Vesti

Pripremljeni modeli statuta gradova i opština

Narodna Skupština Republike Srbije je 20. juna 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi (ZLS), a jedinice lokalne samouprave su dužne da svoje statute i druge opšte akte usklade sa ovim zakonom u roku od devet meseci od dana njegovog stupanja na snagu. 

Stalna konferencija gradova i opština-Savez gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) pripremili su Modele statuta grada/opštine i Model odluke o mesnim zajednicama kao deo svojih aktivnosti podrške gradovima i opštinama u cilju usaglašavanja sa novim rešenjima iz Zakona o lokalnoj samoupravi.

Tokom izrade ovih akata obavljene su konsultacije i sa brojnim eminentnim stručnjacima iz uprava gradova i opština, kao i sa Mrežom načelnika uprava gradova i opština i uprava gradskih opština, koja je pozitivno ocenila pripremljene modele i na kojoj su prikupljeni brojni korisni komentari i predlozi koji su potom i integrisani u konačan tekst.

Kada je reč o Modelima akata, SKGO i MDULS su pripremili:  

MODEL STATUTA GRADA 2018.docx

MODEL STATUTA OPSTINE 2018.docx

MODEL ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA 2018.docx.

Svi modeli pripremljeni su u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - druga faza", koji sprovodi SKGO, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Posebno ističemo da su predloženi dokumenti samo modeli čija je svrha da budu od pomoći gradovima i opštinama u izradi njihovih akata, u skladu sa konkretnim potrebama i važećim pravnim okvirom i poslovima koji se obavlјaju u lokalnoj samoupravi. Nadamo se da će predložena dokumenta biti korisna u obavlјanju tog posla.

U narednom periodu, SKGO će pripremiti još nekoliko važnih modela akata od kojih su posebno ističemo:

  • Model uputstva za sprovođenje izbora za savete mesnih zajednica
  • Model odluke o sprovođenju javnih rasprava
  • Model statuta mesne zajednice

Pozivamo sve naše članice da se upoznaju sa predloženim tekstom pripremljenih modela i da ukoliko primete u njima suštinske nedostatke, dostave o tome informaciju SKGO na elektronsku adresu marko.tomasevic@skgo.org. U skladu sa potrebom i dobijenim informacijama, SKGO će izvršiti izmene i dopune predloženih modela, a o izvršenim izmenama i dopunama obavestiti sve članice i objaviti izmenjena dokumenta na vebsajtu SKGO.