Pitanja i odgovori

Sistem lokalne samouprave

Kаkаv ćе biti stаtus zаpоslеnih u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе kојi sаdа vеć imајu rаdni оdnоs nа nеоdređеnо vrеmе u оpštinskој/grаdskој uprаvi? Da li zaposleni u kabinetu po novom Zakonu može nakon prestanka funkcije izabranog lica da se rasporedi na druga radna mesta u gradskoj/opštinskoj upravi?

Napomena: odgovor na pitanje je izmenjen

Zаpоslеni nа nеоdrеđеnо vrеmе u оpštinskој/grаdskој uprаvi оstајu zаpоslеni nа nеоdrеđеnо vrеmе u оpštinskој/grаdskој uprаvi, bеz оbzirа štо su do pоčеtkа primеnе Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе оbаvlјаli pоslоvе u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе. Međutim, Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i JLS eksplicitno predviđa da se na radnim mestima koja su sistematizovana u kabinetima gradonačelnika i predsednika opština radni odnosi zasnivaju na određeno vreme dok traje dužnost tog izabranog lica. Prema tome sva lica koja se zaposljavaju na radnim mestima u kabinetu, radni odnos mogu zasnovati samo na odredjeno vreme. Dakle, lica koja su već zasnovala radni odnos na neodređeno vreme bi morala da izaberu, da li žele da od 1. decembra 2016. godine budu rasporedjeni unutar unutrašnjih organizacionih jedinica na odgovarajućem radnom mestu na kome nastavljaju radni odnos na neodređeno vreme ili na radnom mestu u kabinetu gradonačelnika/predsednika opštine, u radnom odnosu na određeno vreme dok traje dužnost gradonačelnika/predsednika opštine. U skladu sa tim, lica koja nastave od 1. decembra 2016. godine da rade na radnim mestima u kabinetu gradonačelnika/predsednika opština neće moći nakon prestanka mandata izabranog lica da se rasporede na radnim mestima u opštinskoj/gradskoj upravi, već im prestaje radni odnos.

Obrazloženje napomene: Imajući u vidu usvajanje podzakonskih akata i izradu Modela pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u upravi, potrebno je izmeniti odgovor na pitanje koje se odnosi na status zaposlenih u kabinetu i njihove mogućnosti da se rasporede nakon prestanka mandata izabranog lica u gradsku/opštinsku upravu. U skladu sa tim SKGO objavljuje novi iznad navedeni odgovor na ovo pitanje. 
Ukoliko pojedinačni gradovi i opštine u skladu sa konkretnim situacijama, budu imali potrebu za dodatnim pojašnjavanjem ovog pitanja, treba da se obrate Ministarstvu državne upravi i lokalne samouprave za dobijanje mišljenja ovog ministarstva.