ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Održane informativne IPARD radionice u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu

  • Štampaj
0_02_04_c5f7ca0882509935f4fc49c1d01c7f08d0fc8a3fef6bf220ea6847e3beaa3c41_full.jpg

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - faza 2", organizovala je tokom decembra 2017. godine informativne radionice na temu: „Implementacija mere M1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i mere M3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva". Na tim radionicama, koje su održane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, prisustvovale su lokalne samouprave, regionalne razvojne agencije, udruženja, poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne stručne službe, kao i predstavnici MPŠV iz Sektora za ruralni razvoj i Agencije za agrarna plaćanja. Radionice su bile prilika da se lokalne samouprave, kao i drugi zainteresovani učesnici informišu i upoznaju sa pravilima i uslovima za sprovođenje pravilnika za mere 1 i 3, opštim i specifičnim kriterijumima koje budući korisnici treba da ispune, dokumentaciji koju je potrebno pripremiti, kao i procesom popunjavanja aplikacionih formulara i izradom poslovnih planova.

Na radionicama je razjašnjeno da se mera 1 odnosi na investicije u sektorima mleka, mesa, voća, povrća i ostalih useva za nabavku poljoprivredne opreme, mašina i mehanizacije (uključujući traktore do 100 kW), dok se mera 3 odnosi na investicije u sektorima mleka, mesa, voća i povrća za nabavku opreme.

Kako je rekao predstavnik ministarstva poljoprivrede iz Sektora za ruralni razvoj, prvi poziv je objavljen 25.12.2017.godine iz mere 1: Investicije u fizičku imovinu (samo oprema i mehanizacija) i poziv je otvoren do 26.02.2018.godine. Drugi poziv za meru 1 - investicije u fizička sredstva (odnosi se samo na traktore) biće objavljen 4. januara 2017. godine i trajaće do 26.02.2017.godine (vrednost investicije za prvi i drugi poziv je 13.015.454 EUR uz nacionalno učešće od 25%). Treći poziv za meru 3 - investicije u preradu i marketing (za opremu) biće otvoren od 1. marta do 30. aprila 2018. godine, a vrednost investicije će biti 9.905.344 EUR. Četvrti poziv će biti za meru 1 - investicije u fizička sredstva (izgradnja, oprema i mehanizacija uključujući i traktore) i poziv će biti otvoren od juna meseca 2018. - kraja avgusta 2018. godine. U petom pozivu su predviđene investicije iz mere 3: prerada i marketing (izgradnja i oprema), takođe od juna do avgusta 2018. godine. Za ovu investiciju očekuje se manji broj zahteva sa većim pojedinačnim iznosima. Ovde ne mogu biti korisnici investicije fizička lica tj. nosioci komercijalnog PPG.

Proces obrade IPARD zahteva obuhvata 5 faza (objava konkursa i javnih poziva, popunjavanje aplikacionih formulara, prijem i registracija zahteva za odobrenje projekta, proces provere prihvatljivosti zahteva i korisnika, donošenje rešenja o korišćenju podsticajnih sredstava iz IPARD Programa), a proces realizacije investicije 9 faza plus provera, nakon 5 godina (realizacija investicije, završetak investicije, isplaćena sredstva svim dobavljačima, zahtev za isplatu sa originalnim računima i ostalom potrebnom dokumentacijom, proces provere prihvatljivosti zahteva za isplatu, kontrola na licu mesta, obrada zahteva za isplatu, isplata i kontrola na licu mesta nakon 5 godina). Ako korisnici nešto kupe, a onda podnesu zahtev za subvenciju, ne mogu dobiti povraćaj. Samo unapred može biti opšti trošak koji je definisan u IPARD Pravilniku. Definisan je i vremenski period za realizaciju date investicije. Sve sto je napisano u aplikacionom formularu mora biti realizovano. Kada se završi realizacija, prikupljaju se sva dokumenta i racuni.

Standardi moraju da budu ispunjeni do isplate investicije. Celokupno gazdinstvo mora da ispuni nacionalni standard, a predmet investicije EU standard. Kada se podnese zahtev za isplatu, predstavnici UAP-a izlaze na teren da vide da li je kupljeno ono što je u biznis planu. Konkurs traje 60 dana.

Vodiči za IPARD investicije će biti objavljeni na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.minpolj.gov.rs). Korisnik može da se javi samo na jedan poziv u okviru jedne mere. Predstavnici Uprave za agrarna plaćanja su navele da  korisnici često nisu svesni duga (primera radi, 200-300 dinara) ali se i takvi odbijaju na IPARD-u. Na to treba obratiti pažnju i proveriti u Poreskoj upravi. Moraju biti izmirena sva dospela dugovanja.

Za meru 1, prema rečima predstavnica iz UAP-a, potencijalni korisnici moraju imati registrovano poljoprivredno gazdinstvo najmanje tri godine. U Pravilniku je navedeno šta od obrazovanja moraju da poseduju. Posebno je istaknuto stvaranje veštačkih uslova tj. izbegavanje specifičnih kriterijuma (npr. ako ima više hektara od dozvoljenog za IPARD, pa dođe do podele zemlja između supružnika). Do 10.000 EUR je jedna ponuda, preko 10.000 EUR tri ponude (PDV nije uračunat, jer taj porez nije opravdan trošak). Naglašeno je da ne smeju biti povezana lica (iz Zakona o javnim nabavkama).

Potrebno je da se popis pokretne i nepokretne imovine uradi na dan 31. decembar prethodne godine. Popis je bitan ako se kupuje traktor, a korisnik već ima traktor, kako bi se utvrdilo da ne kupuje reparirani traktor.

Pored toga potreban je i Izvod iz registra privrednih subjekata. Preduzetnici dostavljaju poreski bilans - PB2. Za meru 1 prednost je sertifikat o organskoj proizvodnji kod bodovanja. Za meru 3 - akt o geografskoj oznaci porekla, elaborat o energetskoj efikasnosti itd.

U sektoru mleka - mera 1, potencijalni korisnici koji mogu da konkurišu moraju imati do 300 krava. Ukoliko poseduju preko 300 krava, mogu konkurisati za skladišne kapacitete za stajnjake i obnovljive izvore energije. Do 1000 goveda i/ili 1000 ovaca i koza, i/ili 400 krmača i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu - sve investicije. Preko navedenih brojeva (npr. preko 1000 goveda), konkuriše se samo za skladišne kapacitete za stajnjake i obnovljive izvore energije.

U sektoru voća od 2ha - 20 ha jagodastog voća i/ili 5ha - 100 ha drugog voća. Predmet investicije mora da bude upisan u registru. Upisano povrće u RPG-u, sve osim objekata za skladištenje povrća.

Tokom trajanja IPARD programa dozvoljena je nabavka samo jednog traktora. Maksimalna snaga motora je ograničena obimom biljne odnosno stočarske proizvodnje - član 11 Pravilnika. Postupak se pokreće sa podacima iz registra na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekata.

Za meru 3 konkurišu oni korisnici sa kapacitetom od 3000 - 100.000 litara mleka dnevno.

Varijabile i korekcije osnovice - procenat podsticaja (više nema 40 godina), neprihvatljivi troškovi (član 15 Pravilnika), odobren iznos za opšte troškove, neprihvatljiv iznos opštih troškova. Referentna cena - gleda se u odnosu na nju. Ako je veća ili manja cena u ponudi, prihvata se samo prihvatljiva ili referentna cena.

Kod izgradnje, kada bude otvorena, kapaciteti se sabiraju, tj. objekat koji korisnik već ima, sa kapacitetom budućeg objekta. Uprava za agrarna plaćanja je istakla da treba pratiti listu troškova, lokaciju investicije, katastarske parcele, vrednost investicije (ponudu koju ste izabrali i planirate da nabavite, u EXCELu treba uneti podatke iz te ponude - radni papir za obračun i proveru vrednosti investicije). Rangiranje se sprovodi ukoliko nema dovoljno novca, broja bodova, vremena podnošenja, komisije. Kod mere M1 kod bodovanja, dodatne poene dobija ženska osoba i lice mlađe od 40 godina.

Za prijavu na javni poziv, svaki korisnik mora da podnese biznis plan koji pokazuje njegovu ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda. Jednostavna forma biznis plana se podnosi za investiciju do 50.000 EUR, a složena forma za investiciju preko 50.000 EUR. Prezentovani su obavezni elementi biznis plana, kao i kriterijumi i pokazatelji koji se koriste za procenu ekonomske održivosti podnosioca projekta.

Realizovane radionice, po mišljenu svih prisutnih, su organizovane u pravo vreme i lokalne samouprave, kao i drugi zainteresovani su dobili prave i tačne informacije i odgovore na sve nedoumice direktno od predstavnika MPŠV iz Sektora za ruralni razvoj i Uprave za agrarna plaćanja.                      

Nazad