Modul 5 - faze u procesu strateške procene uticaja na životnu sredinu

Modul V – Faze u procesu strateške procene uticaja na životnu sredinu. Izrada izveštaja i metodologija
Prezentacija 1
Pripremna faza: Odlučivanje o potrebi izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu
P2
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu - sadržaj i obuhvat SPU
P3
Opšti i posebni ciljevi i izbor indikatora u procesu strateške procene uticaja na životnu sredinu
P4
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu - metodologija procene mogućih uticaja i vrednovanje alternativa
P5
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu - mere za ublažavanje negativnih uticaja i plan monitoringa
P6
Metode, koristi, potencijali i ograničenja učešća javnosti u procesu SPU
P7
Dostupnost informacija, Sprovođenje postupka javnog uvida i javne prezentacije; pravo na pravni lek
Prilog 1
Test