičar sa srednjom stručnom spremom obavlјa poslove matičara u zvanju saradnika već će biti raspoređen u skladu sa stručnom spremom i u odgovarajućem zvanju (referenta ili višeg referenta) i u odnosu na to zvanje primati platu.

U praksi imaćemo matičare odnosno zamenike matičara sa stečenim visokim obrazovanjem od 240 ESPB bodova i određena zvanja u skladu sa tim, visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova i određena zvanja u skladu sa tim (viši saradnik i saradnik), sa višim obrazovanjem i određeno zvanje u skladu sa tim (mlađi saradnik) i sa srednjim obrazovanjem i određena zvanja u skladu sa tim (referent i viši referent) i plate u skladu sa tim zvanjima.

Sistem lokalne samouprave

U vezi datih modela Pravilnika imam sledeće pitanje. Da li i gradovi koji imaju više uprava donose jedinstveni pravilnik, ili kao i do sada svaka pojedinačna gradska uprava donosi svoj pravilnik?

Članom 58. Zakona o zaposlenima je propisano da se radna mesta i njihovo razvrstavanje po zvanjima uređuju Pravilnikom.

U jedinicama lokalne samouprave u kojima je organ uprave organizovan u više uprava za pojedine oblasti, načelnik uprave u okviru koje se obavlјaju opšti, pravni ili normativni poslovi, priprema objedinjen predlog Pravilnika iz stava ovog člana, koji dostavlјa Veću na usvajanje.

Dakle, svaka uprava dostavlјa predloge pravilnika za konkretnu upravu načelniku uprave u okviru koje se obavlјaju opšti, pravni ili normativni poslovi, koji potom priprema objedinjeni predlog Pravilnika, a koji sadrži i predloge pravilnika pravobranilaštva, službe interne revizije itd., i dostavlјa ga veću na usvajanje.

Sistem lokalne samouprave

Molim vas tumačenje odredbe člana 4, stav 3 Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouoprave, a u vezi sa radnim mestom u kabinetu izabranog lica u organu autonomne pokrajine, konkretno šef kabineta (predsednika Skupštine APV), dilema je da li je šef kabineta službenik ili funkcioner, s obzirom da su tačno razvrstana i navedeni radna mesta službenika na položaja u članu 7 i 8 Uredbe, te istim nije obuhvaćen šef kabineta , koji je trenutno postavlјeno lice? Ako je funkciner , da li se navodi u pravilniku u sistematizaciji ako rukovodi kabinetom kao posebnom organizacionom jedinicom?

U kontekstu JLS šef kabineta nije funkcioner. Šef kabineta je službenik, preciznije šef kabineta je službenik na izvršilačkom radnom mestu.