ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Javni poziv za akreditaciju fizičkih i pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

  • Štampaj

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javni poziv za akreditaciju fizičkih i pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Poziv za akreditaciju biće otvoren do kraja 2017. i obnavljaće se svake kalendarske godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku projekta "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi" koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa ovim ministarstvom i Stalnom konferencijom gradova i opština, a finansira Evropska unija i Savet Evrope, pokrenulo je proces akreditacije pravnih i fizičkih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja. Ovo praktično znači da je svako ko bude želeo da bude realizator programa obuke ili nekog drugog oblika stručnog usavršavanja lokalnih službenika, potrebno da se akredituje kao pravno ili fizičko lice za pružanje obuka u skladu sa kriterijumima akreditacije.

Osnovni cilj ove akreditacije je da se napravi sistem stručnog usavršavanja koji do sada nije postojao, a koji bi počivao na vidljivosti izvođača treninga i drugih oblika stručnog usavršavanja, u skladu sa postavljenim standardima. Na ovaj način biće osiguran ujednačen kvalitet obuka i predavača koji će u budućnosti značajno uticati na profesionalizaciju i karijerni razvoj lokalnih službenika.

Formular za akreditaciju i sva prateća dokumentacija dostupni su na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/savet-za-strucno-usavrsavanje-akreditacija.php i portalu eUprava.

Javni poziv za akreditaciju fizičkih i pravnih lica raspisan je u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Pravilnikom o kriterijumina i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave.

....................................

U cilju primene načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršavanja, a radi davanja stručnih mišljenja i preporuka za njegovo sprovođenje i unapređenje u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Vlada Srbije osnovala je Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Savet je, između ostalog, nadležan da daje mišljenja na predloge organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave za uvođenje programa stručnog usavršavanja, predlaže obavezne elemente opštih i posebnih programa stručnog usavršavanja, predlaže kriterijume i uslove za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja, sarađuje sa gradovima i opštinama i njihovim asocijacijama u cilju sagledavanja njihovih potreba za stručnim usavršavanjem, daje odgovarajuće preporuke i smernice jedinicama lokalne samouprave i dr.

Savet ima predsednika i sedam članova koje je imenovala Vlada Srbije na period od pet godina. Članovi Saveta su:

  • dr Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, predsednik Saveta
  • Ivona Simić, posebni savetnik ministra državne uprave i samouprave, član Saveta
  • Vesna Đukić, generalni direktor Beogradske otvorene škole, član Saveta
  • Prof.dr Vera Milošević, direktor Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija Šabac, član Saveta
  • Ivan Milivojević, pomoćnik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština, član Saveta
  • Nikola Tarbuk, pomoćnik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština, član Saveta
  • Sandra Pantelić, načelnik Gradske uprave grada Beograda, član Saveta
  • Miloš Petrović, načelnik Gradske uprave grada Kraljeva, član Saveta

 

Nazad