ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Projekti

 • Štampaj
Sakrij filter
 • giz.jpg
  Početak 01.11.2017. Kraj 30.12.2019. Aktuelan projekat

  Projekat “Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou”

  Projekat "Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou" ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da upravljaju resursima i podižu kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi uz poštovanje principa dobrog upravljanja.  Projekat koji će se realizovati u periodu od novembra 2017. do decembra 2019. godine, sprovodi Stalna konferencija gradova  i opština - Savez gradova i opština Srbije, uz finansijsku podršku nemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, obezbeđenu u okviru GIZ projekta "Podrška reformi javne uprave u Srbiji". 

  Opšti cilj projekta je unapređenje upravljanja i kvaliteta pruženih usluga građanima.

  Detaljnije
 • eu_logo_38852.png
  Početak 07.04.2017. Kraj 07.04.2020. Aktuelan projekat

  Program Exchange 5

  Exchange 5 je namenjen gradovima i opštinama u Srbiji, kao podrška za efikasno upravljanje imovinom i podrška u strateškom planiranju i programskom budžetiranju. Glavni modaliteti podrške su dodeljivanje sredstava gradovima i opštinama putem grant šeme i tehnička pomoć. U tom smislu, pojedine programske aktivnosti dizajnirane su tako da obuhvataju sve lokalne samouprave u Srbiji, dok će u druge biti uključen samo ograničen broj izabranih po konkursu za konkretnu podršku.

  Detaljnije
 • UNDP_logo_jpg.jpgSWE3FRGB_eng.jpg
  Početak 15.07.2016. Kraj 30.07.2018. Aktuelan projekat

  Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama

  Komponenta projekta na kojoj je partner SKGO ima za cilj povećanje transparentnosti javnih finansija na lokalnom nivou, kroz promovisanje dobre prakse upravljanja javnim finansijama, uvođenjem portala za praćenje pripreme i izvršenja budžeta (javni budžetski portali - JBP) u 10 pilot lokalnih samouprava.

  Detaljnije
 • SWE3FRGB_eng.jpg
  Početak 15.04.2016. Kraj 31.03.2020. Aktuelan projekat

  PODRŠKA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U SRBIJI NA PUTU PRIDRUŽIVANJA EU: UNAPREĐENJE KVALITETA USLUGA, DIJALOGA ZAINTERESOVANIH STRANA I EFIKASNOSTI LOKALNE ADMINISTRACIJE

  Cilj Programa je podrška i dalja priprema gradova i opština u Srbiji za pridruživanje EU kroz unapređenje kvaliteta usluga, jačanje dijaloga između ključnih aktera i omogućavanje efikasnije lokalne administracije, u skladu sa principima dobre uprave i rodnom ravnopravnošću. Ovaj četvorogodišnji program koji finansira Kraljevina Švedska (posredstvom Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju - Sida) realizuje Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnim vlasti i regiona (SALAR).

  Detaljnije
 • Početak 01.05.2015. Kraj 30.05.2018. Aktuelan projekat

  LADDER - Lokalne vlasti kao pokretači obrazovanja i podizanja svesti građana u oblasti politika razvoja

  Stalna konferencija gradova i opština je partner na trogodišnjem projektu LADDER  u kojem učestvuje još 26 partnera i 20 pridruženih članova iz čak 18 država Evropske unije i 17 država koje nisu članice EU. Lider na projektu je  ALDA (European Association for Local Democracy), a projekat je finansijski podržan od strane EuropeAid.

  Osnovni cilj projekta je da se ojačaju kapaciteti lokalnih vlasti u sprovođenju EU DEAR (Development Education and Awareness Raising) politika, ali i poveća saradnja EU sa njenim susedima.

  Detaljnije
 • swiss_logo.JPG
  Početak 01.07.2014. Kraj 30.04.2018. Aktuelan projekat

  Institucionalna podrška SKGO - druga faza

  Posle uspešno sprovedene prve faze projekta ‘'Institucionalna podrška SKGO'', saradnja sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) nastavljena je pružanjem podrške Stalnoj konferenciji gradova i opština kroz drugu fazu ovog projekta. Druga faza ovog projekta takođe je usmerena na podršku sprovođenju Strateškog plana SKGO u oblasti zastupanja, tj. relevantnim aktivnostima SKGO koje su kroz prvu fazu unapređene, a koje će kroz novu fazu biti dalje profilisane i ojačane.

  Detaljnije