Vesti

XII sednica Predsedništva SKGO

Dvanaesta sednica Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština održana je u Beogradu, 24. novembra 2009. godine. Sednicom je predsedavao Nenad Milenković, predsednik SKGO.

U prvom delu sednice, jednoglasno je usvojen zapisnik sa Jedanaeste sednice Predsedništva SKGO, održane 29.09.2009. godine. Nakon toga, generalni sekretar je članovima Predsedništva predstavio svoj Izveštaj o radu u periodu između dve sednice, uz poseban osvrt na Memorandum o razumevanju između SKGO, Saveta Evrope, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva finansija, koji je potpisan 28. oktobra 2009. godine, radi implementacije programa „Jačanje lokalne samouprave u Srbiji, II faza“, Sajam lokalne samouprave održan od 03. do 05. novembra i učešće na regionalnim skupovima sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije, povodom Nacrta zakona o vanrednim situacijama. Nakon toga, Predsedništvo je jednoglasno usvojilo Izveštaj generalnog sekretara.

Predstojeće izmene Zakona o porezima na imovinu predstavio je Aleksandar Bućić, pomoćnik generalnog sekretara SKGO za finansije, upoznao Predsedništvo sa mogućim zakonskim rešenjima i izneo stavove predstavnika SKGO u radu na izmenama ovog Zakona. Takođe, ovim povodom, Predsedništvo je upoznato i sa dva dokumenta doneta na ministarskoj konferenciji Saveta Evrope, ministara zaduženih za lokalnu i regionalnu upravu, održanoj u Utrehtu 17. i 18. novembra i to: „Deklaracijom o dobroj upravi na lokalnom i regionalnom nivou u turbulentnim vremenima: izazov promene“ i „Pratećim protokolom uz Evropsku povelju za lokalnu samoupravu, o pravu učešća u poslovima lokalne vlasti“.

Jasmina Tanasić, sekretarka Odbora SKGO za društvene delatnosti, predstavila je nove kriterijume Vlade Republike Srbije za racionalizaciju školske mreže u 2010. godini. Imajući u vidu je ovo pitanje od velikog društvenog značaja, Predsedništvo je zaključilo da rešenje problematike školske mreže ne može biti unificirano, već prilagođeno potrebama svake lokalne sredine, kao i da jedan od elemenata Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom prosvete, koji će biti uskoro potpisan, bude i taj da SKGO aktivno učestvuje u Radnoj grupi za izradu kriterijuma za školsku mrežu.

U nastavku sednice razmatrana su pitanja povodom održavanja XXXVII skupštine SKGO, koja će biti održana 15. decembra. Jednoglasno su usvojeni Predlog programa rada i Dnevnog reda Skupštine, Predlog lista kandidata SKGO koji se biraju na Skupštini, Predlog odluke o članarini SKGO za 2010. godinu, za koju je odlučeno da ostaje u istom nominalnom iznosu kao i prethodne godine, Predlog za imenovanje gospodina Đorđa Staničića za generalnog sekretara SKGO i u narednom periodu, kao i Predlog odluke o usvajanju strateško-programskog okvira SKGO u oblasti zastupanja interesa članstva i međunarodne saradnje i evropskih integracija.

U poslednjem delu sednice jednoglasno su usvojene: Odluka o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta SKGO u smislu usklađivanja sa novim Zakonom o udruženjima i Izmena Odluke o predlogu sastava delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, a na inicijativu gospodina Dragana Đilasa, gradonačelnika Beograda i dosadašnjeg člana Delegacije, koji je ujedno za tu funkciju predložio gospodina Željka Ožegovića.

Na kraju sednice, pomoćnik generalnog sekretara SKGO za zastupanje, Nikola Tarbuk, predstavio je Predsedništvu Program institucionalne podrške delovanju SKGO u oblasti zastupanja koji finansira Švajcarska agencija za međunarodnu saradnju – SDC. Posle toga, zaključen je rad Dvanaeste sednice Predsedništva SKGO, ujedno i poslednje u ovom sastavu.