Vesti

Konkurs za organizacije civilnog društva

Poziv za predloge projekata (CfP 06/2018)

Podrška organizacijama civilnog društva (OCD) u sprovođenju socijalno-inovativnih projekata podržaće socijalno-inovativne aktivnosti koje sprovode OCD u cilju rešavanja prepoznatih potreba lokalnih ranjivih grupa, doprinoseći smanjenju socijalne isključenosti u lokalnim samoupravama i povećanje pristupa pravima i ispunjavanju potreba za najmanje 2.000 građana iz ranjivih grupa.

Program će direktno podržati do 25 lokalnih OCD-a za sledeće ključne tematske oblasti:

Osnaživanje ranjivih grupa kroz zapošljavanje, obrazovanje i obuku, sa posebnim osvrtom na žene iz ranjivih grupa, Rome, osobe sa invaliditetom, mlade i korisnike socijalne pomoći s ciljem poboljšanja njihove socijalne uključenosti;

Povećanje dostupnosti javnih usluga, tj. ravnopravan pristup tim uslugama i povećanje efikasnosti, delotvornosti i pravedne distribucije (uključujući zdravstvene, obrazovne usluge i usluge socijalne zaštite) za ranjive grupe

Vrednost donacija: od 10.000 evra, do maksimalno 14.000 evra.

Trajanje projekata: najmanje 8, a najviše 12 meseci. 

Za više detalja: http://www.swisspro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podrsku-organizacijama-civilnog-drustva-za-sprovodenje-socijalno-inovativnih-projekata