ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Kako do kvalitetnih urbanističkih planova

  • Štampaj

Prvi u nizu okruglih stolova organizujemo u Beogradu kako bismo kroz razgovor sa svim važnim učesnicima u procesu kreiranja, urbanističke planove unapredili tako da odgovaraju potrebama svih građana.

Imajući u vidu da je u prethodnom periodu učinjen napor da se u svim jedinicama lokalne samouprave usvoje neophodni, zakonom obavezujući  urbanistički i prostorni planovi, u narednom periodu akcenat ćemo staviti na unapređenje kvaliteta urbanističkih planova i doslednosti u njihovom sprovođenju. Upravo zbog toga, u narednom periodu ćemo uz podršku resornog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture organizovati nekoliko okruglih stolova na temu unapređenja kvaliteta urbanističkih planova.

Prvi okrugli sto na temu „Unapređenje kvaliteta urbanističkih planova kroz  inkluziju" organizujemo u petak, 21. jula 2017. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/8, sa početkom u 10:30 časova.

Ovaj okrugli sto smo posvetili inkluziji jer urbanističko planiranje u svojoj osnovi ima za cilj da kreira regulatorne okvire za razvoj prostora u urbanim sredinama sagledavajući pri tom potrebe svih društvenih grupa. Međutim, često smo svedoci da se urbanisti i planeri nesvesno oglušuju o potrebe društvenih grupa koje su manje vidljive, ranjive ili  marginalizovane. Rezultat su urbanistička rešenja koja ne odgovaraju potrebama svih koji u prostoru borave, stvaraju i žive, i posledično, gradovi koji nisu inkluzivni, bezbedni i otporni.

Polazeći od međunarodno obavezujućih smernica i konvencija čiji je naša država potpisnik, duboko ubeđeni u to da je kreiranje prostora za sve ključ održivog urbanog razvoja, želeli bismo da na okruglom stolu otvorimo diskusiju o nekim specifičnim  aspektima urbanističkog planiranja, kao što su: rodna perspektiva u urbanističkom planiranju i projektovanju, planiranje u podstandardnim naseljima, uključivanje marginalizovanih društvenih grupa u proces planiranja, uvažavanje potreba osoba sa invaliditetom i druge.

Jedno od strateških opredeljenja Stalne konferencije gradova i opština  u aktuelnom Strateškom planu za period 2014. - 2017. godine  u oblasti urbanističkog planiranja je  zalaganje za  unapređenje kvaliteta urbanističkih planova kroz jačanje kapaciteta svih aktera na lokalnom nivou. SKGO je započela aktivnosti koje vode ostvarenju ovog strateškog opredeljenja animiranjem relevantnih strana - okupljanjem imenovanih glavnih urbanista u gradovima i opštinama, zatim kroz izradu analiza koje imaju za cilj sagledavanje različitih aspekata izrade urbanističkih planova i konačno, iniciranjem izrade priručnika za pripremu urbanističkih planova u lokalnim upravama. Kao nastavak započetih aktivnosti  SKGO će do kraja godine organizovati nekolicinu okruglih stolova u nameri da sa relevantnim akterima dođemo do konkretnih predloga i rešenja za unapređenja kvaliteta urbanističkih planova.

Dnevni red

Nazad