Projekti

Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou

Projekat "Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou" ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da upravljaju resursima i podižu kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi uz poštovanje principa dobrog upravljanja.   Projekat koji će se realizovati u periodu od novembra 2017. godine do decembra, 2019. godine, sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje u okviru GIZ projekta “Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji”.

Opšti cilj projekta je unapređenje upravljanja i kvaliteta pruženih usluga građanima.

Kako bi se ovaj cilj ostvario, projektne aktivnosti su usmerene ka dva specifična cilja, odnosno odvijaju se kroz dve komponente projekta:  

  1. Jedinice lokalne samouprave kroz razvoj Indeksa dobrog upravljanja (IDU) imaju na raspolaganju operacionalizovane pokazatelje dobrog  upravljanja i alat za učenje
  2. Administrativna efikasnost i delotvornost su unapređene u najmanje 15 jedinica lokalne samouprave kroz sprovođenje paketa podrške lokalnim samoupravama

U okviru komponente 1 projekta, kroz razvoj Indeks dobrog  upravljanja, svim jedinicama lokalnih samouprava će biti na raspolaganju online instrument kojim će moći da utvrde postojanje i mere kvalitet sopstvenih administrativnih procedura u odnosu na zakonske obaveze i najbolje prakse u oblastima dobrog upravljanja kao što su: (1) predvidivost i efikasnost lokalne administracije; (2) odgovornost i antikorupcija; (3) otvorenost, transparentnost  i participacija i  (4) jednakost i nediskriminacija.

Indeks dobrog upravljanja će biti razvijen u neposrednoj saradnji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština i UNOPS-a, a uz punu konsultaciju sa drugim državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i nevladinim organizacijama/partnerima relevantnim za oblast dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Indeks dobrog upravljanja će se metodološki primarno bazirati na već postojećem instrumentu, koji je razvila Stalna konferencija gradova i opština za vrednovanje učinka lokalnih samouprava u različitim oblastima (Upravljanje ljudskim resursima, Lokalne finansije i lokalna poreska uprava, Lokalni ekonomski razvoj, Ruralni razvoj i dr.).

U okviru komponente 2 projekta, 15 lokalnih samouprava će biti direktno podržano u procesu unapređenja administrativne efikasnosti i delotvornosti, kroz sprovođenje "Paketa podrške opštinama".  Paketi podrške opštinama su metodološki alat koji je razvila Stalna konferencija gradova i opština i predstavljaju direktnu konsultantsku podršku prilagođenu konkretnim potrebama lokalnih samouprava u određenoj specifičnoj oblasti iz nadležnosti lokalne samouprave. Opštinski paketi podrške uključuju: direktnu stručnu podršku jedinicama lokalne samouprave u cilju unapređenja izabranih usluga, procedura i dokumenata; obuke, savetodavnu podršku i konsultacije i mentorstvo po potrebi, kao i podršku primeni dobrih praksi kroz razmenu iskustava sa kolegama i povezivanje sa drugim jedinicama lokalne samouprave.

Paketi podrške opštinama će pružiti podršku odabranim JLS da unaprede efikasnost i delotvornost administrativnih procesa i unutrašnje organizacije, kao i da pruže doprinos standardizaciji lokalnih administrativnih procedura i njihovoj harmonizaciji sa reformisanim pravnim okvirom.