ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Obrasci i Uputstva za lokalne programe mera podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja za 2017. godinu

  • Štampaj

Krajem decembra 2017. godine raspisan je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije, a 4. januara 2018. godine drugi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora. 26. februara 2018. godine potvrđeno je da više nema blokirajućih nalaza za sprovođenje IPARD 2 programa od strane Direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj EU.

Zbog toga, bila je potrebna izmena u Pravilniku o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja („Službeni glasnik RS", broj 24/15, 111/15, 110/16), u tom smislu što je „Obrazac 1" zamenjen novim. Tačnije, izmenjen je prilog  „Šifarnik mera".

Zainteresovani korisnici mogu ispod preuzeti Obrazac 1 i Pravilnik o izmeni pravilnika a isti dokumenti će biti postavljen i na sajtu Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede: http://www.minpolj.gov.rs/dozvole-i-obrasci/

Objavljujemo i primer specifičnih kriterijuma po pitanju broja grla, kapaciteta i površina pod zasadima odgovarajućih kultura u zavisnosti od sektora za koji korisnici konkurišu, a kojih moraju da se pridržavaju u svojim programima za određene mere, kako ne bi došlo do preklapanja korisnika, odnosno dvostrukog finansiranja. Naravno to ne znači da korisnici ne treba da imaju i druge specifične kriterijume u skladu sa njihovim potrebama i važećim zakonskim propisima.

Skrećemo pažnju jedinicama lokalne samouprave koje su pripremile program mera na starom obrascu i poslale ga radi dobijanja saglasnosti MPŠV, a još uvek nisu dobili istu, da povuku navedene predloge programa i pošalju na saglasnost nove predloge programa, a usklađene sa izmenama pravilnika i specifičnim kriterijumima.

Rok za dostavljanje izveštaja za programe koji su realizovani u 2017.  godini je 31. mart 2018. godine. Potrebno je da se izveštaji dostave u elektronskoj formi na e-mail ljiljana.simic@minpolj.gov.rs  i poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina 22-26.

Za dodatne informacije u vezi sa merama ruralnog razvoja, korisnici se mogu obratiti  Sektoru za ruralni razvoj: Ljiljani Simić na telefon 011 3348 - 424 e-mail ljiljana.simic@minpolj.gov.rs ili Slobodanu Živanoviću na telefon 011/3348-051 i e-mail slobodan.zivanovic@minpolj.gov.rs.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU

OBRAZAC 1

PRIMER SPECIFIČNIH KRITERIJUMA

Nazad