ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Informacije o procesu pripreme programskog budžeta za 2017. godinu i o podršci lokalnim samoupravama u tom procesu

  • Štampaj

U skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija za izradu programskog budžeta i u skladu sa projektnim aktivnostima na programu Institucionalna podrška SKGO - druga faza (SDC), Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) sprovodi niz aktivnosti u cilju podrške svim gradovima i opštinama u procesu pripreme programskog budžeta.

U prve dve godine obavezne primene programskog budžeta u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu (budžetski ciklusi za 2015. i 2016. godinu), SKGO je pripremila inicijalne smernice i modele dokumenata za različite faze ciklusa za budžetske korisnike na lokalnom nivou. Na ovaj način, kao i putem tehničke ekspertize, radionica i čestih konsultacija, SKGO je nastojala da pruži podršku svim gradovima i opštinama i da istovremeno utvrdi pravce unapređenja svih instrumenata podrške u interesu poboljšanja kvaliteta procesa programskog budžetiranja.

Jedna od ključnih novina u ciklusu pripreme budžeta za 2017. godinu odnosi se na izmenu Aneksa 5 Uputstva za izradu programskog budžeta, a koje sadrži uniformnu strukturu programskog budžeta JLS. Naime, analizom kvaliteta programskih budžeta JLS u prve dve godine obavezne primene programske klasifikacije, uočena je potreba da se osigura bolja konzistentnost obuhvata sektora koji su zajednički za budžetske korisnike na svim nivoima vlasti sa jedne strane, i sadržine programa JLS sa druge strane. Primenjene izmene uniformne strukture programskog budžeta JLS stvaraju osnov za bolju transparentnost planiranih rashoda i izdataka, posebno u pogledu prethodno veoma robusnih programa JLS koji su uključivali elemente iz obuhvata više sektora.  U tom smislu, nakon konsultacija koje su tokom 2016. godine zajednički sproveli Ministarstvo finansija i SKGO sa predstavnicima lokalne samouprave i drugih zainteresovanih strana, utvrđena je nova uniformna struktura programskog budžeta JLS koja sadrži 17 (umesto inicijalnih 15) programa i shodno prilagođeni raspored i formulaciju programskih aktivnosti:

U skladu sa revidiranom strukturom programskog budžeta JLS izrađen je i predlog ciljeva i uniformnih indikatora programa i programskih aktivnosti za JLS, a pripremili smo i set prilagođenih dokumenata koji će, nadamo se, olakšati čitav proces pripreme budžeta lokalnih samouprava za 2017. godinu.  Dokumenta možete preuzeti u sekciji koja sledi i koristiti ih u svom daljem radu:

Tokom jeseni 2016. godine, Ministarstvo finansija i SKGO su neposredno podržali gradove i opštine u finalizaciji pripreme budžeta za 2017. godinu održavanjem 12 regionalnih radionica sa obuhvatom svih lokalnih samouprava (iako pomoćna dokumenta nisu posebno prilagođena respektivnim nadležnostima gradskih opština, verujemo da u značajnoj meri mogu biti shodno primenjena i da je podrška kroz radionice bila jednako korisna i za gradske opštine). Prezentacije sa održanih radionica sadrže korisne instrukcije i o drugim tipovima budžetskih klasifikacija u kombinovanju sa programskom, te vas upućujemo da se prilikom pripreme budžeta svakako rukovodite sadžinom ovih prezentacija:

PITANJA I ODGOVORI

U cilju dodatne podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama u procesu primene programskog budžeta, SKGO će i u procesu pripreme budžeta za 2017. godinu nastojati da pruži odgovore na pitanja i komentare koje dobijamo od predstavnika lokalnih samouprava. Pitanja možete postaviti na sledeću adresu: aleksandar.marinkovic@skgo.org


Nazad