Vesti

Promovisanje principa etičkog kodeksa

Stalna konferencija gradova i opština je tokom oktobra i novembra 2009. godine, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju - Misija OEBS u Srbiji, organizovala dvodnevne obuke na temu “Promovisanja principa Etičkog kodeksa na lokalnom nivou u Srbiji“, u Novom Sadu, Beogradu, Užicu i gradskoj opštini Pantelej u Nišu. Obukama su prisustvovala radna tela za praćenje primene Etičkog kodeksa iz 20 gradova i opština. Treneri su bili Gordana Stevanović, pravnica iz Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa, Prvoslav Plavšić, član Radnog tima Stalne konferencije gradova i opština za izradu i promociju Etičkog kodeksa za predstavnike lokalnih vlasti u Srbiji, kao ekspert iz oblasti javne i profesionalne etike, Sarah Trifunović, saradnica Transparentnosti Srbije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije i Dragan Vujčić, šef Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO.

Učesnicima su predstavljene osnovne odredbe Etičkog kodeksa, čime je obuhvaćena prezentacija skupa praktičnih objašnjenja, preporuka i saveta koji su od neposredne pomoći u primeni usvojenog Kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave. Na obukama je predstavljena i procedura postupanja radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa koja obuhvata pokretanje postupka, razmatranje predstavki, utvrđivanje činjenica i donošenje odluke o činjeničnom stanju, kao i izricanje mere. Posle prezentacija učesnici su po radnim grupama simulirali praktičan rad radnih tela.

Naglašena je važnost saradnje radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa i drugih relevantnih tela na ovu temu kao što su administrativno-mandatna komisija, policija, tužilaštvo, Agencija za borbu protiv korupcije, zaštitnik građana, poverenik za informacije od javnog značaja, Budžetska inspekcija, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Inspekcija rada, Uprava za javne nabavke. Zaključak skupa jeste da je u radu radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa veoma bitna promocija rada radnih tela, kao i njihova saradnja sa lokalnim medijima, nevladinim organizacijama i, naravno, građanima, jer jedan od osnovnih ciljeva je da se podigne nivo svesti građana o postojanju Etičkog kodeksa koji obavezuje funkcionere lokalne samouprave da svoj posao obavljaju na odgovoran i profesionalan način, u interesu građana koju su ih birali.