Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Priprema i upravljanje projektima

Koliko uzroka je potrebno definisati u okviru analize problema?

Što više. Naime, identifikacija uzroka u okviru analize problema treba da ide toliko duboko, da bi se njome: 

a) identifikovali svi uzroci problema, kojim se projekat bavi i 

b) došlo do onog nivou uzroka, koje je veoma lako transformisati u konkretnu aktivnost, koja će se uključiti u projekat.

Priprema i upravljanje projektima

Da li NVO sektor mora biti uključen kao projektni partner?

Bitno je izgraditi partnerstvo zato što postoji jasna komplementarnost i podela projektnih zadataka i odgovornosti među vama, a ne samo da bi se zadovoljio formalni zahtev.

Priprema i upravljanje projektima

Da li "uklonjena divlja deponija" može da bude opšti cilj projekta?

Ne. U okviru EU projekata, uglavnom se zahteva da opšti cilj projekta bude vezan za neku konkretnu društvenu promenu vezano za život ljudi.

Priprema i upravljanje projektima

Da li je iIzgradjena sportska hala" adekvatno formulisan indikator?

Ne. Ova formulacija je više pogodna da bude korištena kao očekivani rezultat.

Priprema i upravljanje projektima

Da li se pripremne analize uključuju u projektnu dokumentaciju?

Uglavnom se pozivima na projekat ne zahteva od aplikanata da ih podnose, ali ukoliko se smatra da finalni produkt neke od analiza može dobro da ilustruje vaš proces planiranja projekta, može se priložiti uz projektni formular.