Projekti

Institucionalna podrška SKGO - druga faza

Posle uspešno sprovedene prve faze projekta ‘'Institucionalna podrška SKGO'', saradnja sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) nastavljena je pružanjem podrške Stalnoj konferenciji gradova i opština kroz drugu fazu ovog projekta.

Druga faza ovog projekta takođe je usmerena na podršku sprovođenju Strateškog plana SKGO u oblasti zastupanja, tj. relevantnim aktivnostima SKGO koje su kroz prvu fazu unapređene, a koje će kroz novu fazu biti dalje profilisane i ojačane. SKGO će, naime, biti podržana da i u narednom periodu efikasno i aktivno sprovodi funkciju zastupanja i predstavljanja interesa lokalnih vlasti prema nacionalnim vlastima i da obezbedi podršku reformama u praksi.

Aktivnosti u okviru nove faze projekta predstavljaju glavni deo aktivnosti SKGO u oblasti zastupanja i biće direktno usmerene ka implementaciji ključnih interesa lokalnih samouprava koji su definisani u strateškim i programskih dokumentima SKGO, kao i kroz delovanje njenih organa i tela.

Prema pravcima delovanja, aktivnosti projekta razdvojene su na dve međusobno komplementarne komponente: 1) nastavak lobiranja i zastupanja interesa prema nacionalnim vlastima i 2) zagovaranje i podrška sprovođenju reformi (javne politike, strategije i propisi) na lokalnom nivou.

Predviđeno je da projekat traje od jula 2014. do maja 2018. godine, a celokupan budžet projekta iznosi 2.815.000,00 evra.