ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Informacije o procesu pripreme programskog budžeta za 2017. godinu i o podršci lokalnim samoupravama u tom procesu

  • Štampaj

U skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija za izradu programskog budžeta i u skladu sa projektnim aktivnostima na programu Institucionalna podrška SKGO - druga faza (SDC), Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) sprovodi niz aktivnosti u cilju podrške svim gradovima i opštinama u procesu pripreme programskog budžeta.

U prve dve godine obavezne primene programskog budžeta u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu (budžetski ciklusi za 2015. i 2016. godinu), SKGO je pripremila inicijalne smernice i modele dokumenata za različite faze ciklusa za budžetske korisnike na lokalnom nivou. Na ovaj način, kao i putem tehničke ekspertize, radionica i čestih konsultacija, SKGO je nastojala da pruži podršku svim gradovima i opštinama i da istovremeno utvrdi pravce unapređenja svih instrumenata podrške u interesu poboljšanja kvaliteta procesa programskog budžetiranja.

Jedna od ključnih novina u ciklusu pripreme budžeta za 2017. godinu odnosi se na izmenu Aneksa 5 Uputstva za izradu programskog budžeta, a koje sadrži uniformnu strukturu programskog budžeta JLS. Naime, analizom kvaliteta programskih budžeta JLS u prve dve godine obavezne primene programske klasifikacije, uočena je potreba da se osigura bolja konzistentnost obuhvata sektora koji su zajednički za budžetske korisnike na svim nivoima vlasti sa jedne strane, i sadržine programa JLS sa druge strane. Primenjene izmene uniformne strukture programskog budžeta JLS stvaraju osnov za bolju transparentnost planiranih rashoda i izdataka, posebno u pogledu prethodno veoma robusnih programa JLS koji su uključivali elemente iz obuhvata više sektora.  U tom smislu, nakon konsultacija koje su tokom 2016. godine zajednički sproveli Ministarstvo finansija i SKGO sa predstavnicima lokalne samouprave i drugih zainteresovanih strana, utvrđena je nova uniformna struktura programskog budžeta JLS koja sadrži 17 (umesto inicijalnih 15) programa i shodno prilagođeni raspored i formulaciju programskih aktivnosti:

U skladu sa revidiranom strukturom programskog budžeta JLS izrađen je i predlog ciljeva i uniformnih indikatora programa i programskih aktivnosti za JLS, a pripremili smo i set prilagođenih dokumenata koji će, nadamo se, olakšati čitav proces pripreme budžeta lokalnih samouprava za 2017. godinu.  Dokumenta možete preuzeti u sekciji koja sledi i koristiti ih u svom daljem radu:

Tokom jeseni 2016. godine, Ministarstvo finansija i SKGO su neposredno podržali gradove i opštine u finalizaciji pripreme budžeta za 2017. godinu održavanjem 12 regionalnih radionica sa obuhvatom svih lokalnih samouprava (iako pomoćna dokumenta nisu posebno prilagođena respektivnim nadležnostima gradskih opština, verujemo da u značajnoj meri mogu biti shodno primenjena i da je podrška kroz radionice bila jednako korisna i za gradske opštine). Prezentacije sa održanih radionica sadrže korisne instrukcije i o drugim tipovima budžetskih klasifikacija u kombinovanju sa programskom, te vas upućujemo da se prilikom pripreme budžeta svakako rukovodite sadžinom ovih prezentacija:

 

UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU PROGRAMA

U skladu sa članom 79. Zakona o budžetskom sistemu Ministarstvo finansija objavilo je juna 2017. godine Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa sa ciljem da se odredi način praćenja i izveštavanja o učinku programskog budžeta. Uređenje praćenja i izveštavanja predstavlja nadogradnju sistema za planiranje i izradu programskog budžeta koja učesnicima omogućava da informacije o ostvarenim učincima programa koriste za unapređenje efektivnosti i efikasnosti javne potrošnje, kao i kvaliteta javnih usluga. U okviru svog kontinuiranog angažmana sa lokalnim samoupravama u procesu programskog budžetiranja, SKGO će pružiti i podršku u pogledu primene novog metodološkog dokumenta za praćenje i izveštavanje o učinku programa budući da su obaveze LS u ovom uputstvu posebno apostrofirane. Pozivamo gradove i opštine da se upoznaju sa sadržinom Uputstva i stojimo na raspolaganju za vaše sugestije i za odgovore na vaša pitanja.

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa >>>

 

RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE NA LOKALU

Postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja sprovodi se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu kod budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti. Za zakonito i kvalitetno uvođenje rodne perspektive u proces pripreme i izvršenja budžeta od značaja su i drugi zakonski i strateški tekstovi poput Zakona o ravnopravnosti polova i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period 2016-2018. godine, ali i planski dokumenti usvojeni na nivou lokalne samouprave. U nastojanju da podržimo članice SKGO u novim zadacima i da doprinesemo integrisanju principa rodne ravnopravnosti u budžetsko poslovanje lokalne samouprave, pratimo proces i objavljujemo dokumenta, informacije, primere dobre prakse na lokalu i stojimo na raspolaganju za vaše sugestije i za odgovore na vaša pitanja.

Dopis - Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou >>>

Model za plan za postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja >>>

Plan uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Republike Srbije za 2018. godinu, 31. mart 2017. godine  >>>

PITANJA I ODGOVORI

U cilju dodatne podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama u procesu primene programskog budžeta, SKGO će i u procesu pripreme budžeta za 2017. godinu nastojati da pruži odgovore na pitanja i komentare koje dobijamo od predstavnika lokalnih samouprava. Pitanja možete postaviti na sledeću adresu: aleksandar.marinkovic@skgo.org


Nazad